SAFETY & SECURITY SIGURI FAMILJE SHTËPI SIGURIM PUNË BIZNES Maj 2017,

Size: px
Start display at page:

Download "SAFETY & SECURITY SIGURI FAMILJE SHTËPI SIGURIM PUNË BIZNES Maj 2017,"

Transcription

1 SAFETY & EXPO 2017 EKSPOZITË & KONFERENCË Maj 2017, Organizuar nga SIGURI FAMILJE SHTËPI SIGURIM PUNË BIZNES Panairi për profesionistët e sigurisë dhe sigurimit zhvillohet për herë të parë në Shqipëri dhe ka për qëllim prezantimin e këtij tregu në nivel vendas dhe më gjerë. Panairi i vetëm I dedikuar sigurisë industriale, asaj në shkolle, në punë, mjeksisë në punë, higjenës, sigurisë në shtëpi, sigurisë nga zjarri, etj. Ekspozues të shumtë do të paraqesin teknologjitë e fundit, pajisjet dhe shërbimet në fushën e mbrojtjes personale, sigurisë publike e zjarrit, dhe sigurinë në fushën e ndërtimit. Panairi ofron zgjidhje të plotë për jetën në qytet, pasuritë e paluajtshme, zhvillimet në infrastrukturë, menaxhimin e pronës dhe të sigurisë së brendshme. Opsionet e shumta që ofron tregu dhe të rejat e teknologjisë për sigurinë në punë, të fëmijëve në shkollë, në rrugë, në parqe e çfarë-do lloji ambienti që ne gjendemi cdo ditë. Ky aktivitet është një platformë për komunikim dhe informim, e cila i jep pjesëmarrësve mundësinë për të patur kanalet e lidhjet e mundshme për bashkëpunim me kompani të mëdha dhe të vogla që operojnë në Shqipëri dhe rajon.

2 KATEGORITE E EKSPOZUESVE INSTITUCIONET E SIGURISE Ministria e mbrojtjes Departamentet e Sigurise Federata Vëndase e Kruqit të kuq Kompanitë e Sigurimit Kompanitë e Sigurimit Fizik Agjensitë e Detektivëve KOMPANITË E SIGURIMIT Shërbimet që ato ofrojnë : MAKINES SHTEPISE BIZNESIT SHENDETIT JETES SISTEME KONTROLLI & MBIKËQYRJE Sisteme Akses Kontrolli Sisteme Paralajmëruese Audio Sisteme Kabllore dhe Trasmetimi Qark i mbyllur Sistem Video Sisteme kompjuterike për Qëndrat e Kontrollit (Hardware dhe Software) Sistem hapje për dyer & porta Sisteme Infrared Sistem Alarmi Interaktiv Sisteme të gjetjes së Vendodhjes Sistemet e Monitorimit për magazina dhe dyqane Sisteme Kontrolli për bagazhe Sistem radar Sisteme trasmetimi Wireless Sisteme kontolli skaner PAISJE ALARMI, ANTI-KRIMI Sistemet e Sigurisë Anti-vjedhjes Shërbimet e sigurisë me qen Produkte Identifikimi ID Mbrojtje personale dhe Siguri Sisteme pneumatike Sisteme Alarmi Radiotransmetuese Menaxhimi & Vlerësimi i rrezikut Kabina të sigurisë Sistemet e Kontrollit të sigurisë Sistemet sizmike Pajisje personale mbrojtëse Stërvitje për mbrojtjen personale Sisteme Alarmi për Makina S&S EXPO 2017

3 PAISJE PËR MBROJTJEN NGA ZJARRI Drita emergjence Udhërrëfyes për daljet e emergjencës Dyer për ndalim Zjarri Mbrojtja kundër zjarrit Sisteme zjarr-fikëse Sisteme spërkatëse Sisteme alarmi zjarri Impiante zbulimi Tymi, gazi, Zjarri Sisteme paralajmëruese akustike DETEKTOR BIOKIMIKË & RREZATIMI Paisje për analizimin e rrezatimit Paisje për matjen e rrezatimit Paisje për sinjalizim rrezatimi Pajisje për Laboratorë Kimikë, Fizikë, etj VESHJE MBROJTËSE Veshje mbrojtëse Veshje për dukshmëri të lartë (fosforeshente) Helmetat mbrojtëse Mbrojtës fytyre Maska mbrojtëse Aparatet respiratore Uniformat e shërbimit Dorashka SIGURIA INDUSTRIALE Detektorë Mbrojtës të Veshëve & Syve Mbrojtje për rënie nga lartësitë Ndihma e parë Ndriçues emergjence Respirator Oksigjeni Kabina Sigurie Shenjat e Sigurisë Njësitë e ventilimit AUTOMJETE TË VEÇANTA DHE PAJISJET PËR TO Makina Ambulance Makina të blinduara Makina të blinduara për Sisteme Financiare Kaseta për mbajtjen e parave Automjetet e shpëtimit nga katastrofat Makina Zjarrëfikëse Sisteme për gjetjen e vendodhjes së automjeteve AVANTAZHET E EKSPOZUESVE Ky do të jetë eventi më i madh i cili do t i mundësojë kompanive një platformë për: - Zgjerimin e rrjetit të tyre të biznesit që mund t i çojë tek bizneset përkatëse referuese - Seanca interaktive gjatë Workshop-eve do të mundësojnë lidhjen e marrëdhënieve B2B - Seancat intensive të konferencave premtojnë të hapin mundësi të reja për të ndërtuar marrëdhënie të vlefshme me konsumatorët - Rrit mundësinë për të zgjeruar marrëdhëniet e biznesit dhe për të ndihmuar një startup - Pozicionimi i sektorëve të ndryshëm të bizneseve ball për ball me vizitorë të panumërt dhe kthimin e sigurtë të investimit - Mundësi për të gjetur kanalet dhe lidhjet e mundshme për bashkëpunim me kompani të mëdha dhe të vogla që operojnë në Shqipëri dhe rajon S&S EXPO 2017

4 PROFILI I VIZITOREVE Ekspertët e Sigurisë Vendimarrësit & Blerësit e Industrisë Ekspertët e Sigurisë në Punë Punonjësit e Zjarrfikëseve Personel i kërkimeve Shkencore Personeli Teknik i Qëndrave të Testimit Personel i Shëndetësisë dhe Sigurisë Profesionistët e Ndërtimit Sektorë të tjerë: Shkollat, Spitalet, Hotelet, Bankat dhe Institucionet e tjera Qeveritare AVANTAZHET E VIZITORËVE Identifikimi i teknologjive më të fundit në industrinë e sigurisë Platformë Networking për mundësi të zgjeruara të biznesit Mundësi për të takuar ekspertë të industrisë të cilët do të transmetojnë njohuritë e tyre Përditësim të njohurive me trendet e ardhshme të industrisë Ndërtoni biznesin tuaj me nevojat e sigurisë dhe të sigurimit Bëhuni pjesëmarrës aktiv i Safety & Security Expo 2017" dhe përzgjidhni mënyrë tuaj të promovimit duke garantuar kthim optimal të investimit tuaj. REZERVONI STENDËN TUAJ OPSIONI 1: Standa Bazike Konstruksion Alumini me panele MDF, 2.5m lartësi Emri i Kompanisë Moket, 1 tavolinë dhe 2 karrige Ndricimi i stendës, sigurimi i energjisë elektrike dhe Wifi SAFETY & EXPO EKSPOZITË & KONFERENCË 2017 Cmimi 120 /m² OPSIONI 2: Stand e personalizuar VS I Konstruksion Alumini me panele MDF ose pleksiglas trasparent Emri i Kompanisë Moket, 1 tavolinë, 2 karrige, rafte dhe paisje të tjera arreduese Ndricimi i stendës dhe sigurimi i energjisë elektrike dhe Wifi Cmimi 180 /m² OPSIONI 3: Stand e personalizuar VS II Ndërtim me gips, lartësi deri në 3m Emri i Kompanisë me neon ose foreks Moket, tavolinë, karrige, rafte dhe paisje të tjera arreduese Ndricimi i stendës me ndricues professional Cmimi 240 /m² Maj 2017, Organizuar nga Adresa : Autostrada Tirane - Durres, Km 7, Tirane AL T m. info@expocity.al W.

5 SAFETY & EXPO 2017 EXHIBITION & CONFERENCE May 2017, Organized by : SAFETY FAMILY HOME WORK BUSINESS Safety & Security is the Fair for professionals of safety and security, held for the first time in Albania and the focus is the introduction of this market in Albania and abroad. The only Fair dedicated industrial safety at school, at work, at home, hygiene at work and home, fire safety, etc. Numerous exhibitors will present the latest technologies, equipment and services in the field of personal protection, public security, fire security and safety in construction. This exhibition also offers a complete solution for the life in the city, security of the property, infrastructure development, management of property and internal security. Numerous options offered by the market and new technologies for the safety at work, of the childrens at school, on the streets, in parks and every environment that we find ourselves every day. The event is a platform for communication and information, which gives participants the opportunity to have potential channels for cooperation links with companies large and small operating in Albania and the region.

6 EXHIBITORS CATEGORIES COMPANIES Offered Services : INSTITUTIONS OF Ministry of defense Security departaments Local federation of red cross Security companies Physical security companies Sleuth agencys VEHICLE HOUSE BUSINESS HEALTH LIFE CONTROL AND SURVEILLANCE SYSTEMS Access control systems Audio warning systems Cable and Broadcast systems Close round video system Computer systems for control centers (hardware software) Opening system for dors and gates Infrared system interactive alarm system Location systems Monitoring system for stores Control systems for baggage Radar system Wireless transmition system Scanner control systems ALARM EQUIPMENTS ANTI CRIME Anti theft system security Dog security service Identification products ID Personal fafety and security Pneumatic Systems Radiotransmiters alarm system management and risk evaluation Security cabs Security system control Sysmic system Equipments for personal safety Training for personal safety Vehicle alarm system S&S EXPO 2017

7 FIRE PROTECTION EQUIPMENTS Emergency lights Guiding to emergency exits Dors for stoping the fire Defense against fire Firefighter systems Spray systems Fire alarm systems Gass and smoke plant detectors Acustic warning systems BIOCHEMICAL AND RADIATION DETECTORS Equipments for analizing the radiation Equipments for measurement of the radiation Equipments for signaling the radiation Equipments for physic and cemistry labs PROTECTING CLOTHES High visuability cloths Protection helmets Face protection Protection masks Respirator apparatus Service uniforms Gloves INDUSTRIAL Detectors Ear and eye protector Protection for falling from hights First aid Emergency lighting Oxygen respirator Security cabs Security signs Ventilation units SPECIAL VEHICLES AND EQUIPMENTS Ambulance Vehicle Autoblind cars Armored vehicles for finance systems Tapes for cash protection Fireman Vehicle Vehicles for katastrof safety System for Vehicle location ADVANTAGES OF EXIBITORS This will be the biggest event wich will enabled the companies a platform for : - Extension of their buisness network that will lead them to actual reference buisneses - Interactive sessions along workshops wich will enabled conections of the agremennt b2b - Intensive sessions of conferences promis to open new oportunites to build valiuable relations with the consumators - Rize the opportunity to extand buisnes relations and to help build a startup - Positioning of the diferent buisnes sectors face to face to the countless visitors and return of investment security - Oportunity to find channels and posibile links for cooperation with small and big companies in Albania and region S&S EXPO 2017

8 VISITORS PROFILE Security experts Decision makers and industrial buyers Experts of work safety Fireman staff Science research staff Tecnic staff of the testing centers Health and security staff Construction staff Other sectors: Schools Hospitals Hotels Banks and other state institutions ADVANTAGES OF VISITORS Identifying of the latest technology in the security industry Network platform for selected buisness opportunity Opportunity to meet experts of the industry wich will pass you their knowledge Update the knowledges of the future trends Build your buisnes with the needs of safety and security Be an active participants in the Safety and Security Expo 2017 and chose your way of promotion by garanted the return of your investment REZERVE YOUR BOOTH FIRST OPTION : Basic booth Aluminum construction with panels MDF 2.5M high Name of the company Carpet 1 table and 2 chairs Lighting, electric energy and wi fi Price 120 euro m2 SECOND OPTION : Personalized booth VS I Aluminum construction with MDF or transparent plexiglass Name of the company Lighting, electric energy and wi fi Carpet 1 table 2 chairs and other furnishing equipments May 2017, SAFETY & EXPO 2017 EXHIBITION & CONFERENCE Organized by : Price 180 euro m2 THIRD OPTION : Personalized booth VS II Gypsum construction high up to 3m Name of the company with forex or neon Carpet 1 table 2 chairs and other furnishing equipments Professional lighting of the booth Price 240 euro m2 Address : Highway Tirana - Durres, Km 7, Tirana AL T m. info@expocity.al W.

9 SAFETY & EXPO 2017 EKSPOZITE & KONFERENCE Maj 2017, Organizuar nga m² 16m² 16m² m² 21m² 21m² 21m² 27m² 27m²

Effective Deployment of the Integrated Wireless Network Video Systems for the Homeland Security & Government Sectors

Effective Deployment of the Integrated Wireless Network Video Systems for the Homeland Security & Government Sectors Effective Deployment of the Integrated Wireless Network Video Systems for the Homeland Security & Government Sectors Premier Webinar Program Inscape Data Corporation June 8, 2005 1 Today s Agenda First

More information

Alarm Vjedhje Me Kabell "PMA"

Alarm Vjedhje Me Kabell PMA for now POP Supl. Model Picture Sisteme Alarmi Alarm Vjedhje Me Kabell "PMA" 2.20 ALVP-1 Central Alarmi. Kaptain Pima 2.20 ALVP-2 2.20 ALVP-3 Tastiere Alarmi. RX406 * 6 zone LEDs display * 5 system status

More information

David Zhong President of VNU Exhibitions Asia 2 3

David Zhong President of VNU Exhibitions Asia 2 3 1 In 2019 the exhibition will cover more than 175,000 sqm of gross space, taking up 15 halls at the Shanghai New International Expo Center. More than 1,500 exhibitors are expected to join DOMOTEX asia/chinafloor

More information

Dubai gears up for global security, safety, and fire protection trade fair, Intersec 2019

Dubai gears up for global security, safety, and fire protection trade fair, Intersec 2019 Dubai gears up for global security, safety, and fire protection trade fair, Intersec 2019 Published on 15 Oct 2018 The countdown has begun for the 21st edition of the world s leading security, safety,

More information

RDS Simmonscourt. Direct Contact with Thousands of Home Improvers OCT Spring AUTUMN. Ireland s Biggest Home Show

RDS Simmonscourt. Direct Contact with Thousands of Home Improvers OCT Spring AUTUMN. Ireland s Biggest Home Show Ireland s Biggest Home Show RDS Simmonscourt DUBLIN Spring 12-14 APR 2019 AUTUMN 25-28 OCT 2019 www.idealhome.ie Direct Contact with Thousands of Home Improvers Since it was first held in the RDS in 1994

More information

MAGNA EXPO MOBILIARIO E INTERIORES

MAGNA EXPO MOBILIARIO E INTERIORES MAGNA EXPO MOBILIARIO E INTERIORES Leading Trade Fair for Furnishings, Decoration, Appliances and Flooring January 16-18, 2019 Centro Citibanamex, Mexico City, Mexico www.meminteriores.mx Building synergies,

More information

AKADEMIA E KOSOVËS PËR SIGURI PUBLIKE

AKADEMIA E KOSOVËS PËR SIGURI PUBLIKE AKADEMIA E KOSOVËS PËR SIGURI PUBLIKE Hyrje në lëndën: Aplikimi i teknologjisë informative në menaxhimin emergjent Ligjërues: Luan Gashi M.Sc. in Computer Science and Engineering, ICT CCNP Security, CCAI

More information

March 20-23, 2018 Expocentre, Moscow MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE OF THE RUSSIA

March 20-23, 2018 Expocentre, Moscow MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE OF THE RUSSIA Supported by Оrganizers MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE OF THE RUSSIA 2 RUSSIAN TEXTILE WEEK Russia's largest congress and exhibition event dedicated to the textile and light industry Demonstration of achievements

More information

Visit. International Exhibition for Fire & Security

Visit. International Exhibition for Fire & Security Visit IEML Greater Noida Delhi NCR International Exhibition for Fire & Security Secure not just the living. But life itself. www.fsie.in The event that will change the way we look at Fire & Security solutions

More information

POST SHOW REPORT 2018

POST SHOW REPORT 2018 Co-located events POST SHOW REPORT 2018 IDF Oman Interior + Design + Furnishing Exhibition 2018 The exhibition featured more than 200 brands, with over 80 international design companies across the globe,

More information

FIERA MILANO RHO, ITALY

FIERA MILANO RHO, ITALY MADE 2019 BUILDING BUSINESS 13 16 MARCH 2019 FIERA MILANO RHO, ITALY INTERNATIONAL TRADE SHOW FOR ARCHITECTURE AND THE CONSTRUCTION INDUSTRY 4 specialized exhibitions 105,000 visitors in 2017 MADE EXPO

More information

FIERA MILANO RHO, ITALY

FIERA MILANO RHO, ITALY MADE 2019 BUILDING BUSINESS 13 16 MARCH 2019 FIERA MILANO RHO, ITALY INTERNATIONAL TRADE SHOW FOR ARCHITECTURE AND THE CONSTRUCTION INDUSTRY 4 specialized exhibitions 105,000 visitors in 2017 MADE EXPO

More information

CATALOGUE. Security represents your sense of worth. Security systems and locks. Yale. Systems Professional Security Products

CATALOGUE. Security represents your sense of worth. Security systems and locks. Yale. Systems Professional Security Products CATALOGUE Security systems and locks Yale Systems Professional Security Products About Master Security Systems and Locks Trading as Master, Master Security Systems and Locks is a branch of The Depo Limited

More information

SMD601 Plus. The most Sensitive Multi-Zone Metal Detector for Law Enforcement and Correctional Facilities. Threat Detection through Electromagnetics

SMD601 Plus. The most Sensitive Multi-Zone Metal Detector for Law Enforcement and Correctional Facilities. Threat Detection through Electromagnetics The most Sensitive Multi-Zone Metal Detector for Law Enforcement and Correctional Facilities new reference standard in sensitivity Most Sensitive WTMD, fully compliant with the NIJ-0601.02 and NIJ-0601.03

More information

2017 Post Show Report

2017 Post Show Report 2017 Post Show Report Thailand s Leading Exhibition & Conference for Security, Smart Home and Fire & Safety 16 18 November, 2017 Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC), Bangkok, Thailand

More information

Carrier is the world s largest provider of airconditioning, heating and refrigeration solutions.

Carrier is the world s largest provider of airconditioning, heating and refrigeration solutions. Red Hawk is a national provider of electronic security and fire detection products and services and serves many customers nationwide. However, aside from electronic security and fire detection systems,

More information

SIMPLY MORE SECURITY MOSRO

SIMPLY MORE SECURITY MOSRO MOBILE SECURITY ROBOT SIMPLY MORE SECURITY IN ACTION Monday, three in the morning: s shrill siren gives the burglar a fright. Did anybody hear me? What is this? What s it doing? The thing is moving and

More information

Romexpo S.A. Romhotel 2019 COMMERCIAL PRESENTATION

Romexpo S.A. Romhotel 2019 COMMERCIAL PRESENTATION Romexpo S.A. Romhotel 2019 COMMERCIAL PRESENTATION ROMHOTEL 2019 During ROMHOTEL, Romexpo s halls will become the meeting place of numerous producers, distributors and importers of furniture and textiles,

More information

Building Automation solutions

Building Automation solutions Building Automation solutions What is SimpleLife? SimpleLife is the building automation system that manages indoor and outdoor spaces with simplicity. Control, comfort, safety, consumption analysis, energy

More information

HERE IS THE SOLUTION FOR YOUR NEEDS. Powered by BANK SECURITY SOLUTIONS

HERE IS THE SOLUTION FOR YOUR NEEDS. Powered by BANK SECURITY SOLUTIONS HERE IS THE SOLUTION FOR YOUR NEEDS Powered by BANK SECURITY SOLUTIONS Objective 1. Safeguarding bank premises against theft and terror attacks. 2. Identifying suspicious behaviour and illegal activity

More information

TEXTILE INSPIRATION September 2019 IEC Crocus Expo, Moscow, Russia

TEXTILE INSPIRATION September 2019 IEC Crocus Expo, Moscow, Russia 17 19 September 2019 IEC Crocus Expo, Moscow, Russia TEXTILE INSPIRATION International Trade Fair for Home Textiles, Floor Coverings and Interior Furnishings www.heimtextil.ru The leading Russian trade

More information

Press Presse Press Presse

Press Presse Press Presse Press Presse Press Presse Case Study Industry Sector Building Technologies Division Zug (Switzerland), November 25, 2009 Siemens participates in the construction of the new National Technical Library building

More information

2018 Esri GeoConX Prospectus. November 5 8, 2018 Omni Dallas, Texas

2018 Esri GeoConX Prospectus. November 5 8, 2018 Omni Dallas, Texas 2018 Esri GeoConX Prospectus November 5 8, 2018 Omni Dallas, Texas TABLE OF CONTENTS Key Statistics and Demographics Sponsor Opportunities Perk Points Menu Exhibitor Packages Additional Opportunities Conference

More information

FOR THE FIRST TIME IN TURKEY

FOR THE FIRST TIME IN TURKEY FOR THE FIRST TIME IN TURKEY A W NE LD OPE N S WOR UP T O S HL HOMELAND SECURITY COUNTER-TERROR & PROTECTION TECHNOLOGIES EXHIBITION 08-11 JANUARY ISTANBUL 2020 www.cnrisec.com SECURITY OUR NATIONAL PRIORITY

More information

ACCESS QATAR S MULTI-BILLION DOLLAR INTERIORS MARKET +5,000 ATTENDEES +250 EXHIBITORS SQM. index-qatar.com

ACCESS QATAR S MULTI-BILLION DOLLAR INTERIORS MARKET +5,000 ATTENDEES +250 EXHIBITORS SQM. index-qatar.com ACCESS QATAR S MULTI-BILLION DOLLAR INTERIORS MARKET +5,000 ATTENDEES +5,000 SQM +250 EXHIBITORS index-qatar.com A very high calibre of visitor and great footfall made INDEX Qatar a great platform for

More information

ACCESS CONTROL A SAFE ENVIRONMENT THROUGH SECURED ACCESS

ACCESS CONTROL A SAFE ENVIRONMENT THROUGH SECURED ACCESS A SAFE ENVIRONMENT THROUGH SECURED ACCESS TAKE TOTAL CONTROL OF - WITH HIKVISION When you re installing Access Control systems, there s a lot on your mind and there s a lot riding on your product decisions.

More information

ORGATEC COLOGNE, THE LEADING INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR THE MODERN WORKING WORLD

ORGATEC COLOGNE, THE LEADING INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR THE MODERN WORKING WORLD WWW.ORGATEC.COM ORGATEC COLOGNE, 21. 25.10. 2014 THE LEADING INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR THE MODERN WORKING WORLD EVERYTHING IS CHANGING. THE TRANSFORMATION OF THE WORKING WORLD Our working world is experiencing

More information

Comprehensive Security for Banks and Credit Unions

Comprehensive Security for Banks and Credit Unions Comprehensive Security for Banks and Credit Unions Trust a Turnkey Solutions Provider As a leading security provider, STANLEY Security understands the needs of financial institutions like yours and has

More information

Very High Sensitivity Multi-Zone Metal Detector for Law Enforcement and Correctional Facilities.

Very High Sensitivity Multi-Zone Metal Detector for Law Enforcement and Correctional Facilities. SMD601 for Law Enforcement and Correctional Facilities NEW GENERATION Most Sensitive WTMD, fully compliant with the NIJ-0601.02 Standard Very Accurate Pinpointing of individual and multiple metal targets

More information

WG Entire Truck & Cargo X-Ray Scanning Portal

WG Entire Truck & Cargo X-Ray Scanning Portal 2B2B2B2B2B2B2B WI CODE : 11812 Telephone : +44 (01295 756300 Fax : +44 (0)1295 756302 E-Mail : info@wi-ltd.com Website : www.wi-ltd.com WG Entire Truck & Cargo X-Ray Scanning Portal 0B0B0B0B0B0B0B0B0BOWG

More information

Creating Your Listing on

Creating Your Listing on Creating Your Listing on www.govsecinfo.com Every exhibitor at GovSec receives a listing on www.govsecinfo.com. This outline will assist you as you create your listing. A user name and password is emailed

More information

Our Mission. About Us. To create awareness of the essentiality attached to a firefighting system, as an important requisite in everyday life and loss

Our Mission. About Us. To create awareness of the essentiality attached to a firefighting system, as an important requisite in everyday life and loss About Us Among the several Fire Fighting Engineering and Consultation Companies, We proudly acclaim ourselves as one of the leading company, since the recent years. Our potential to the overall efficiency

More information

M2M-Powered Transportation Surveillance

M2M-Powered Transportation Surveillance M2M-Powered Transportation Surveillance at World Expo 2010 Shanghai Weijun Lee, ZTE, 2010/10/04 Problem Definition Expo 2010 Shanghai China expects total of 70 million visitors in six months average >500,000

More information

security WHAT MAKES US DIFFERENT? We Place A Huge Importance On Integrity.

security WHAT MAKES US DIFFERENT? We Place A Huge Importance On Integrity. 2 firetech.com.mt 3 That sense of security WE BELIEVE THAT PEACE OF MIND IS PRICELESS WHAT MAKES US DIFFERENT? Firetech provide reliable fire, safety and security solutions that protect people, property,

More information

Republika e Kosovës Republika Kosova - Republic of Kosovo Qeveria Vlada - Government

Republika e Kosovës Republika Kosova - Republic of Kosovo Qeveria Vlada - Government Republika e Kosovës Republika Kosova - Republic of Kosovo Qeveria Vlada - Government PROJEKTLIGJI PËR MBROJTJE NGA ZJARRI DRAFT LAW ON FIRE PROTECTION NACRT ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA REPUBLIKA E KOSOVËS

More information

12 th Conference of the European Wildlife Disease Association (EWDA)

12 th Conference of the European Wildlife Disease Association (EWDA) 12 th Conference of the European Wildlife Disease Association (EWDA) August 27 th to 31 st, 2016 Berlin, Germany Conference sponsorship and exhibit opportunities 12 th Conference of the European Wildlife

More information

Logix Safety Engineer

Logix Safety Engineer +91-8048737809 Logix Safety Engineer https://www.indiamart.com/logixsafetyengineer/ Member of National Fire Protection Association, we are engaged in supplying Honeywell Fire Fighting And Protection System

More information

EXPLORE THE WORLD OF FIRE SAFETY

EXPLORE THE WORLD OF FIRE SAFETY POST SHOW REPORT 2018 EXPLORE THE WORLD OF FIRE SAFETY Partner Event FIRE & SAFETY INDIA PIONEERING ITS POSITION AS THE LARGEST SHOW IN THE FIRE SAFETY INDUSTRY Many precious lives and assets valuing billions

More information

Part of September 2019 Dubai World Trade Centre.

Part of September 2019 Dubai World Trade Centre. Part of 17-19 September 2019 Dubai World Trade Centre www.theleisureshow.com Where the leisure industry meets Why the Middle East is a smart choice The region s premier exhibition for the leisure, sports,

More information

A new view on building protection. Cerberus DMS makes building protection smarter, easier and more flexible. Answers for infrastructure.

A new view on building protection. Cerberus DMS makes building protection smarter, easier and more flexible. Answers for infrastructure. A new view on building protection Cerberus DMS makes building protection smarter, easier and more flexible. Answers for infrastructure. Safety made easier. As an easy-to-use system with a single point

More information

Retail security solutions

Retail security solutions Safety Certainty security solutions UTC Fire & EMEA 02 UTC Fire & knows retail security businesses operate in complex conditions and face multiple, unique challenges. For one, they must protect their assets

More information

Category V. NOTE: Fire Investigations are covered in Criterion 5D.

Category V. NOTE: Fire Investigations are covered in Criterion 5D. Category V Criterion 5B: Fire Prevention/Life Safety Program The agency operates an adequate, effective, and efficient program directed toward fire prevention, life safety, hazard risk reduction, the detection,

More information

Republic of Turkey - Ministry of Economy,

Republic of Turkey - Ministry of Economy, Republic of Turkey - Ministry of Economy, 2012 0 ELECTRONICS Worldwide information and data processing technologies have demonstrated remarkable development in recent years. Taking a place among the developed

More information

RETAIL THE GARDEN EXPERIENCE FEB green retail VISITORS INFORMATION. Europe s no.1 Garden Retail Event

RETAIL THE GARDEN EXPERIENCE FEB green retail VISITORS INFORMATION. Europe s no.1 Garden Retail Event VISITORS INFORMATION RE IMAGINE green retail Europe s no.1 Garden Retail Event Expert tours & Masterclasses by retail experts 10,000 m2 Concept Stores THE GARDEN RETAIL EXPERIENCE Innovative keynotes 12-13

More information

EXPO MAXIMUM RESULTS MINIMUM INVESTMENT HOGAR JANUARY 2016 EXHIBITION HALL 1, MONTJUÏC VENUE DECORATION GIFTS FASHION JEWELLERY

EXPO MAXIMUM RESULTS MINIMUM INVESTMENT HOGAR JANUARY 2016 EXHIBITION HALL 1, MONTJUÏC VENUE DECORATION GIFTS FASHION JEWELLERY DECORATION GIFTS FASHION JEWELLERY 23-26 JANUARY 2016 EXHIBITION HALL 1, MONTJUÏC VENUE MAXIMUM RESULTS MINIMUM INVESTMENT STILL GROWING Exhibitors and visitors alike have all responded very positively

More information

YOUR TRUSTED PARTNER IN RETAIL SECURITY

YOUR TRUSTED PARTNER IN RETAIL SECURITY YOUR TRUSTED PARTNER IN RETAIL SECURITY When you are looking for a trusted partner in retail security, STANLEY Security is here for you. With over 00 locations across, STANLEY service providers live and

More information

EXHIBITION SITE. fieramilanocity. Exhibition Site Safety Document (An. IV and V Min. Decree 22/7/2014)

EXHIBITION SITE. fieramilanocity. Exhibition Site Safety Document (An. IV and V Min. Decree 22/7/2014) EXHIBITION SITE fieramilanocity (RHO) Exhibition Site Safety Document (An. IV and V Min. Decree 22/7/2014) EMERGENCY NUMBERS FROM INTERNAL PHONES 7210 FROM OTHER PHONES 02 4342.7210 Rev. 5-2016 fieramilanocity

More information

Using technology to safeguard your people and your property

Using technology to safeguard your people and your property Using technology to safeguard your people and your property Going the extra mile to keep you safe Whether your business is industry, health or education, you can be confident that Chris Lewis Fire & Security

More information

Public Services. NewVoice. San Francisco Paris Geneva Zurich Linz Mainz Shanghai Brisbane Hong Kong São Paulo Dubai

Public Services. NewVoice. San Francisco Paris Geneva Zurich Linz Mainz Shanghai Brisbane Hong Kong São Paulo Dubai Public Services NewVoice San Francisco Paris Geneva Zurich Linz Mainz Shanghai Brisbane Hong Kong São Paulo Dubai Public Services - Mobile applications for smart phones - Emergency Call 911 - Municipality

More information

that sense s of ecurity

that sense s of ecurity thatsense of security thatsense of security THAT SENSE OF SECURITY OUR BUSINESS IS ABOUT protecting is important to you what 1 WHAT S IMPORTANT TO US arelationship our with clients WHAT S IMPORTANT TO

More information

EVERGREEN RECREATIONAL VEHICLE SHOW SEPTEMBER 29, 30, OCTOBER 1, Exhibitor Information Balance of contract due before move-in

EVERGREEN RECREATIONAL VEHICLE SHOW SEPTEMBER 29, 30, OCTOBER 1, Exhibitor Information Balance of contract due before move-in EVERGREEN RECREATIONAL VEHICLE SHOW SEPTEMBER 29, 30, OCTOBER 1, 2017 PRODUCED BY WESTLAKE PROMOTION INC. Exhibitor Information Balance of contract due before move-in September 29, 10-6pm September 30,

More information

XBee Based Industrial And Home Security System

XBee Based Industrial And Home Security System XBee Based Industrial And Home Security System Introduction: Home security is one of the essential requirements for everyone nowadays due to the high rate of crimes. People are intended to take certain

More information

operations, Environmental & Instrumentation engineering solutions to the Commercial & Industrial segment in the Middle East. ARE

operations, Environmental & Instrumentation engineering solutions to the Commercial & Industrial segment in the Middle East. ARE COMPANY PROFILE We are a Customized Engineering Solution Provider in the field of Industrial & Spec Gases WHO operations, Environmental & Instrumentation engineering solutions to the Commercial & Industrial

More information

The system can be easily relocated by a standard container truck., and re-commissioned by trained engineers typically within a 72-hour period

The system can be easily relocated by a standard container truck., and re-commissioned by trained engineers typically within a 72-hour period Telephone : +44 (01295 756300 Fax : +44 (0)1295 756302 E-Mail : info@wi-ltd.com Website : www.wi-ltd.com WG Entire Truck & Cargo X-Ray Scanning Portal The WG Entire Truck and Cargo X-Ray Scanning Portal

More information

20 th. Supported by:

20 th. Supported by: 20 th International Trade Fair for Home Textiles, Floor Coverings and Interior Furnishings 18 20 September 2018 IEC Crocus Expo Moscow, Russia www.heimtextil.ru Supported by: Why Heimtextil Russia? One

More information

Jubilee edition EVENT S CHARACTERISTICS

Jubilee edition EVENT S CHARACTERISTICS Jubilee edition On March 22 nd 24 th, the 25th edition of International Trade Show LIGHT and 15th edition of International Trade Show ELECTRICITY took place under the Honorary Patronage of the Ministry

More information

Training resources for LSO. Ken Barat Laser Safety Solutions

Training resources for LSO. Ken Barat Laser Safety Solutions Training resources for LSO Ken Barat Laser Safety Solutions lasersafetysolutions@gmail.com The Objective of this presentation Is not to be the comprehensive end all list of LSO resources But to demonstrate

More information

Complete FINAL YEAR PROJECT solution + Technical Training 1. ULTRASONIC BASED SAFETY OBSTACLE DETECTION STICK FOR THE BLIND.

Complete FINAL YEAR PROJECT solution + Technical Training 1. ULTRASONIC BASED SAFETY OBSTACLE DETECTION STICK FOR THE BLIND. Complete FINAL YEAR PROJECT solution + Technical Training 1. ULTRASONIC BASED SAFETY OBSTACLE DETECTION STICK FOR THE BLIND. 2. ULTRASONIC BASED OBSTACLE DISTANCE MEASUREMENT DEVICE. 3. FINGERPRINT BASED

More information

THE 2nd INTERNATIONAL FIRE, SAFETY & SECURITY EXPO IN NORTH AFRICA

THE 2nd INTERNATIONAL FIRE, SAFETY & SECURITY EXPO IN NORTH AFRICA THE 2nd INTERNATIONAL FIRE, SAFETY & SECURITY EXPO IN NORTH AFRICA ALGIERS EXHIBITION FAIRGROUND (SAFEX) Organized by WHY SECURA NORTH AFRICA? SECURA North Africa is a B2B tradeshow organized in one of

More information

Overview. Executive Summary. Solution Description CHAPTER

Overview. Executive Summary. Solution Description CHAPTER CHAPTER 1 Executive Summary In large and complex urban environments, it is critical for decision makers to reduce the time from detection of an incident to response by first responders. Additionally, it

More information

www.istanbulhardwarefair.com Istanbul Hardware Fair Leading Industrial Event where Europe and Asia meet Regarding strategic location and commercial vision, Turkey is a crucial meeting point along with

More information

Drive without limits. RL360 Radar and Laser Protection System

Drive without limits. RL360 Radar and Laser Protection System Drive without limits RL360 Radar and Laser Protection System Customized for your automobile and the way you drive You want the best. That s why you drive the automobile you do. And you want protection

More information

ADVANCED MONITORING AND SECURITY SYSTEMS FROM BOSCH SECURITY SYSTEMS

ADVANCED MONITORING AND SECURITY SYSTEMS FROM BOSCH SECURITY SYSTEMS ADVANCED MONITORING AND SECURITY SYSTEMS FROM BOSCH SECURITY SYSTEMS Solutions across multiple domains Public Address / voice evacuation and Audio systems Building Integration System Video systems Fire

More information

KATALOG CATALOGUE 2018

KATALOG CATALOGUE 2018 CATALOGUE KATALOG 2018 DISTRIBUIMI DISTRIBUIMI I PRODUKTEVE I PRODUKTEVE ENRAD ENRAD ENRAD DISTRIBUTION CENTERS Moldova Slovenia Croatia Romania Bosnia Serbia Montenegro Kosova Macedonia Albania Greece

More information

Index. Page.

Index. Page. Index Page Concept Exhibition Overview Access Theme 2019 Installation Visitors Past Visitors Exhibitors Category Past Exhibitors Exhibition Booth Map Montage Executive Office 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15

More information

Powered by HERE IS THE SOLUTION FOR YOUR NEEDS TRANSPORT SECURITY SOLUTIONS

Powered by HERE IS THE SOLUTION FOR YOUR NEEDS TRANSPORT SECURITY SOLUTIONS Powered by HERE IS THE SOLUTION FOR YOUR NEEDS TRANSPORT SECURITY SOLUTIONS Objective To secure perimeter from unauthorize intruders Monitor driver behaviour Track all vehicles through a centralised monitoring

More information

System development and performance evaluation of track intrusion in Taipei MRT system

System development and performance evaluation of track intrusion in Taipei MRT system icccbe 2010 Nottingham University Press Proceedings of the International Conference on Computing in Civil and Building Engineering W Tizani (Editor) System development and performance evaluation of track

More information

Commercial & Residential. Technology Integrator. inspiredtc.com

Commercial & Residential. Technology Integrator. inspiredtc.com Commercial & Residential Technology Integrator inspiredtc.com FROM CONCEPT TO REALITY Consultation Design & Documentation OUR PROCESS centered on you Inspired Technology & Communications, ITC, specializes

More information

Pioneer Interior Designing Solutions Pvt. Ltd. Masters of Consistency and Quality

Pioneer Interior Designing Solutions Pvt. Ltd. Masters of Consistency and Quality Pioneer Interior Designing Solutions Pvt. Ltd. Masters of Consistency and Quality Who we are? PIONEER Interior Designing Solutions Pvt. Ltd. An ISO 9001:2015 certified company was established in Hyderabad,

More information

SECURITY SOLUTIONS Banking and finance

SECURITY SOLUTIONS Banking and finance SECURITY SOLUTIONS Banking and finance Pacom has developed a distinguished reputation as a global leader in the field of remote security management for the banking and financial market. Pacom has: Over

More information

Intrusion Detection Measures Against Insider Threats In Al-Tuwaitha Nuclear Site

Intrusion Detection Measures Against Insider Threats In Al-Tuwaitha Nuclear Site Intrusion Detection Measures Against Insider Threats In Al-Tuwaitha Nuclear Site 1 Contents Description of Al-Tuwaitha Site. Potential threats inside the site. The responsibilities of the Nuclear Security

More information

fire safety fire safety 50+ Specialist ZONE fire safety

fire safety fire safety 50+ Specialist ZONE fire safety KEY FEATURES FIRE SAFETY BRINGING TOGETHER KEY DECISION MAKERS AND BUYERS LEADING THE WAY IN CONSTRUCTION AND DESIGN ACROSS THE UK 50+ Specialist exhibition stands 70% of exhibition space sold GENERATE

More information

Why use CCTV... Domestic & Commercial Solutions. We believe CCTV has a major role to play in the prevention, detection and prosecution of crime

Why use CCTV... Domestic & Commercial Solutions. We believe CCTV has a major role to play in the prevention, detection and prosecution of crime Why use CCTV... To Deter& Detect Criminal Activity To Identify Suspects To Gather Evidence To Gather Intelligence To Aid Prosecutions To Monitor Anti-Social Behaviour To Assist Emergency Services Traffic

More information

Consolidated Workshop Proceedings Report

Consolidated Workshop Proceedings Report United Nations International Strategy for Disaster Reduction Regional Office for Arab States THE WORLD BANK Syrian Ministry of Local Administration Consolidated Workshop Proceedings Report Regional Workshop

More information

Smart Fire Prevention

Smart Fire Prevention Smart Fire Prevention Using VIP Vision Thermal Cameras to Detect Fire Release 1.0 Contents 1 Introduction to Thermal Imaging... 2 2 Detecting Fires with VIP Vision Thermal Cameras... 3 2.1 Mode Selection...

More information

Safer. Smarter. Tyco. Retail Experience Centers

Safer. Smarter. Tyco. Retail Experience Centers Safer. Smarter. Tyco. TM Retail Experience Centers Experience the Future of Retail Today Tyco's Retail Experience Centers deliver high-impact, interactive demonstrations on world-class solutions that can

More information

Advantage Services Capabilities

Advantage Services Capabilities Advantage Capabilities Achieve optimal results for the life of your facility. www.usa.siemens.com/service Building Automation Ensures automation systems and controls are performing at optimal levels, maintaining

More information

Safer. Smarter. Tyco. Retail Experience Centers

Safer. Smarter. Tyco. Retail Experience Centers Safer. Smarter. Tyco. TM Retail Experience Centers Experience the Future of Retail Today Tyco's Retail Experience Centers deliver high-impact, interactive demonstrations on world-class solutions that can

More information

An affiliate company of AR Challenges, Ltd. ISRAEL

An affiliate company of AR Challenges, Ltd. ISRAEL 1. Airport & Aviation security and operations efficiency. 2. First Responders Equipment, Systems & Training. 3. Port and Marina security management. (ISPS) 4. Public transportation security and management.

More information

WEEE Producer Responsibility Compliance in Sweden. El-Kretsen AB

WEEE Producer Responsibility Compliance in Sweden. El-Kretsen AB WEEE Producer Responsibility Compliance in Sweden El-Kretsen AB The new Swedish regulation In force since August 13 2005 Swedish EPA handles the national register All producers have to register. Foreign

More information

«Smart Home Technology» by Quadrobit: security energy comfort

«Smart Home Technology» by Quadrobit: security energy comfort «Smart Home Technology» by Quadrobit: security energy comfort "Smart home" is an ecosystem of your home of your safety and comfort "Smart home" is no longer a luxury, it is a necessary tool for the safety

More information

Building Integration System. Your platform for customized security and safety management.

Building Integration System. Your platform for customized security and safety management. Building Integration System Your platform for customized security and safety management www.boschsecurity.com One platform for everything Efficient building management is becoming not only more important,

More information

1 Company Profile 2018

1 Company Profile 2018 1 Company Profile 2018 Grow Your Business with us 2 About Versatile TechnoLasb PVT.LTD Versatile Technolabs PVT. LTD is a leading solution provider, turnkey system Integrator and innovative solution consultant

More information

SALEM RECREATIONAL VEHICLE SHOW OCTOBER 12, 13, 14, 15, Exhibitor Information Balance of all contracts due before move-in

SALEM RECREATIONAL VEHICLE SHOW OCTOBER 12, 13, 14, 15, Exhibitor Information Balance of all contracts due before move-in SALEM RECREATIONAL VEHICLE SHOW OCTOBER 12, 13, 14, 15, 2017 PRODUCED BY WESTLAKE PROMOTION INC. Exhibitor Information Balance of all contracts due before move-in October 12, 10-7pm October 13, 10-7pm

More information

Consolidated Workshop Proceedings Report

Consolidated Workshop Proceedings Report Consolidated Workshop Proceedings Report Regional Workshop on Urban Risk Damascus, Syria, November 4. 5. 2009 UNISDR, the Global Facility for Disaster and Recovery (GFDRR) of the World Bank, UNDP Syria

More information

13-15 NOVEMBER 2016 HALL 1, 2 & 3, DUBAI INTERNATIONAL CONVENTION & EXHIBITION CENTRE, DUBAI

13-15 NOVEMBER 2016 HALL 1, 2 & 3, DUBAI INTERNATIONAL CONVENTION & EXHIBITION CENTRE, DUBAI 13-15 NOVEMBER 2016 HALL 1, 2 & 3, DUBAI INTERNATIONAL CONVENTION & EXHIBITION CENTRE, DUBAI www.mectw.com Part of Co-located shows GULF LAUNDREX LINEN CARE EXPO 2016 Following the success of the first

More information

Security made in Germany

Security made in Germany Security made in Germany systems guard exhibits and pieces of art in collections and museums value of an object is usually only appreciated once the The object has been lost. Arthur Schopenhauer Small

More information

WIRELESS SOLUTIONS FOR RESIDENCES. A Group brand

WIRELESS SOLUTIONS FOR RESIDENCES. A Group brand WIRELESS SOLUTIONS FOR RESIDENCES A Group brand WIRELESS TECHNOLOGY RELIABLE AND SAFE 2 TREX Wireless call system >page 04 D-POS Wandering alarm system >page 08 WALL Wall mounted calling devices >page

More information

DIGITAL LOCKING SOLUTION

DIGITAL LOCKING SOLUTION L342 Electronic Lock DIGITAL LOCKING SOLUTION Waferlock has achieved and provided the market in a different view of the modern digital locking solution. With an innovative technology, the digital locking

More information

Brochure. Security Designed, Installed by Experts

Brochure. Security Designed, Installed by Experts Brochure Security Designed, Installed by Experts 02 03 Introduction Working in Partnership with our Customers. At b2b Secure IT our commitment to our customer is simple; we will provide an unrivalled end

More information

2017 Post Show Report August 2017 Ho Chi Minh City, Vietnam

2017 Post Show Report August 2017 Ho Chi Minh City, Vietnam 2017 Post Show Report 16 18 August 2017 Ho Chi Minh City, Vietnam 10 th edition Since 2008 9,000 sqm Gross Exhibition Space SHOW FACTS AT A GLIMPSE 460 booths 270 exhibitors from 20 countries Australia,

More information

TERMS OF REFERENCE (as of 02 April 2018)

TERMS OF REFERENCE (as of 02 April 2018) TERMS OF REFERENCE (as of 02 April 2018) I. PROJECT TITLE : IMEX Frankfurt 2018 II. JOB SPECIFICATION: Booth design, set up, maintenance and dismantling of Philippine Pavilion III. DATE : 15-17 May 2018

More information

Petrol Bunk Automation with Prepaid Card using GSM Identification

Petrol Bunk Automation with Prepaid Card using GSM Identification Petrol Bunk Automation with Prepaid Card using GSM Identification G.Janani 1 1 B.E-Electronics and Communication Engineering, A.V.C. College of Engineering, Mannanmpandal Abstract: In current days fuel

More information

2019 Esri Partner Conference GIS SOLUTIONS EXPO. Palm Springs Convention Center. 277 N. Avenida Caballeros Palm Springs, CA usa

2019 Esri Partner Conference GIS SOLUTIONS EXPO. Palm Springs Convention Center. 277 N. Avenida Caballeros Palm Springs, CA usa 2019 Esri Partner Conference GIS SOLUTIONS EXPO Palm Springs Convention Center 277 N. Avenida Caballeros Palm Springs, CA 92262 usa 2019 Esri Partner Conference GIS SOLUTIONS EXPO Through The Science of

More information

Smart City Works, LLC 2214 Rock Hill Road, Suite 600 Herndon, Virginia December Final 1

Smart City Works, LLC 2214 Rock Hill Road, Suite 600 Herndon, Virginia December Final 1 SMART CITY WORKS in partnership with the Center for Innovative Technology (CIT) Technical Specification: Indoor Building Sensor Technologies & Prototypes Capability Areas: Rendering & Change Detection

More information

www.interiorsexpo.net The Event for Luxury, Creative & Designer Interior Products Interiors is the Event for Luxury, Creative & Designer Products for the home or office. Interiors provides exhibitors with

More information

Intersec Saudi Arabia Exhibition space nears full capacity

Intersec Saudi Arabia Exhibition space nears full capacity Intersec Saudi Arabia 2017 - Exhibition space nears full capacity Published on 3 May 2017 It will present a comprehensive overview of the entire safety, security, and fire protection industrie Image not

More information

WG Container & Cargo X-Ray Scanning Portal

WG Container & Cargo X-Ray Scanning Portal Telephone : +44 (01295 756300 Fax : +44 (0)1295 756302 E-Mail : info@wi-ltd.com Website : www.wi-ltd.com WG Container & Cargo X-Ray Scanning Portal The WG Container & Cargo X-Ray Scanning Portal is a relocatable

More information

Introduction. deliver benefits. proficient & reliable partner. A Technological Company Netsoft Group.

Introduction. deliver benefits. proficient & reliable partner. A Technological Company Netsoft Group. IOT (AUTOMATION). CLOUD. ERP Empowering Business & Living... Introduction A Technological Company Netsoft Group. Specialized in Automation & Security Solutions for Residential, Commercial & Hospitality

More information

A system so advanced, it lets you control your home no matter where you are.

A system so advanced, it lets you control your home no matter where you are. A system so advanced, it lets you control your home no matter where you are. SECURITY SYSTEM PRO Enter the future A man is sitting with his laptop at a hotel in Milan. At his home, 6,000 miles away, his

More information