BULETINUL STANDARDIZĂRII

Size: px
Start display at page:

Download "BULETINUL STANDARDIZĂRII"

Transcription

1 SRO BULETINUL STNDRDIZĂRII Publicaţie oficială a Organismului Naţional de Standardizare Mai 2015

2 SRO Direcţia Publicaţii Director Diana Dorobanţu Redactare şi tehnoredactare: Serviciul Producţie Management Informatic: niţa Murariu, Ştefania Kraus CUPRINS STNDRDIZRE NŢIONLĂ... 1 Standarde aprobate... 1 Standarde anulate...10 Standarde europene adoptate iniţial prin filă de confirmare sau notă de confirmare pentru care se publică versiunea română...18 Propuneri de confirmare...19 Comitete tehnice...20 STNDRDIZRE EUROPENĂ Standarde europene CEN aprobate...21 Standarde europene CENELEC aprobate...26 Standarde europene ETSI aprobate...28 Proiecte de standarde europene CEN supuse anchetei publice...37 Proiecte de standarde europene CENELEC supuse anchetei publice...42 Proiecte de standarde europene ETSI supuse anchetei publice...45 STNDRDIZRE INTERNŢIONLĂ Standarde internaţionale CEI aprobate...46 Standarde internaţionale ISO aprobate...49 Proiecte de standarde internaţionale CEI supuse anchetei publice...53 Proiecte de standarde internaţionale ISO supuse anchetei publice...55 NOTIFICĂRI Toate drepturile rezervate sociaţiei de Standardizare din România Potrivit OG nr.39/1998 privind activitatea de standardizare naţională în România, aprobată prin Legea nr.355/2002, SRO beneficiază de protecţia drepturilor de autor asupra standardelor naţionale în condiţiile Legii privind drepturile de autor şi drepturile conexe. Reproducerea sau utilizarea integrală sau parţială a standardelor naţionale sau a conţinutului publicaţiilor organismului naţional de standardizare prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare) este interzisă, dacă nu există în prealabil, acordul SRO. ISSN

3 STNDRDIZRE NŢIONLĂ STNDRDE PROBTE Standardele române de mai jos au fost aprobate în luna aprilie Standardele europene şi internaţionale sunt adoptate ca standarde române prin metoda versiunii române (T), metoda filei de confirmare (FC) sau metoda notei de confirmare (). Eratele la standardele europene şi internaţionale sunt notate cu simbolul (ER). Standardele române originale sunt notate cu E. Sub indicativul standardului este indicat numărul comitetului tehnic (CT) responsabil. Pentru standardele adoptate prin metoda filei de confirmare sau metoda notei de confirmare, textul standardului nu este publicat în versiune română. Versiunile originale ale acestor standarde pot fi consultate sau procurate de la sociaţia de Standardizare din România. În această rubrică sunt cuprinse, de asemenea, amendamente şi erate ale standardelor române. În cazul în care un standard aprobat înlocuieşte şi anulează unul sau mai multe standarde existente, indicativul/indicativele acestora sunt indicate după titlul standardului respectiv. Informaţii privind standardele anulate sunt date în rubrica STNDRDE NULTE. 01 GENERLITĂŢI, TERMINOLOGIE, STNDRDIZRE. DOCUMENTRE Vocabulare Tehnici de fabricare (Vocabulare) SR EN ISO :2012/C91:2015 E CT 39 Sudare prin frecare cu element activ rotitor. luminiu. Partea 1: Vocabular Desene tehnice Desene tehnice utilizate în construcţia mecanică SR EN ISO 2553:2015 CT 39 Sudare şi procedee conexe. Reprezentări simbolice pe desene. Îmbinări sudate Inlocuieste: SR EN 22553: Ştiinţa informaţiei. Editare Ştiinţa informaţiei SR ISO/TR 13028:2015 T CT 229 Informare şi documentare. Linii directoare pentru implementarea digitalizării actelor 03 SERVICII. ORGNIZRE ÎNTREPRINDERII, MNGEMENT ŞI CLITTE. DMINISTRRE. TRNSPORT. SOCIOLOGIE Organizarea şi managementul întreprinderii Organizarea şi managementul întreprinderii în general SR EN ISO 22311:2015 CT 376 Securitate societală. Supraveghere video. Interoperabilitatea exportului SR EN ISO 22313:2015 CT 376 Securitate societală. Sisteme de management a continuităţii activităţii. Linii directoare Calitate Managementul calităţii şi asigurarea calităţii SR CEN ISO/TS 29001:2015 FC CT 169 Industriile petrolului, petrochimice şi ale gazelor naturale. Sisteme de management al calităţii specifice sectorului. Cerinţe pentru organizaţiile care furnizează produse şi servicii 11 MEDICINĂ Echipament medical Seringi, ace şi catetere SR EN ISO 11070:2015 CT 377 Elemente de introducere, dilatatoare şi de ghidare intravasculare sterile, de unică utilizare Inlocuieste: SR EN ISO 11070: Stomatologie Materiale dentare SR EN ISO 13116:2015 CT 377 Stomatologie. Metodă de determinare a radio-opacităţii materialelor Sterilizare şi dezinfectare Sterilizare şi dezinfectare în general SR EN ISO :2015 CT 377 Sterilizarea produselor de îngrijire a sănătăţii. Indicatori chimici. Partea 1: Cerinţe generale Inlocuieste: SR EN ISO :2009

4 Echipament pentru spitale SR EN :2010/C:2015 ER CT 22 parate electromedicale. Partea 2-35: Cerinţe particulare pentru securitatea de bază şi performanţele esenţiale ale dispozitivelor de încălzire care folosesc pături, perne şi saltele, destinate încălzirii pacienţilor în utilizări medicale 13 MEDIU. PROTECŢI SĂNĂTĂŢII. SECURITTE Deşeuri Reciclarea deşeurilor SR EN 15346:2015 CT 108 Materiale plastice. Materiale plastice reciclate. Caracterizarea produselor reciclate din policlorură de vinil (PVC) Inlocuieste: SR EN 15346:2008 SR EN 15348:2015 CT 108 Materiale plastice. Materiale plastice reciclate. Caracterizarea produselor reciclate din polietilentereftalat (PET) Inlocuieste: SR EN 15348: Calitatea aerului Emisii de la surse fixe SR EN 14181:2015 CT 53 Emisii de la surse fixe. sigurarea calităţii sistemelor automate de măsurare Inlocuieste: SR EN 14181: Protecţia contra incendiilor Protecţia contra incendiilor SR EN 54-27:2015 CT 216 Sisteme de detectare şi de alarmare la incendiu. Partea 27: Detectoare de fum pentru conducte Rezistenţa la foc a materialelor şi a elementelor de construcţii SR EN :2015 CT 217 Încercări de rezistenţă la foc pentru elemente de construcţii portante. Partea 2: Planşee şi acoperişuri Inlocuieste: SR EN :2002 SR EN :2015 CT 217 Metode de încercare pentru determinarea contribuţiei la rezistenţa la foc a elementelor de structură. Partea 5: Protecţie aplicată pe elemente compozite de beton/tablă profilată de oţel Inlocuieste: SR ENV : Protecţia contra radiaţiilor SR EN ISO 2919:2015 CT 16 Protecţie radiologică. Surse închise de radiaţii nucleare. Cerinţe generale şi clasificare Inlocuieste: SR ISO 2919: Protecţia împotriva crimei SR EN ISO 22311:2015 CT 376 Securitate societală. Supraveghere video. Interoperabilitatea exportului 17 METROLOGIE ŞI MĂSURRE. FENOMENE FIZICE Mijloace de măsurare a debitului fluidelor Măsurarea debitului în conducte deschise SR EN ISO 4375:2015 CT 109 Hidrometrie. Sisteme de suspendare prin cabluri aeriene pentru măsurarea pe cursuri de apă Inlocuieste: SR EN ISO 4375: SISTEME PENTRU FLUIDE ŞI COMPONENTE DE UZ GENERL Mijloace pentru stocarea fluidelor parate de presiune, butelii de gaz SR CEN/TR 764-6:2015 T CT 152 Echipamente sub presiune. Partea 6: Structura şi conţinutul instrucţiunilor de funcţionare Conducte şi accesorii Flanşe, cuplaje şi alte îmbinări SR EN :2015 CT 186 Racorduri flexibile. Partea 1: Cerinţe de performanţă Robinetărie Robinetărie în general SR EN 13175:2015 CT 231 Echipamente şi accesorii pentru GPL. Specificaţii şi încercări pentru robinete şi accesorii ale rezervoarelor de gaz petrolier lichefiat (GPL) sub presiune Inlocuieste: SR EN : Transmisii hidraulice şi pneumatice Cilindri hidraulici SR ISO 8132:2015 T CT 218 cţionări hidraulice. Dimensiuni de montaj ale accesoriilor pentru cilindri cu simplă acţiune de 16 MPa (160 bar) serie mijlocie şi 25 MPa (250 bar) Inlocuieste: SR ISO 8132: TEHNICI DE FBRICRE Sisteme de automatizare industrială SR EN :2015 CT 23 Reţele de comunicaţie industriale. Specificaţii ale magistralei de câmp. Partea 2: Specificaţie şi definire a serviciilor stratului fizic Inlocuieste: SR EN : Maşini unelte Maşini de rectificat şi polizat SR EN 15571:2015 CT 218 Maşini şi instalaţii pentru extracţia şi prelucrarea pietrei naturale. Securitate. Cerinţe pentru maşinile de finisare a suprafeţelor 2

5 Unelte de mână Unelte electrice SR EN :2015 CT 255 Unelte electrice portabile cu motor, unelte şi maşini pentru grădină şi gazon transportabile. Securitate. Partea 3-1: Prescripţii particulare pentru ferăstraie circulare cu batiu transportabile Inlocuieste: SR EN : Sudare şi lipire Sudare şi lipire în general SR EN ISO :2012/C91:2015 E CT 39 Sudare prin frecare cu element activ rotitor. luminiu. Partea 3: Calificarea operatorilor sudori Procedee de sudare SR EN ISO :2012/C91:2015 E CT 39 Sudare prin frecare cu element activ rotitor. luminiu. Partea 1: Vocabular SR EN ISO :2012/C91:2015 E CT 39 Sudare prin frecare cu element activ rotitor. luminiu. Partea 2: Proiectarea îmbinărilor sudate SR EN ISO :2012/C91:2015 E CT 39 Sudare prin frecare cu element activ rotitor. luminiu. Partea 3: Calificarea operatorilor sudori SR EN ISO :2012/C91:2015 E CT 39 Sudare prin frecare cu element activ rotitor. luminiu. Partea 4: Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare SR EN ISO :2012/C91:2015 E CT 39 Sudare prin frecare cu element activ rotitor. luminiu. Partea 5: Cerinţe de calitate şi de inspecţie Materiale de adaos SR EN ISO 2553:2015 CT 39 Sudare şi procedee conexe. Reprezentări simbolice pe desene. Îmbinări sudate Inlocuieste: SR EN 22553:1995 SR EN ISO 5817:2015 T CT 39 Sudare. Îmbinări sudate prin topire din oţel, nichel, titan şi aliajele acestora (cu excepţia sudării cu fascicule de energie). Niveluri de calitate pentru imperfecţiuni Inlocuieste: SR EN ISO 5817:2008 SR EN ISO :2013/C91:2015 E CT 39 Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea radiografică. Partea 1: Tehnici care utilizează radiaţii X sau gama cu film SR EN ISO :2012/C91:2015 E CT 39 Sudare prin frecare cu element activ rotitor. luminiu. Partea 2: Proiectarea îmbinărilor sudate 29 ELECTROTEHNICĂ Fluide electroizolante SR EN 62701:2015 CT 264 Fluide pentru aplicaţii electrotehnice. Uleiuri minerale electroizolante reciclate pentru transformatoare şi aparataj de comutaţie Uleiuri electroizolante SR EN :2015 CT 264 Lichide electroizolante. Determinarea acidităţii. Partea 3: Metode de încercare pentru uleiuri electroizolante care nu sunt de origine minerală Conductoare şi cabluri electrice Conductoare SR EN :2012/1:2015 CT 11 Sisteme de trasee conductoare prefabricate. Partea 1: Prescripţii generale ccesorii electrice Tuburi pentru scopuri electrice SR EN :2012/1:2015 CT 11 Sisteme de trasee conductoare prefabricate. Partea 1: Prescripţii generale Prize, prelungitoare, conectoare SR EN :2015 CT 11 Fişe, prize, prize mobile pentru vehicul şi conectoare de vehicul. Încărcare conductivă a vehiculelor electrice. Partea 3: Prescripţii dimensionale de compatibilitate şi interschimbabilitate pentru cuple pentru vehicul cu ştifturi şi teci de contact pentru c.c. şi pentru c.a./c.c Siguranţe fuzibile şi alte aparate de protecţie la scurtcircuit SR EN :2015 CT 311 Descărcătoare. Partea 4: Descărcătoare cu oxid metalic fără eclator pentru reţele de c.a. Inlocuieste: SR EN :2005 SR EN :2005/1:2007 SR EN :2005/2:2009 SR EN :2008/2:2015 CT 12 Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 1: Prescripţii generale SR EN :2010/1:2015 CT 12 Siguranţe fuzibile de înaltă tensiune. Partea 1: Siguranţe fuzibile limitatoare de curent SR HD :2011/1:2015 T CT 136 Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 4-42: Protecţie pentru asigurarea securităţii. Protecţie împotriva efectelor termice Relee SR EN :2015 T CT 128 Relee de măsură şi dispozitive de protecţie. Partea 127: Prescripţii funcţionale pentru protecţie de tensiune maximă/minimă Inlocuieste: SR EN :2001 3

6 Lămpi şi accesorii Dulii şi socluri pentru lămpi SR EN 60400:2009/2:2015 CT 131 Dulii pentru lămpi tubulare fluorescente şi dulii pentru startere Corpuri de iluminat SR EN :2015/C:2015 ER CT 131 Corpuri de iluminat. Partea 2-22: Condiţii speciale. Corpuri de iluminat pentru iluminatul de siguranţă Redresoare. Convertizoare. Surse stabilizate SR EN 62747:2015 CT 36 Terminologie pentru convertizoarele sursei de tensiune (VSC) pentru sisteme în curent continuu la înaltă tensiune (HVDC) SR EN 62747:2015/C:2015 ER CT 36 Terminologie pentru convertizoarele sursei de tensiune (VSC) pentru sisteme în curent continuu la înaltă tensiune (HVDC) cumulatoare şi elemente galvanice cumulatoare şi baterii acide SR EN :2015 CT 161 Prescripţii de securitate pentru acumulatoare şi instalaţii pentru baterii. Partea 3: Baterii de tracţiune Inlocuieste: SR EN :2003 SR EN :2003/C: cumulatoare şi baterii alcaline SR EN :2015 CT 161 Prescripţii de securitate pentru acumulatoare şi instalaţii pentru baterii. Partea 3: Baterii de tracţiune Inlocuieste: SR EN :2003 SR EN :2003/C: Reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice SR EN 62747:2015 CT 36 Terminologie pentru convertizoarele sursei de tensiune (VSC) pentru sisteme în curent continuu la înaltă tensiune (HVDC) SR EN 62747:2015/C:2015 ER CT 36 Terminologie pentru convertizoarele sursei de tensiune (VSC) pentru sisteme în curent continuu la înaltă tensiune (HVDC) Substaţii. Descărcătoare SR EN :2015 CT 311 Descărcătoare. Partea 4: Descărcătoare cu oxid metalic fără eclator pentru reţele de c.a. Inlocuieste: SR EN :2005 SR EN :2005/1:2007 SR EN :2005/2: TELECOMUNICŢII. TEHNICI UDIO ŞI VIDEO Compatibilitate electromagnetică (EMC) Emisie SR EN :2010/2:2015 CT 30 Specificaţii referitoare la metode şi aparate de măsurat perturbaţiile radio şi imunitatea la perturbaţii. Partea 1-1: parate de măsurat perturbaţiile radio şi imunitatea la perturbaţii. parate de măsurat Componente şi accesorii pentru echipament de telecomunicaţii Conectoare pentru frecvenţe radio SR EN :2015 CT 145 Conectoare pentru radiofrecvenţe. Partea 49: Specificaţie intermediară referitoare la conectoare RF seria SM Tehnici audio, video şi audiovizuale SR EN :2015 CT 375 Interfaţă de comandă comună pentru produse audio şi video digitale conectate în reţea. Partea 5-1: Transmisie în reţele. Generalităţi Comunicaţii prin fibră optică SR EN :2015 CT 138 Module dinamice. Partea 2: Calificarea fiabilităţii Inlocuieste: SR EN : Sisteme cu fibră optică în general SR EN :2013/C:2015 ER CT 138 Proceduri de încercare pentru subsisteme de comunicaţii cu fibre optice. Partea 2-2: Sisteme digitale. Măsurarea diagramei ochiului optică, a formei de undă şi a ratei de extincţie Dispozitive de interconectare prin fibre optice SR EN :2015 CT 138 Dispozitive de interconectare şi componente pasive pentru fibră optică. Metode fundamentale de încercare şi măsurare. Partea 3-47: Examinări şi măsurări. Geometria extremităţilor mufelor PC/PC polizate sferic folosind interferometria Telecomandă. Teleconducere SR EN :2015 CT 140 Echipamente şi sisteme de teleconducere. Partea 6-503: Protocoale de teleconducere compatibile cu standardele ISO şi recomandările ITU-T. Servicii şi protocol TSE.2 Inlocuieste: SR EN :2003 SR EN :2015 CT 140 Echipamente şi sisteme de teleconducere. Partea 6-702: Protocoale de teleconducere compatibile cu standardele ISO şi recomandările ITU-T. Profil funcţional pentru furnizarea serviciului de aplicaţie TSE.2 în sistemele finale Inlocuieste: SR EN :2003 SR EN :2015 CT 140 Echipamente şi sisteme de teleconducere. Partea 6-802: Protocoale de teleconducere compatibile cu standardele ISO şi recomandările ITU-T. Modele de obiecte TSE.2 Inlocuieste: SR EN :2003 SR EN :2003/1:2006 SR EN :2015 CT 140 Cadru de comunicaţii pentru piaţa de energie. Partea 451-3: Procesul de afaceri pentru atribuirea capacităţii de transmisie (licitaţie explicită sau implicită) şi modele contextuale pentru piaţa europeană 4

7 35 TEHNOLOGI INFORMŢIEI. ECHIPMENTE DE BIROU Interconexiunea sistemelor deschise (OSI) SR EN :2015 CT 23 Reţele de comunicaţie industriale. Specificaţii ale magistralei de câmp. Partea 2: Specificaţie şi definire a serviciilor stratului fizic Inlocuieste: SR EN :2011 SR EN :2015 CT 375 Interfaţă de comandă comună pentru produse audio şi video digitale conectate în reţea. Partea 5-1: Transmisie în reţele. Generalităţi Strat legătură de date SR EN :2015 CT 23 Reţele de comunicaţie industriale. Profiluri. Partea 2: Profiluri suplimentare ale magistralei de câmp pentru reţele în timp real bazate pe ISO/CEI Inlocuieste: SR EN : plicaţii privind tehnologia informaţiei plicaţii IT în industrie SR EN :2015 CT 23 Reţele de comunicaţie industriale. Specificaţii ale magistralei de câmp. Partea 2: Specificaţie şi definire a serviciilor stratului fizic Inlocuieste: SR EN :2011 SR EN :2015 CT 23 Reţele de comunicaţie industriale. Profiluri. Partea 2: Profiluri suplimentare ale magistralei de câmp pentru reţele în timp real bazate pe ISO/CEI Inlocuieste: SR EN : plicaţii IT în ştiinţă SR EN ISO :2015 CT 359 Informaţii geografice. Model de referinţă. Partea 1: Principii de bază Inlocuieste: SR EN ISO 19101: plicaţii IT în alte domenii SR EN ISO 22311:2015 CT 376 Securitate societală. Supraveghere video. Interoperabilitatea exportului 43 VEHICULE RUTIERE Sisteme pentru vehicule rutiere Echipament electric şi electronic SR EN :2015 CT 161 Prescripţii de securitate pentru acumulatoare şi instalaţii pentru baterii. Partea 3: Baterii de tracţiune Inlocuieste: SR EN :2003 SR EN :2003/C: Indicatoare şi dispozitive de comandă SR EN ISO :2015 CT 345 Vehicule rutiere. Măsurarea comportamentului vizual al conducătorului faţă de sistemele de comandă şi informare ale transportului. Partea 1: Definiţii şi parametri Inlocuieste: SR EN ISO : Vehicule comerciale Camioane şi remorci SR EN 14334:2015 CT 231 Echipamente şi accesorii pentru GPL. Inspecţie şi încercări pentru autocisterne cu GPL Inlocuieste: SR EN 14334: Vehicule rutiere electrice SR EN :2015 CT 11 Fişe, prize, prize mobile pentru vehicul şi conectoare de vehicul. Încărcare conductivă a vehiculelor electrice. Partea 3: Prescripţii dimensionale de compatibilitate şi interschimbabilitate pentru cuple pentru vehicul cu ştifturi şi teci de contact pentru c.c. şi pentru c.a./c.c. 45 CĂI FERTE Material rulant pentru căi ferate SR EN :2015 CT 4 plicaţii feroviare. Convertoare electronice de putere instalate pe materialul rulant. Partea 1: Caracteristici şi metode de încercări Inlocuieste: SR EN :2007 SR EN :2015/C:2015 ER CT 4 plicaţii feroviare. Convertoare electronice de putere instalate pe materialul rulant. Partea 1: Caracteristici şi metode de încercări SR EN :2015 CT 4 plicaţii feroviare. Sisteme de comandă-control şi de gestionare a transportului urban ghidat. Partea 1: Principiile sistemului şi concepte fundamentale Inlocuieste: SR EN :2007 SR EN :2015 CT 4 plicaţii feroviare. Sisteme de comandă-control şi de gestionare a transportului urban ghidat. Partea 2: Specificaţii funcţionale Inlocuieste: SR EN : CONSTRUCŢII NVLE ŞI STRUCTURI MRITIME Construcţii navale şi structuri maritime în general Echipament pentru navigaţie şi control SR EN :2009/2:2015 CT 143 Echipamente şi sisteme de navigaţie şi radiocomunicaţii maritime. Interfeţe numerice. Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente SR EN 62288:2015 CT 143 Echipamente şi sisteme de navigaţie şi radiocomunicaţii maritime. Prezentare de informaţii referitoare la navigaţie. Cerinţe generale, metode de încercare şi rezultate de încercare impuse Inlocuieste: SR EN 62288: Nave de navigaţie interioară SR ISO 7236:2015 T CT 199 Nave şi tehnologie maritimă. Nave de navigaţie interioară. Suporturi de prindere pentru catarge de semnalizare amovibile pentru convoaie împinse Inlocuieste: SR ISO 7236:1994 5

8 49 ERONUTICĂ ŞI SPŢIU Materiale pentru aeronautică luminiu SR EN 4725:2015 CT 72 Serie aerospaţială. liaj de aluminiu L-P2024- l Cu4Mg1 - T351. Plăci - 6 mm < a <= 150 mm Echipament electric SR EN :2015 CT 303 Serie aerospaţială. Contacte electrice utilizate în elemente de conexiune. Partea 070: Contacte electrice, tip tată, tip, cu sertizare, clasa S. Standard de produs Inlocuieste: SR EN :2008 SR EN :2015 CT 303 Serie aerospaţială. Contacte electrice utilizate în elemente de conexiune. Partea 071: Contacte electrice, tip mamă, tip, cu sertizare, clasa S. Standard de produs Inlocuieste: SR EN :2008 SR EN :2015 CT 303 Serie aerospaţială. Contacte electrice utilizate în elemente de conexiune. Partea 078: Contacte electrice de mărimea 22 pentru EN 2997, tip tată, tip, cu sertizare, clasa S. Standard de produs SR EN :2015 CT 303 Serie aerospaţială. Contacte electrice utilizate în elemente de conexiune. Partea 079: Contacte electrice de mărimea 22 pentru EN 2997, tip mamă, tip, cu sertizare, clasa S. Standard de produs SR EN :2015 CT 303 Serie aerospaţială. Contacte electrice utilizate în elemente de conexiune. Partea 080: Contacte electrice de mărimea 22 pentru EN 2997, tip tată, tip, cu sertizare, clasa T. Standard de produs SR EN :2015 CT 303 Serie aerospaţială. Contacte electrice utilizate în elemente de conexiune. Partea 081: Contacte electrice de mărimea 22 pentru EN 2997, tip mamă, tip, cu sertizare, clasa T. Standard de produs SR EN :2015 CT 303 Serie aerospaţială. Cabluri electrice, pentru utilizare aeronautică. Metode de încercare. Partea 411: Rezistenţa la fluide Inlocuieste: SR EN :2006 SR EN :2015 CT 303 Serie aerospaţială. Trese metalizate pentru aeronave. Partea 004: Bride conductoare rotunde din cupru cositorit, pentru utilizare de la - 65 grade C până la 150 grade C, şi din cupru nichelat, de la - 65 grade C până la 260 grade C. Standard de produs Inlocuieste: SR EN : MBLJE ŞI DISTRIBUIRE MĂRFURILOR Distribuirea mărfurilor Palete pentru uz general SR EN ISO 18613:2015 CT 270 Palete pentru manipularea şi transportul mărfurilor. Repararea paletelor plane de lemn Inlocuieste: SR EN ISO 18613: INDUSTRI LIMENTRĂ Maşini şi utilaje pentru industria alimentară SR EN 454:2015 CT 148 Maşini pentru industria alimentară. Mixere planetare. Cerinţe de securitate şi igienă Inlocuieste: SR EN 454+1:2010 SR EN 12041:2015 CT 148 Maşini pentru industria alimentară. Maşini pentru modulare aluat. Cerinţe de securitate şi igienă Inlocuieste: SR EN :2010 SR EN 12043:2015 CT 148 Maşini pentru industria alimentară. Predospitoare cu leagăne. Cerinţe de securitate şi igienă Inlocuieste: SR EN :2011 SR EN 12268:2015 CT 148 Maşini pentru industria alimentară. Ferăstraie cu bandă. Cerinţe de securitate şi igienă Inlocuieste: SR EN :2010 SR EN 12463:2015 CT 148 Maşini pentru industria alimentară. Maşini pentru umplerea ambalajelor şi maşini auxiliare. Cerinţe de securitate şi igienă Inlocuieste: SR EN :2011 SR EN 13871:2015 CT 148 Maşini pentru industria alimentară. Maşini de tăiat cuburi. Cerinţe de securitate şi igienă Inlocuieste: SR EN :2010 SR EN 15180:2015 CT 148 Maşini pentru industria alimentară. Dozatoare alimentare. Cerinţe de securitate şi igienă 71 CHIMIE Produse din industria chimică Produse chimice pentru protecţia lemnului SR EN 252:2015 CT 118 Încercare în poligon pentru determinarea eficacităţii de protecţie a unui produs de protecţie a lemnului în contact cu solul Inlocuieste: SR EN 252:1995 SR EN 252:1995/C1:2003 SR EN 330:2015 CT 118 Produse de protecţie a lemnului. Determinarea eficacităţii de protecţie a unui produs de protecţie a lemnului pentru utilizare sub o acoperire şi în afara contactului cu solul. Încercare în câmp: metodă cu îmbinare în L Inlocuieste: SR EN 330:1997 6

9 SR EN 839:2015 CT 118 Produse de protecţie a lemnului. Determinarea eficacităţii preventive faţă de ciuperci lignicole basidiomycete. plicare prin tratament de suprafaţă Produse chimice pentru purificarea apei SR EN 15074:2015 CT 52 Produse chimice utilizate pentru tratarea apei din piscine. Ozon Inlocuieste: SR EN 15074: MINE ŞI MINEREURI Echipamente pentru prelucrarea minereurilor SR EN 15571:2015 CT 218 Maşini şi instalaţii pentru extracţia şi prelucrarea pietrei naturale. Securitate. Cerinţe pentru maşinile de finisare a suprafeţelor 75 INDUSTRI PETROLIERĂ ŞI TEHNOLOGII SOCITE Extragerea şi prelucrarea produselor petroliere şi a gazului natural SR CEN ISO/TS 29001:2015 FC CT 169 Industriile petrolului, petrochimice şi ale gazelor naturale. Sisteme de management al calităţii specifice sectorului. Cerinţe pentru organizaţiile care furnizează produse şi servicii Produse petroliere în general SR EN ISO 10370:2015 CT 320 Produse petroliere. Determinarea reziduului de carbon. Metoda micro Inlocuieste: SR EN ISO 10370: Ceară de petrol, materiale bituminoase şi alte produse petroliere SR EN 12592:2015 CT 320 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea solubilităţii Inlocuieste: SR EN 12592:2007 SR EN 12594:2015 CT 320 Bitum şi lianţi bituminoşi. Prepararea eşantioanelor de încercat Inlocuieste: SR EN 12594:2007 SR EN 12595:2015 CT 320 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea viscozităţii cinematice Inlocuieste: SR EN 12595:2007 SR EN 12596:2015 CT 320 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea viscozităţii dinamice cu viscozimetrul capilar sub vid Inlocuieste: SR EN 12596:2007 SR EN :2015 CT 320 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea rezistenţei la întărire sub efectul căldurii şi aerului. Partea 1: Metoda RTFOT Inlocuieste: SR EN :2007 SR EN :2015 CT 320 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea rezistenţei la întărire sub efectul căldurii şi aerului. Partea 2: Metoda TFOT Inlocuieste: SR EN :2007 SR EN :2015 CT 320 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea rezistenţei la întărire sub efectul căldurii şi aerului. Partea 3: Metoda RFT Inlocuieste: SR EN : Combustibili Combustibili lichizi SR EN 15195:2015 CT 320 Produse petroliere lichide. Determinarea întârzierii la inflamare şi a indicelui cetanic derivat (ICD) pentru combustibilii de distilare medie prin combustie într-o cameră cu volum constant Inlocuieste: SR EN 15195:2007 SR EN 16576:2015 CT 320 Carburanţi pentru automobile. Determinarea conţinutului de mangan şi fier în motorină. Metoda spectrometrică de emisie optică cu plasmă cuplată inductiv (ICP OES) Maşini şi utilaje pentru transportul produselor petroliere şi a gazului natural SR EN ISO :2015 CT 202 Industria petrolului şi gazelor naturale. coperiri exterioare pentru conducte îngropate sau imersate utilizate în sistemele de transport prin conducte. Partea 2: coperiri monostrat pe bază de răşină epoxidică aplicată prin topire Inlocuieste: SR EN ISO :2008 SR EN ISO :2008/C: INDUSTRI LEMNULUI Maşini şi scule pentru prelucrarea lemnului Maşini pentru prelucrarea lemnului SR EN :2015 CT 118 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 3: Maşini de retezat cu tăiere descendentă şi maşini de retezat mixte cu tăiere pe masă Inlocuieste: SR EN : INDUSTRI CUCIUCULUI ŞI MTERILELOR PLSTICE Materiale plastice Materiale termoplastice SR EN 15346:2015 CT 108 Materiale plastice. Materiale plastice reciclate. Caracterizarea produselor reciclate din policlorură de vinil (PVC) Inlocuieste: SR EN 15346:2008 SR EN 15348:2015 CT 108 Materiale plastice. Materiale plastice reciclate. Caracterizarea produselor reciclate din polietilentereftalat (PET) Inlocuieste: SR EN 15348: Produse din cauciuc şi materiale plastice Filme şi folii SR EN :2015 CT 113 Plăci multiperete plane transparente de policarbonat (PC) pentru utilizări la interior şi exterior în acoperişuri, pereţi şi plafoane. Cerinţe şi metode de încercare Inlocuieste: SR EN 16153:2013 7

10 dezivi SR EN 16556:2015 CT 338 Determinarea timpului maxim de deschidere a adezivilor termoplastici pentru lemn pentru aplicaţii nestructurale 91 CONSTRUCŢII ŞI MTERILE DE CONSTRUCŢII Elemente ale construcţiilor Elemente ale construcţiilor, în general SR EN :2015 CT 113 Plăci multiperete plane transparente de policarbonat (PC) pentru utilizări la interior şi exterior în acoperişuri, pereţi şi plafoane. Cerinţe şi metode de încercare Inlocuieste: SR EN 16153: coperişuri SR EN :2015 CT 217 Încercări de rezistenţă la foc pentru elemente de construcţii portante. Partea 2: Planşee şi acoperişuri Inlocuieste: SR EN : Plafoane. Planşee. Scări SR EN :2015 CT 217 Încercări de rezistenţă la foc pentru elemente de construcţii portante. Partea 2: Planşee şi acoperişuri Inlocuieste: SR EN :2002 SR EN 16487:2015 CT 276 custică. Cod de încercare pentru plafoane suspendate. bsorbţie acustică Structuri de construcţii Structuri de construcţii, în general SR EN :2015 CT 217 Metode de încercare pentru determinarea contribuţiei la rezistenţa la foc a elementelor de structură. Partea 5: Protecţie aplicată pe elemente compozite de beton/tablă profilată de oţel Inlocuieste: SR ENV : Materiale de construcţii Materiale şi produse minerale SR EN 1469:2015 CT 115 Produse de piatră naturală. Plăci pentru pereţi. Cerinţe Inlocuieste: SR EN 1469:2005 SR EN 12057:2015 CT 115 Produse de piatră naturală. Plăci modulare. Cerinţe Inlocuieste: SR EN 12057:2005 SR EN 12058:2015 CT 115 Produse de piatră naturală. Plăci pentru pardoseli şi scări. Cerinţe Inlocuieste: SR EN 12058: Lianţi. Materiale pentru etanşare SR EN 12592:2015 CT 320 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea solubilităţii Inlocuieste: SR EN 12592:2007 SR EN 12594:2015 CT 320 Bitum şi lianţi bituminoşi. Prepararea eşantioanelor de încercat Inlocuieste: SR EN 12594:2007 SR EN 12595:2015 CT 320 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea viscozităţii cinematice Inlocuieste: SR EN 12595:2007 SR EN 12596:2015 CT 320 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea viscozităţii dinamice cu viscozimetrul capilar sub vid Inlocuieste: SR EN 12596:2007 SR EN :2015 CT 320 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea rezistenţei la întărire sub efectul căldurii şi aerului. Partea 1: Metoda RTFOT Inlocuieste: SR EN :2007 SR EN :2015 CT 320 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea rezistenţei la întărire sub efectul căldurii şi aerului. Partea 2: Metoda TFOT Inlocuieste: SR EN :2007 SR EN :2015 CT 320 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea rezistenţei la întărire sub efectul căldurii şi aerului. Partea 3: Metoda RFT Inlocuieste: SR EN : Protecţia exterioară şi interioară a clădirilor custică în clădiri. Izolaţie fonică SR EN 16487:2015 CT 276 custică. Cod de încercare pentru plafoane suspendate. bsorbţie acustică Instalaţii în clădiri Sisteme de alimentare cu energie electrică SR HD :2011/1:2015 T CT 136 Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 4-42: Protecţie pentru asigurarea securităţii. Protecţie împotriva efectelor termice SR HD :2015 T CT 136 Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 7-753: Prescripţii pentru instalaţii sau amplasamente speciale. Cabluri de încălzire şi sisteme de încălzire îngropate Inlocuieste: SR HD S1: Sisteme de alimentare cu apă SR EN :2015 CT 109 Contoare de apă. Partea 4: Funcţionalităţi suplimentare Instalaţii sanitare SR EN :2015 CT 52 Robinetărie sanitară. Furtunuri flexibile de duşuri extractibile pentru robinetărie sanitară pentru sisteme de alimentare cu apă de tip 1 şi 2. Specificaţii tehnice generale Inlocuieste: SR EN 16146:2013 8

11 Sisteme de evacuare a apei SR EN :2015 CT 186 Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Partea 1: Staţii de pompare pentru ape uzate cu materii fecale Inlocuieste: SR EN :2002 SR EN :2015 CT 186 Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Partea 2: Staţii de pompare pentru ape uzate fără materii fecale Inlocuieste: SR EN :2002 SR EN :2015 CT 186 Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Partea 3: Staţii de pompare cu aplicare limitată Inlocuieste: SR EN :2002 SR EN :2015 CT 186 Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Partea 4: Robinet de reţinere pentru ape uzate cu materii fecale şi fără materii fecale Inlocuieste: SR EN : ccesorii pentru construcţii SR EN :2015 CT 318 Feronerie pentru clădiri. Feronerii de ferestre şi uşi pentru balcon. Cerinţe şi metode de încercare. Partea 5: Dispozitive de limitare a deschiderii ferestrelor şi uşilor pentru balcon Inlocuieste: SR EN : CONSTRUCŢII CIVILE Construcţii de căi ferate SR EN :2015 CT 146 plicaţii feroviare. Cale. Metode de încercare pentru sistemele de prindere. Partea 1: Determinarea rezistenţei longitudinale la alunecare Inlocuieste: SR EN :2012 SR EN :2015 CT 146 plicaţii feroviare. Cale. Metode de încercare pentru sistemele de prindere. Partea 4: Efecte produse de încărcări repetate Inlocuieste: SR EN : ECHIPMENT PENTRU UZ CSNIC ŞI COMERCIL. ECHIPMENT PENTRU DISTRCŢII. ECHIPMENT PENTRU SPORT Echipament de bucătărie ragaze, aparate de încălzire, cuptoare şi aparate similare SR EN 60705:2013/1:2015 CT 238 Cuptoare cu microunde pentru uz casnic Metode de măsurare a aptitudinii de funcţionare Dispozitive de curăţat SR EN 62929:2015 CT 238 Pături electrice pentru uz casnic. Metode pentru măsurarea performanţelor parate de încălzit de uz casnic, industrial şi comercial parate de încălzit electrice SR EN 60299:2015 CT 238 Pături electrice pentru uz casnic. Metode pentru măsurarea performanţelor Inlocuieste: SR EN 60299:2001 SR EN 61255:2015 CT 238 Pături electrice pentru uz casnic. Metode pentru măsurarea performanţelor Inlocuieste: SR EN 61255: Echipamente pentru îngrijirea corpului SR EN ISO 17730:2015 CT 377 Stomatologie. Lacuri cu fluor Echipamente pentru copii SR EN 1466:2015 CT 125 rticole de puericultură. Coşuri pentru transportul sugarilor şi suporturi. Cerinţe de securitate şi metode de încercare Inlocuieste: SR EN : Echipamente pentru distracţii Jucării SR EN 71-1:2015 CT 125 Siguranţa jucăriilor. Partea 1: Proprietăţi mecanice şi fizice Inlocuieste: SR EN :2014 SR EN 71-14:2015 CT 125 Siguranţa jucăriilor. Partea 14: Trambuline de uz casnic 9

12 STNDRDE NULTE Standardele române de mai jos au fost anulate în luna aprilie 2015, fie prin înlocuire, fie printr-o decizie de anulare. Pentru standardele anulate prin înlocuire sunt precizate şi standardele înlocuitoare. 01 GENERLITĂŢI, TERMINOLOGIE, STNDRDIZRE. DOCUMENTRE Desene tehnice Desene tehnice utilizate în construcţia mecanică SR EN 22553:1995 Îmbinări sudate şi lipite, reprezentări simbolice pe desene Inlocuit prin: SR EN ISO 2553: MEDICINĂ Echipament medical Echipament pentru transfuzii, perfuzii şi injecţii SR EN ISO 11070:2003 Elemente de introducere pentru catetere intravasculare sterile, de unică utilizare Inlocuit prin: SR EN ISO 11070: Sterilizare şi dezinfectare Sterilizare şi dezinfectare în general SR EN ISO :2009 Sterilizarea produselor de îngrijire a sănătăţii. Indicatori chimici. Partea 1: Cerinţe generale Inlocuit prin: SR EN ISO : MEDIU. PROTECŢI SĂNĂTĂŢII. SECURITTE Deşeuri Reciclarea deşeurilor SR EN 15346:2008 Materiale plastice. Materiale plastice reciclate. Caracterizarea produselor reciclate din policlorură de vinil (PVC) Inlocuit prin: SR EN 15346:2015 SR EN 15348:2008 Materiale plastice. Materiale plastice reciclate. Caracterizarea produselor reciclate din polietilentereftalat (PET) Inlocuit prin: SR EN 15348: lte standarde referitoare la deşeuri SR EN 14806:2006 mbalaje. Evaluarea preliminară a dezintegrării materialelor de ambalare în condiţii simulate de compostare în cadrul unei încercări la nivel de laborator Calitatea aerului Emisii de la surse fixe SR EN 14181:2004 Emisii de la surse fixe. sigurarea calităţii sistemelor automate de măsurare Inlocuit prin: SR EN 14181: Securitatea maşinilor şi aparatelor SR EN :2008 Securitatea maşinilor. Dispozitive de interblocare asociate cu protectori. Principii de proiectare şi alegere Inlocuit prin: SR EN ISO 14119: Securitatea în locuinţe SR EN [2003/1:2004]:2004/1:2004 parate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru uscătoare de rufe cu tambur Inlocuit prin: SR EN :2011 SR EN [2003/11:2008]:2004/11:2009 parate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru uscătoare de rufe cu tambur Inlocuit prin: SR EN :2011 SR EN [2003/2:2006]:2004/2:2007 parate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru uscătoare de rufe cu tambur Inlocuit prin: SR EN :2011 SR EN [2003]:2004 parate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru uscătoare de rufe cu tambur Inlocuit prin: SR EN :2011 SR EN :2004 parate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-17: Prescripţii particulare pentru pături, perne, îmbrăcăminte şi aparate de încălzit flexibile similare Inlocuit prin: SR EN :2013 SR EN :2004/1:2006 parate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-17: Prescripţii particulare pentru pături, perne, îmbrăcăminte şi aparate de încălzit flexibile similare Inlocuit prin: SR EN :2013 SR EN :2004/2:2009 parate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-17: Prescripţii particulare pentru pături, perne, îmbrăcăminte şi aparate de încălzit flexibile similare Inlocuit prin: SR EN : Protecţia contra incendiilor Rezistenţa la foc a materialelor şi a elementelor de construcţii SR EN :2002 Încercări de rezistenţă la foc pentru elemente de construcţii portante. Partea 2: Planşee şi acoperişuri Inlocuit prin: SR EN :2015 SR ENV :2003 Metode de încercare pentru determinarea contribuţiei la rezistenţa la foc a elementelor de structură. Partea 5: Protecţie aplicată pe elemente compozite de beton/tablă profilată de oţel Inlocuit prin: SR EN : Echipament de protecţie individuală Îmbrăcăminte de protecţie SR EN 469:2014 Îmbrăcăminte de protecţie pentru pompieri. Cerinţe de performanţă pentru îmbrăcămintea de protecţie pentru lupta împotriva incendiilor 10

13 17 METROLOGIE ŞI MĂSURRE. FENOMENE FIZICE Mijloace de măsurare a debitului fluidelor Măsurarea debitului în conducte deschise SR EN ISO 4375:2004 Măsurarea debitului fluidelor în canale deschise. Sisteme de suspendare prin cabluri aeriene pentru măsurarea pe cursuri de apă Inlocuit prin: SR EN ISO 4375: custică şi măsurări acustice Zgomot emis de maşini şi echipamente SR EN :2003 parate electrice de uz casnic şi scopuri similare. Cod de încercare pentru determinarea zgomotului transmis prin aer. Partea 2-4: Prescripţii particulare pentru maşini de spălat şi storcătoare centrifugale Inlocuit prin: SR EN : SISTEME PENTRU FLUIDE ŞI COMPONENTE DE UZ GENERL Robinetărie Robinetărie în general SR EN :2007 Echipamente şi accesorii pentru GPL. Specificaţii şi încercări pentru echipamente şi accesorii ale rezervoarelor de gaz petrolier lichefiat Inlocuit prin: SR EN 13175: Transmisii hidraulice şi pneumatice Cilindri hidraulici SR ISO 8132:2012 cţionări hidraulice. Cilindri cu acţiune simplă, de 16 MPa (160 bar) serie mijlocie şi de 25 MPa (250 bar). Dimensiuni de montaj ale accesoriilor Inlocuit prin: SR ISO 8132: TEHNICI DE FBRICRE Maşini unelte Maşini de rectificat şi polizat SR ISO 1985:2001 Maşini-unelte. Condiţii de verificare pentru maşini de rectificat plan cu arbore vertical şi masa cu deplasare alternativa. Verificarea preciziei Sudare şi lipire Materiale de adaos SR EN ISO 5817:2008 Sudare. Îmbinări sudate prin topire din oţel, nichel, titan şi aliajele acestora (cu excepţia sudării cu fascicul de electroni). Niveluri de calitate pentru imperfecţiuni Inlocuit prin: SR EN ISO 5817:2015 SR EN 22553:1995 Îmbinări sudate şi lipite, reprezentări simbolice pe desene Inlocuit prin: SR EN ISO 2553: ENERGETICĂ ŞI TRNSMISI CĂLDURII Pile cu combustibil SR EN :2005 Tehnologia acumulatoarelor cu combustie. Partea 2: Module de celule cu combustie Inlocuit prin: SR EN : ELECTROTEHNICĂ Materiale electroizolante Materiale electroizolante în general SR EN :1996/2:2003 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 1: Metode cu aplicare generală. Secţiunea 2: Metode de îmbătrânire termică Inlocuit prin: SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :1996/1:2003 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 1-3: Metode cu aplicare generală. Metode de determinare a densităţii. Încercări de absorbţie de apă. Încercare de contracţie Inlocuit prin: SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :1995/2:2003 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 1-4: Metode cu aplicare generală. Încercări la temperatura joasă Inlocuit prin: SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :1995/2:2003 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 3-1: Metode specifice pentru amestecurile de PVC. Încercare de presare la cald. Încercări de rezistenţă la fisurare Inlocuit prin: SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2002/1:2005 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi optice. Metode de încercări comune. Partea 5-1: Metode specifice pentru materialele de umplutură. Punct de picurare. Separare de ulei. Fragilitate la temperatura joasă. Indice de aciditate total. bsenţa componenţilor corozivi. Permitivitate la 23 grade C. Rezistivitate în curent continuu la 23 grade C şi la 100 grade C Inlocuit prin: SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN : Materiale electroizolante din materiale plastice şi cauciuc SR EN :2002/1:2003 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 1-1: Metode cu aplicare generală. Măsurarea grosimilor şi a dimensiunilor exterioare. Determinarea proprietăţilor mecanice Inlocuit prin: SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :

14 SR EN :2001 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 2-1: Metode specifice pentru amestecuri elastomerice. Încercări de rezistenţă la ozon, de alungire la cald şi la imersie în ulei mineral Inlocuit prin: SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2001/1:2003 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 2-1: Metode specifice pentru amestecuri elastomerice. Încercări de rezistenţă la ozon, de alungire la cald şi la imersie în ulei mineral Inlocuit prin: SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :1995 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 3-1: Metode specifice pentru amestecurile de PVC. Încercare de presare la cald. Încercări de rezistenţă la fisurare Inlocuit prin: SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :1995/1:1998 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 3-1: Metode specifice pentru amestecurile de PVC. Încercare de presare la cald. Încercări de rezistenţă la fisurare Inlocuit prin: SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :1996/2:2005 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi optice. Metode de încercări comune. Partea 3: Metode specifice pentru amestecurile de PVC. Secţiunea 2: Încercare de pierdere de masa. Încercare de stabilitate termică Inlocuit prin: SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2005 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi optice. Metode de încercări comune. Partea 4-1: Metode specifice pentru amestecuri de polietilenă şi polipropilenă. Rezistenţa la fisurare din cauza solicitărilor mediului înconjurător. Măsurarea indicelui de fluiditate la cald. Măsurarea conţinutului de negru de fum şi/sau de umpluturi minerale din polietilena prin metoda arderii directe. Măsurarea conţinutului de negru de fum prin analiza termogravimetrica. Evaluarea dispersiei de negru de fum din polietilena cu ajutorul unui microscop Inlocuit prin: SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2005 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi optice. Metode de încercări comune. Partea 4-2: Metode specifice pentru amestecuri de polietilenă şi polipropilenă. Rezistenţa la tracţiune şi alungire la rupere după condiţionare la temperatura ridicata. Încercare la înfăşurare după condiţionare la temperatură ridicată. Încercare la înfăşurare după îmbătrânire termică în aer. Măsurarea creşterii de masa. Încercare de stabilitate de lunga durata. Metoda de încercare pentru oxidarea catalitică a cuprului Inlocuit prin: SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2002 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor cu fibre optice. Metode de încercare comune. Partea 5: Metode specifice pentru materialele de umplutură. Secţiunea 1: Punct de picurare. Separare de ulei. Fragilitate la temperatură joasă. Indice de aciditate total. bsenţa componenţilor corozivi. Permitivitate la 23 grade C. Rezistivitate în curent continuu la 23 grade şi la 100 grade C Inlocuit prin: SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2002/1:2005 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi optice. Metode de încercări comune. Partea 5-1: Metode specifice pentru materialele de umplutură. Punct de picurare. Separare de ulei. Fragilitate la temperatura joasă. Indice de aciditate total. bsenţa componenţilor corozivi. Permitivitate la 23 grade C. Rezistivitate în curent continuu la 23 grade C şi la 100 grade C Inlocuit prin: SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN : Fluide electroizolante Uleiuri electroizolante SR EN :2005/1:2007 Tehnologia acumulatoarelor cu combustie. Partea 2: Module de celule cu combustie Inlocuit prin: SR EN : Conductoare şi cabluri electrice Cabluri SR EN :2002 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 1-1: Metode cu aplicare generală. Măsurarea grosimilor şi a dimensiunilor exterioare. Determinarea proprietăţilor mecanice Inlocuit prin: SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :

15 SR EN :1996 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 1: Metode cu aplicare generală. Secţiunea 2: Metode de îmbătrânire termică Inlocuit prin: SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :1996/2:2003 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 1: Metode cu aplicare generală. Secţiunea 2: Metode de îmbătrânire termică Inlocuit prin: SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :1996 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 1-3: Metode cu aplicare generală. Metode de determinare a densităţii. Încercări de absorbţie de apă. Încercare de contracţie Inlocuit prin: SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :1996/1:2003 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 1-3: Metode cu aplicare generală. Metode de determinare a densităţii. Încercări de absorbţie de apă. Încercare de contracţie Inlocuit prin: SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :1995 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 1-4: Metode cu aplicare generală. Încercări la temperatura joasă Inlocuit prin: SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :1995/2:2003 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 1-4: Metode cu aplicare generală. Încercări la temperatura joasă Inlocuit prin: SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2001 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 2-1: Metode specifice pentru amestecuri elastomerice. Încercări de rezistenţă la ozon, de alungire la cald şi la imersie în ulei mineral Inlocuit prin: SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2001/1:2003 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 2-1: Metode specifice pentru amestecuri elastomerice. Încercări de rezistenţă la ozon, de alungire la cald şi la imersie în ulei mineral Inlocuit prin: SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :1995 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 3-1: Metode specifice pentru amestecurile de PVC. Încercare de presare la cald. Încercări de rezistenţă la fisurare Inlocuit prin: SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :1995/1:1998 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 3-1: Metode specifice pentru amestecurile de PVC. Încercare de presare la cald. Încercări de rezistenţă la fisurare Inlocuit prin: SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :1995/2:2003 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 3-1: Metode specifice pentru amestecurile de PVC. Încercare de presare la cald. Încercări de rezistenţă la fisurare Inlocuit prin: SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :1996 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi optice. Metode de încercări comune. Partea 3: Metode specifice pentru amestecurile de PVC. Secţiunea 2: Încercare de pierdere de masa. Încercare de stabilitate termică Inlocuit prin: SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :1996/2:2005 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi optice. Metode de încercări comune. Partea 3: Metode specifice pentru amestecurile de PVC. Secţiunea 2: Încercare de pierdere de masa. Încercare de stabilitate termică Inlocuit prin: SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2005 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi optice. Metode de încercări comune. Partea 4-1: Metode specifice pentru amestecuri de polietilenă şi polipropilenă. Rezistenţa la fisurare din cauza solicitărilor mediului înconjurător. Măsurarea indicelui de fluiditate la cald. Măsurarea conţinutului de negru de fum şi/sau de umpluturi minerale din polietilena prin metoda arderii directe. Măsurarea conţinutului de negru de fum prin analiza termogravimetrica. Evaluarea dispersiei de negru de fum din polietilena cu ajutorul unui microscop Inlocuit prin: SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :

16 SR EN :2005 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi optice. Metode de încercări comune. Partea 4-2: Metode specifice pentru amestecuri de polietilenă şi polipropilenă. Rezistenţa la tracţiune şi alungire la rupere după condiţionare la temperatura ridicata. Încercare la înfăşurare după condiţionare la temperatură ridicată. Încercare la înfăşurare după îmbătrânire termică în aer. Măsurarea creşterii de masa. Încercare de stabilitate de lunga durata. Metoda de încercare pentru oxidarea catalitică a cuprului Inlocuit prin: SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2002/1:2005 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi optice. Metode de încercări comune. Partea 5-1: Metode specifice pentru materialele de umplutură. Punct de picurare. Separare de ulei. Fragilitate la temperatura joasă. Indice de aciditate total. bsenţa componenţilor corozivi. Permitivitate la 23 grade C. Rezistivitate în curent continuu la 23 grade C şi la 100 grade C Inlocuit prin: SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN :2012 SR EN : Transformatoare. Bobine de inductanţă SR EN :2005/1:2007 Tehnologia acumulatoarelor cu combustie. Partea 2: Module de celule cu combustie Inlocuit prin: SR EN : Echipament pentru tracţiune electrică SR EN 50149:2002 plicaţii feroviare. Instalaţii fixe. Tracţiune electrică. Fire de contact renurate de cupru şi aliaje de cupru Inlocuit prin: SR EN 50149:2013 SR EN 50149:2002/C:2012 plicaţii feroviare. Instalaţii fixe. Tracţiune electrică. Fire de contact renurate de cupru şi aliaje de cupru Inlocuit prin: SR EN 50149: TELECOMUNICŢII. TEHNICI UDIO ŞI VIDEO Comunicaţii prin fibră optică Dispozitive de interconectare prin fibre optice SR EN :2003 Dispozitive de interconexiune şi componente pasive cu fibre optice. Metode fundamentale de încercare şi de măsurare. Partea 2-35: Încercări - Rotirea cablului Inlocuit prin: SR EN :2015 SR EN :2006 Dispozitive de interconexiune şi componente pasive cu fibre optice. Metode fundamentale de încercare şi măsurare. Partea 3-29: Tehnici de măsurare pentru caracterizarea amplitudinii funcţiei de transfer spectral a componentelor DWDM Inlocuit prin: SR EN : TEHNOLOGI INFORMŢIEI. ECHIPMENTE DE BIROU plicaţii privind tehnologia informaţiei plicaţii IT în ştiinţă SR EN ISO 19101:2005 Informaţii geografice. Model de referinţă Inlocuit prin: SR EN ISO : TEHNOLOGI IMGINII Echipament optic SR ISO :1999 Optică şi instrumente optice. Metode de încercare la condiţii de mediu. Partea 12: Contaminare SR ISO :1999 Optică şi instrumente optice. Metode de încercare la condiţii de mediu. Partea 14: Rouă, brumă, gheaţă SR ISO :1999 Optică şi instrumente optice. Metode de încercare la condiţii de mediu. Partea 17: Încercare combinată contaminare - radiaţie solară 43 VEHICULE RUTIERE Sisteme pentru vehicule rutiere Indicatoare şi dispozitive de comandă SR EN ISO :2004 Vehicule rutiere. Măsurarea comportamentului vizual al conducătorului faţă de sistemele de control şi informatizare a transportului. Partea 1: Definiţii şi parametri Inlocuit prin: SR EN ISO : Vehicule comerciale Camioane şi remorci SR EN 14334:2005 Inspecţie şi încercări pentru autocisterne cu GPL Inlocuit prin: SR EN 14334: CONSTRUCŢII NVLE ŞI STRUCTURI MRITIME Nave de navigaţie interioară SR ISO 7236:1994 Nave de navigaţie interioară. Catarge de semnalizare amovibile pentru convoaie împinse Inlocuit prin: SR ISO 7236: ERONUTICĂ ŞI SPŢIU Echipament electric SR EN :2008 Serie aerospaţială. Contacte electrice utilizate în elemente de conexiune. Partea 070: Contacte electrice, tip tată, tip, cu sertizare, clasa S. Standard de produs Inlocuit prin: SR EN :2015 SR EN :2008 Serie aerospaţială. Contacte electrice utilizate în elemente de conexiune. Partea 071: Contacte electrice, tip mamă, tip, cu sertizare, clasa S. Standard de produs Inlocuit prin: SR EN :2015 SR EN :2006 Serie aerospaţială. Fibre şi cabluri, optice, pentru utilizare aeronautică. Metode de încercare. Partea 411: Rezistenţa la fluide Inlocuit prin: SR EN :

17 SR EN :2009 Serie aerospaţială. Trese metalizate pentru aeronave. Partea 004: Bride conductoare rotunde pentru utilizare de la - 65 grade C până la 150 grade C din cupru cositorit şi de la - 65 grade C până la 260 grade C din cupru nichelat. Standard de produs Inlocuit prin: SR EN :2015 SR EN 50389:2006 sigurarea conformităţii produselor spaţiale. Conexiuni electrice prin înfăşurare, de înaltă fiabilitate Inlocuit prin: SR EN : MBLJE ŞI DISTRIBUIRE MĂRFURILOR Materiale pentru ambalare şi acccesorii SR EN 14806:2006 mbalaje. Evaluarea preliminară a dezintegrării materialelor de ambalare în condiţii simulate de compostare în cadrul unei încercări la nivel de laborator Distribuirea mărfurilor Palete pentru uz general SR EN ISO 18613:2004 Repararea paletelor plane de lemn Inlocuit prin: SR EN ISO 18613: INDUSTRI TEXTILĂ ŞI INDUSTRI PIELĂRIEI Fibre textile Fibre naturale SR ISO 1136:1996 Lână. Determinarea diametrului mediu al fibrelor. Metodă permeametrică 67 INDUSTRI LIMENTRĂ Maşini şi utilaje pentru industria alimentară SR EN 454+1:2010 Maşini pentru industria alimentară. Mixere planetare. Cerinţe de securitate şi igienă Inlocuit prin: SR EN 454:2015 SR EN :2010 Maşini pentru industria alimentară. Maşini pentru modulare aluat. Cerinţe de securitate şi igienă Inlocuit prin: SR EN 12041:2015 SR EN :2011 Maşini pentru industria alimentară. Predospitoare cu leagăne. Cerinţe de securitate şi igienă Inlocuit prin: SR EN 12043:2015 SR EN :2010 Maşini pentru industria alimentară. Ferăstraie cu bandă. Cerinţe de securitate şi igienă Inlocuit prin: SR EN 12268:2015 SR EN :2011 Maşini pentru industria alimentară. Maşini pentru umplerea ambalajelor şi maşini auxiliare. Cerinţe de securitate şi igienă Inlocuit prin: SR EN 12463:2015 SR EN :2010 Maşini pentru industria alimentară. Maşini de tăiat cuburi. Cerinţe de securitate şi igienă Inlocuit prin: SR EN 13871: CHIMIE Produse din industria chimică Produse chimice pentru protecţia lemnului SR EN 252:1995 Încercarea în poligon pentru determinare a eficacităţii de protecţie a unui produs de protecţie a lemnului în contact cu solul Inlocuit prin: SR EN 252:2015 SR EN 330:1997 Produse de protecţie a lemnului. Încercări în câmp pentru determinarea eficacităţii de protecţie a unui produs de protecţie a lemnului pentru folosire cu o acoperire şi în afara contactului cu solul: metoda cu îmbinare în L Inlocuit prin: SR EN 330: Produse chimice pentru purificarea apei SR EN 15074:2006 Produse chimice utilizate pentru tratarea apei din piscine. Ozon Inlocuit prin: SR EN 15074: INDUSTRI PETROLIERĂ ŞI TEHNOLOGII SOCITE Produse petroliere în general SR EN ISO 10370:2002 Produse petroliere. Determinarea reziduului de carbon. Metoda micro Inlocuit prin: SR EN ISO 10370: Ceară de petrol, materiale bituminoase şi alte produse petroliere SR EN 12592:2007 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea solubilităţii Inlocuit prin: SR EN 12592:2015 SR EN 12594:2007 Bitum şi lianţi bituminoşi. Prepararea eşantioanelor de încercat Inlocuit prin: SR EN 12594:2015 SR EN 12595:2007 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea viscozităţii cinematice Inlocuit prin: SR EN 12595:2015 SR EN 12596:2007 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea viscozităţii dinamice cu vâscozimetrul capilar sub vid Inlocuit prin: SR EN 12596:2015 SR EN :2007 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea rezistenţei la întărire sub efectul căldurii şi aerului. Partea 1: Metoda RTFOT Inlocuit prin: SR EN :2015 SR EN :2007 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea rezistenţei la întărire sub efectul căldurii şi aerului. Partea 2: Metoda TFOT Inlocuit prin: SR EN :2015 SR EN :2007 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea rezistenţei la întărire sub efectul căldurii şi aerului. Partea 3: Metoda RFT Inlocuit prin: SR EN : Combustibili Combustibili lichizi SR EN 15195:2007 Produse petroliere lichide. Determinarea întârzierii la inflamare şi a indicelui cetanic derivat (ICD) ai combustibililor de distilare medie prin combustie într-o cameră cu volum constant Inlocuit prin: SR EN 15195:

18 Maşini şi utilaje pentru transportul produselor petroliere şi a gazului natural SR EN ISO :2008 Industria petrolului şi gazelor naturale. coperiri exterioare conducte îngropate sau imersate utilizate în sistemele de transport prin conducte. Partea 2: coperiri pe bază de răşină epoxidică aplicată prin topire Inlocuit prin: SR EN ISO :2015 SR EN ISO :2008/C:2009 Industria petrolului şi gazelor naturale. coperiri exterioare conducte îngropate sau imersate utilizate în sistemele de transport prin conducte. Partea 2: coperiri pe bază de răşină epoxidică aplicată prin topire Inlocuit prin: SR EN ISO : METLURGIE Produse din oţel şi fontă Oţeluri pentru tratament termic SR EN :2004/C:2005 Produse laminate la cald din oţeluri de construcţii. Partea 2: Condiţii tehnice de livrare pentru oţeluri de construcţii nealiate Oţeluri nealiate SR EN :2004/C:2005 Produse laminate la cald din oţeluri de construcţii. Partea 2: Condiţii tehnice de livrare pentru oţeluri de construcţii nealiate Produse şi semi-produse plate din oţel SR EN :2004/C:2005 Produse laminate la cald din oţeluri de construcţii. Partea 2: Condiţii tehnice de livrare pentru oţeluri de construcţii nealiate 79 INDUSTRI LEMNULUI Lemn, gatere şi lemn rotund SR EN 252:1995/C1:2003 Încercare în poligon pentru determinarea eficacităţii de protecţie a unui produs de protecţie a lemnului în contact cu solul Inlocuit prin: SR EN 252: Maşini şi scule pentru prelucrarea lemnului Maşini pentru prelucrarea lemnului SR EN :2009 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 3: Maşini de retezat cu tăiere descendentă şi maşini de retezat mixte cu tăiere pe masă Inlocuit prin: SR EN : INDUSTRI CUCIUCULUI ŞI MTERILELOR PLSTICE Materiale plastice Materiale termoplastice SR EN 15346:2008 Materiale plastice. Materiale plastice reciclate. Caracterizarea produselor reciclate din policlorură de vinil (PVC) Inlocuit prin: SR EN 15346:2015 SR EN 15348:2008 Materiale plastice. Materiale plastice reciclate. Caracterizarea produselor reciclate din polietilentereftalat (PET) Inlocuit prin: SR EN 15348: CONSTRUCŢII ŞI MTERILE DE CONSTRUCŢII Materiale de construcţii Lianţi. Materiale pentru etanşare SR EN 12592:2007 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea solubilităţii Inlocuit prin: SR EN 12592:2015 SR EN 12594:2007 Bitum şi lianţi bituminoşi. Prepararea eşantioanelor de încercat Inlocuit prin: SR EN 12594:2015 SR EN 12595:2007 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea viscozităţii cinematice Inlocuit prin: SR EN 12595:2015 SR EN 12596:2007 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea viscozităţii dinamice cu vâscozimetrul capilar sub vid Inlocuit prin: SR EN 12596:2015 SR EN :2007 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea rezistenţei la întărire sub efectul căldurii şi aerului. Partea 1: Metoda RTFOT Inlocuit prin: SR EN :2015 SR EN :2007 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea rezistenţei la întărire sub efectul căldurii şi aerului. Partea 2: Metoda TFOT Inlocuit prin: SR EN :2015 SR EN :2007 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea rezistenţei la întărire sub efectul căldurii şi aerului. Partea 3: Metoda RFT Inlocuit prin: SR EN : Instalaţii în clădiri Instalaţii sanitare SR EN 16146:2013 Robinetărie sanitară. Furtunuri flexibile de duşuri extractibile pentru robinetărie sanitară pentru sisteme de alimentare cu apă de tip 1 şi 2. Specificaţii tehnice generale Inlocuit prin: SR EN : Sisteme de evacuare a apei SR EN :2002 Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 1: Staţii de pompare pentru ape uzate cu materii fecale Inlocuit prin: SR EN :2015 SR EN :2002 Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 2: Staţii de pompare pentru ape uzate fără materii fecale Inlocuit prin: SR EN :2015 SR EN :2002 Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 3: Staţii de pompare cu aplicare limitată pentru ape uzate cu materii fecale Inlocuit prin: SR EN :

19 SR EN :2002 Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 4: Robinet de reţinere pentru ape uzate cu materii fecale şi fără materii fecale Inlocuit prin: SR EN : ccesorii pentru construcţii SR EN :2012 Feronerie pentru clădiri. Feronerii de ferestre şi uşi pentru balcon. Cerinţe şi metode de încercare. Partea 5: Dispozitive de limitare a deschiderii ferestrelor şi uşilor pentru balcon Inlocuit prin: SR EN : CONSTRUCŢII CIVILE Construcţii de căi ferate SR EN :2012 plicaţii feroviare. Cale. Metode de încercare pentru sistemele de prindere. Partea 1: Determinarea rezistenţei longitudinale la alunecare Inlocuit prin: SR EN :2015 SR EN :2012 plicaţii feroviare. Cale. Metode de încercare pentru sistemele de prindere. Partea 4: Efecte produse de încărcări repetate Inlocuit prin: SR EN : ECHIPMENT PENTRU UZ CSNIC ŞI COMERCIL. ECHIPMENT PENTRU DISTRCŢII. ECHIPMENT PENTRU SPORT Echipament de bucătărie parate mici de bucătărie SR EN :2004 parate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-17: Prescripţii particulare pentru pături, perne, îmbrăcăminte şi aparate de încălzit flexibile similare Inlocuit prin: SR EN :2013 SR EN :2004/1:2006 parate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-17: Prescripţii particulare pentru pături, perne, îmbrăcăminte şi aparate de încălzit flexibile similare Inlocuit prin: SR EN : Echipamente de spălat SR EN [2003/1:2004]:2004/1:2004 parate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru uscătoare de rufe cu tambur Inlocuit prin: SR EN :2011 SR EN [2003/11:2008]:2004/11:2009 parate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru uscătoare de rufe cu tambur Inlocuit prin: SR EN :2011 SR EN [2003/2:2006]:2004/2:2007 parate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru uscătoare de rufe cu tambur Inlocuit prin: SR EN :2011 SR EN [2003]:2004 parate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru uscătoare de rufe cu tambur Inlocuit prin: SR EN : Dispozitive de curăţat SR EN :2009 parate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-79: Prescripţii particulare pentru aparate de curăţat la înaltă presiune şi aparate de curăţat cu abur Inlocuit prin: SR EN : Echipamente pentru copii SR EN :2008 rticole de puericultură. Coşuri pentru transportul sugarilor şi suporturi. Cerinţe de securitate şi metode de încercare Inlocuit prin: SR EN 1466: Echipamente pentru distracţii Jucării SR EN :2014 Siguranţa jucăriilor. Partea 1: Proprietăţi mecanice şi fizice Inlocuit prin: SR EN 71-1:2015 SR EN :2004/2:2009 parate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-17: Prescripţii particulare pentru pături, perne, îmbrăcăminte şi aparate de încălzit flexibile similare Inlocuit prin: SR EN :

20 STNDRDE EUROPENE DOPTTE INIŢIL PRIN FILĂ DE CONFIRMRE SU NOTĂ DE CONFIRMRE PENTRU CRE SE PUBLICĂ VERSIUNE ROMÂNĂ În această rubrică sunt înscrise standardele române adoptate iniţial prin filă de confirmare sau notă de confirmare şi pentru care se publică varianta română. Data de aprobare menţionată sub titlul standardului este data la care a fost adoptat standardul european prin filă de confirmare sau notă de confirmare. 01 GENERLITĂŢI, TERMINOLOGIE, STNDRDIZRE. DOCUMENTRE Mărimi şi unităţi SR EN 764-2:2012 Echipamente sub presiune. Partea 2: Mărimi, simboluri şi unităţi de măsură Data aprobarii: 29/06/2012 Data traducerii: 30/04/ SERVICII. ORGNIZRE ÎNTREPRINDERII, MNGEMENT ŞI CLITTE. DMINISTRRE. TRNSPORT. SOCIOLOGIE Legislaţie. dministraţie SR EN :2014 Profiluri de protecţie pentru dispozitive securizate de creare a semnăturii. Partea 5: Extensie pentru dispozitiv cu generare de cheie şi comunicaţie securizată cu aplicaţia de creare a semnăturii Data aprobarii: 30/05/2014 Data traducerii: 30/04/ SISTEME PENTRU FLUIDE ŞI COMPONENTE DE UZ GENERL Mijloace pentru stocarea fluidelor parate de presiune, butelii de gaz SR EN 764-2:2012 Echipamente sub presiune. Partea 2: Mărimi, simboluri şi unităţi de măsură Data aprobarii: 29/06/2012 Data traducerii: 30/04/ Compresoare şi maşini pneumatice SR EN 12583:2014 Infrastructura pentru gaze. Staţii de comprimare. Cerinţe funcţionale Data aprobarii: 29/08/2014 Data traducerii: 30/04/ ENERGETICĂ ŞI TRNSMISI CĂLDURII rzătoare. Boilere rzătoare şi boilere în general SR EN 293:2002 Duze de pulverizare fără retur pentru arzătoare cu pulverizare care utilizează combustibil lichid de uz casnic. Condiţii minime. Încercări Data aprobarii: 25/09/2002 Data traducerii: 30/04/ rzătoare cu combustibil lichid şi solid SR EN 299:2010 Duze de pulverizare fără retur pentru arzătoare cu pulverizare care utilizează combustibil lichid de uz casnic. Determinarea unghiului şi a caracteristicilor de pulverizare Data aprobarii: 29/01/2010 Data traducerii: 30/04/ TELECOMUNICŢII. TEHNICI UDIO ŞI VIDEO Componente şi accesorii pentru echipament de telecomunicaţii Conectoare pentru frecvenţe radio SR EN :2014 Conectoare pentru radiofrecvenţe. Partea 1: Specificaţie generică. Prescripţii generale şi metode de măsurare Data aprobarii: 30/04/2014 Data traducerii: 30/04/ TEHNOLOGI INFORMŢIEI. ECHIPMENTE DE BIROU Seturi de caractere şi codificarea informaţiei SR EN :2014 Profiluri de protecţie pentru dispozitive securizate de creare a semnăturii. Partea 5: Extensie pentru dispozitiv cu generare de cheie şi comunicaţie securizată cu aplicaţia de creare a semnăturii Data aprobarii: 30/05/2014 Data traducerii: 30/04/ plicaţii privind tehnologia informaţiei Cartele de identificare şi dispozitive similare SR EN :2014 Profiluri de protecţie pentru dispozitive securizate de creare a semnăturii. Partea 5: Extensie pentru dispozitiv cu generare de cheie şi comunicaţie securizată cu aplicaţia de creare a semnăturii Data aprobarii: 30/05/2014 Data traducerii: 30/04/ GRICULTURĂ Nutreţuri SR EN 15789:2010 Hrană pentru animale. Izolarea şi enumerarea de tulpini probiotice de drojdii Data aprobarii: 26/02/2010 Data traducerii: 30/04/2015 SR EN 15792:2010 Hrană pentru animale. Determinarea conţinutului de zearalenonă în hrana pentru animale. Metoda de cromatografie lichidă de înaltă performanţă cu detectare prin fluorescenţă şi purificare pe coloană de imunoafinitate Data aprobarii: 26/02/2010 Data traducerii: 30/04/ INDUSTRI LIMENTRĂ Maşini şi utilaje pentru industria alimentară SR EN :2010 Maşini pentru industria alimentară. Maşini de tăiat cotlete. Cerinţe de securitate şi igienă Data aprobarii: 30/11/2010 Data traducerii: 30/04/

21 75 INDUSTRI PETROLIERĂ ŞI TEHNOLOGII SOCITE Maşini şi utilaje pentru transportul produselor petroliere şi a gazului natural SR EN 12583:2014 Infrastructura pentru gaze. Staţii de comprimare. Cerinţe funcţionale Data aprobarii: 29/08/2014 Data traducerii: 30/04/ CONSTRUCŢII ŞI MTERILE DE CONSTRUCŢII Instalaţii în clădiri Sisteme de încălzire centrale SR EN 303-6:2001 Cazane de incălzit. Partea 6: Cazane de încălzit echipate cu arzătoare cu tiraj forţat. Cerinţe specifice pentru furnizarea apei calde menajere ale cazanelor cu funcţionare dublă care utilizează combustibili lichizi, cu o putere nominală mai mică sau egală cu 70 kw Data aprobarii: 30/11/2001 Data traducerii: 30/04/ Sisteme de alimentare cu energie electrică SR HD :2014 Coordonarea dispozitivelor electrice de protecţie, secţionare, întrerupere şi de comandă Data aprobarii: 28/11/2014 Data traducerii: 30/04/ parate de încălzire a apei SR EN :2013 Încălzitoare de apă electrice instantanee închise. Partea 1: Cerinţe generale Data aprobarii: 31/10/2013 Data traducerii: 30/04/ ECHIPMENT PENTRU UZ CSNIC ŞI COMERCIL. ECHIPMENT PENTRU DISTRCŢII. ECHIPMENT PENTRU SPORT Echipament de bucătărie ragaze, aparate de încălzire, cuptoare şi aparate similare SR EN :2013 parate de gătit casnice care utilizează combustibili gazoşi. Securitate. Partea 1-1: Securitate. Generalităţi Data aprobarii: 31/07/2013 Data traducerii: 30/04/2015 SR EN 15181:2009 Metodă de măsurare a consumului de energie pentru cuptoare cu gaz Data aprobarii: 31/03/2009 Data traducerii: 30/04/2015 PROPUNERI DE CONFIRMRE În această rubrică sunt publicate propuneri de confirmare standarde, propuneri rezultate în urma examinării în cadrul comitetelor tehnice. CT 318 Uşi, ferestre, elemente de închidere şi accesorii pentru construcţii STS Ferestre de lemn şi uşi de lemn pentru balcon. Secţiuni STS Uşi de lemn pentru construcţii civile. Secţiuni STS Ferestre de lemn pentru clădiri industriale. Ferestre simple. Secţiuni STS Uşi de lemn pentru construcţii industriale, agrozootehnice şi tip M. Uşi cu falţ. Secţiuni STS Ferestre şi uşi din lemn. Condiţii tehnice generale STS ccesorii metalice pentru tâmplărie. Balamale îngropate cu aripi plane STS ccesorii metalice pentru tâmplărie. Închizătoare cu bare (cremoane) STS ccesorii metalice pentru tâmplărie. Balamale semiîngropate pentru uşi STS ccesorii metalice pentru tâmplărie. Opritor cu arc pentru ferestre STS 1713/1-87 ccesorii metalice pentru tâmplărie. Broaşte îngropate pentru uşi. Condiţii tehnice generale de calitate STS 1713/2-86 ccesorii metalice pentru tâmplărie. Broaşte îngropate pentru uşi. Dimensiuni STS ccesorii metalice pentru tâmplărie. Zăvoare îngropate pentru uşi STS ccesorii metalice pentru tâmplărie. Broască aplicată pentru uşi STS Obloane rulante. Prescripţii tehnice STS ccesorii metalice pentru tâmplărie. Zăvoare aplicate pentru uşi STS Glasvanduri cu rame din lemn SR 5333:1993 Ferestre, uşi de balcon, uşi interioare şi exterioare de lemn pentru construcţii. Dimensiuni 19

22 STS ccesorii metalice pentru tâmplărie. Închizătoare cu limbă, îngropate STS Tocuri metalice pentru uşi de lemn. Condiţii tehnice generale de calitate STS Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice. Ferestre metalice. Condiţii tehnice generale de calitate STS ccesorii metalice pentru tâmplărie. Balamale pentru cuplarea uşilor de balcon şi a ferestrelor, din lemn STS ccesorii metalice pentru tâmplărie. Balama batant-basculantă STS ccesorii metalice pentru tâmplărie. Broaşte aplicate cu cilindru de siguranţă STS ccesorii metalice pentru tâmplărie. Balamale cu aripi îndoite, aplicate STS ccesorii metalice pentru tâmplărie. Dispozitive pentru cuplarea ferestrelor STS ccesorii metalice pentru tâmplărie. Închizătoare cu bară şi bolţuri de zăvorâre STS Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice. Tabachere. Condiţii tehnice de calitate COMITETE TEHNICE ctivitatea de standardizare naţională se desfăşoară în comitete tehnice naţionale, structuri fără personalitate juridică ale organismului naţional de standardizare. Organizarea şi modul de lucru ale comitetelor tehnice sunt prevăzute în standardul SR Principiile şi metodologia standardizării. Partea 3: Structura şi modul de lucru ale comitetelor tehnice. ctivitatea comitetelor tehnice se desfăşoară atât pe plan naţional, cât şi european şi internaţional. Membrii comitetelor tehnice naţionale sunt persoane juridice interesate din diferite sectoare de activitate. cestea pot fi: agenţi economici, institute de cercetare, instituţii de învăţământ, asociaţii profesionale, organisme guvernamentale etc. Componenţa comitetelor tehnice trebuie să asigure reprezentarea corespunzătoare a tuturor factorilor interesaţi: producători, utilizatori, consumatori, autorităţi etc. Pentru a deveni membru al unui comitet tehnic naţional de standardizare trebuie să se transmită o solicitare scrisă ( sau fax) către SRO. Prin participarea la activitatea comitetelor tehnice, specialiştii factorilor interesaţi au posibilitatea să-şi aducă contribuţia la standardizarea naţională, europeană sau internaţională, să cunoască în avans informaţiile propuse pentru a fi incluse în standarde, putând astfel lua măsurile care se impun. Totodată, participarea activă la lucrările comitetelor tehnice reprezintă o deosebită oportunitate pentru a realiza şi întreţine contacte cu specialiştii din domeniul specific de activitate, din ţară şi străinătate. Informaţii privind participarea la activitatea de standardizare în cadrul comitetelor tehnice naţionale se pot primi de la experţii de standardizare din cadrul SRO (a se vedea dresa de contact a experţilor de standardizare are următorul format (ex: 20

23 STNDRDIZRE EUROPENĂ Buletinul Standardizării Mai 2015 Informaţiile din această secţiune se referă la activitatea Organizaţiilor Europene de Standardizare CEN, CENELEC şi ETSI. Pentru înţelegerea simbolurilor utilizate în această secţiune se fac precizările de mai jos: EN HD ENV CR CW ETSI EG ETSI EN ETSI ES ETSI TS ETSI TR ETSI SR FprEN/CLCFpr doa dop dow pren prhd prenv dea eop epe d Standard European Document de armonizare Prestandard European Raport CEN cordul Grupei de Lucru Ghid ETSI Standard european pentru telecomunicaţii Standard ETSI Specificaţie tehnică ETSI Raport tehnic ETSI Raport special ETSI Proiect final de EN Termenul limită de anunţare a standardului european la nivel naţional Termenul limită de publicare a standardului la nivel naţional Termenul limită de retragere a standardelor naţionale conflictuale Proiect de Standard European Proiect de Document de armonizare Proiect de Prestandard European Termen limită de răspuns pentru observaţii şi/sau vot formal Procedură simplificată de adoptare (ETSI) Termen limită de răspuns pentru sfârşitul anchetei publice a unui standard ETSI Dată de adoptare Sectoarele CEN şi CENELEC sunt: B C F H I M N S T U W Z Servicii Clădiri şi construcţii Produse chimice, industrie chimică şi produse alimentare Standarde fundamentale Produse electrocasnice şi pentru distracţie Inginerie mecanică Materiale metalice Materiale nemetalice Sănătate, mediu şi echipamente medicale Transport, manipulare mecanică şi ambalaje Inginerie electronică Inginerie electrică Diverse STNDRDE EUROPENE CEN PROBTE În perioada B01 MĂSURI DE SIGURNŢĂ CONTR INCENDIILOR EN 54-12:2015 Fire detection and fire alarm systems - Part 12: Smoke detectors - Line detectors using an optical beam doa: dop: dow: EN 54-26:2015 Fire detection and fire alarm systems - Part 26: Carbon monoxide detectors - Point detectors doa: dop: dow: EN 54-29:2015 Fire detection and fire alarm systems - Part 29: Multi-sensor fire detectors - Point detectors using a combination of smoke and heat sensors doa: dop: dow: EN 54-30:2015 Fire detection and fire alarm systems - Part 30: Multi-sensor fire detectors - Point detectors using a combination of carbon monoxide and heat sensors doa: dop: dow:

24 B02 STRUCTURI B27 MTERILE HIDROIZOLNTE EN 12699:2015 Execution of special geotechnical works - Displacement piles EN :2015 Chimneys - Thermal and fluid dynamic calculation methods - Part 1: Chimneys serving one heating appliance EN :2015 Chimneys - Thermal and fluid dynamic calculation methods - Part 2: Chimneys serving more than one heating appliance EN 16515:2015 Conservation of Cultural Heritage - Guidelines to characterize natural stone used in cultural heritage B04 CIMENT EN 459-1:2015 Building lime - Part 1: Definitions, specifications and conformity criteria doa: dop: dow: EN 459-3:2015 Building lime - Part 3: Conformity evaluation EN :2015 Hydraulic road binders - Part 2: Normal hardening hydraulic road binders - Composition, specifications and conformity criteria EN :2015 Hydraulic road binders - Part 3: Conformity evaluation EN 15743:2010+1:2015 Supersulfated cement - Composition, specifications and conformity criteria doa: dop: dow: B05 ÎNCERCĂRI L FOC EN :2015 Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 3: pplied protection to concrete members EN :2015 Extended application of results from fire resistance tests for service installations - Part 2: Fire dampers B08 UŞI ŞI FERESTRE EN 12217:2015 Doors - Operating forces - Requirements and classification EN 13830:2015 Curtain walling - Product standard doa: dop: dow: B26 CONSTRUCŢI ŞI ÎNTREŢINERE DRUMURILOR EN :2015 Bituminous mixtures - Test methods - Part 2: Determination of particle size distribution EN 12730:2015 Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing - Determination of resistance to static loading B28 ÎMBRĂCĂMINTE PENTRU PRDOSELI EN 13553:2015 Resilient floor coverings - Polyvinyl chloride floor coverings for use in special wet areas - Specification EN 14499:2015 Textile floor coverings - Minimum requirements for carpet underlays C01 PRODUSE LIMENTRE EN 15948:2015 Cereals - Determination of moisture and protein - Method using Near-Infrared-Spectroscopy in whole kernels EN 16618:2015 Food analysis - Determination of acrylamide in food by liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-ESI-MS/MS) EN 16619:2015 Food analysis - Determination of benzo[a]pyrene, benz[a]anthracene, chrysene and benzo[b]fluoranthene in foodstuffs by gas chromatography mass spectrometry (GC-MS) EN 16620:2015 Food analysis - Determination of furan in coffee and coffee products by headspace gas chromatography and mass spectrometry (HS GC-MS) C18 DEZIVI EN 1372:2015 dhesives - Test method for adhesives for floor and wall coverings - Peel test EN 1373:2015 dhesives - Test method for adhesives for floor and wall coverings - Shear test EN 1902:2015 dhesives - Test mthod for adhesives for floor and wall coverings - Shear creep test EN 1903:2015 dhesives - Test method for adhesives for plastic or rubber floor coverings or wall coverings - Determination of dimensional changes after accelerated ageing EN 15274:2015 General purpose adhesives for structural assembly - Requirements and test methods doa: dop: dow: EN 15275:2015 Structural adhesives - Characterisation of anaerobic adhesives for co-axial metallic assembly in building and civil engineering structures doa: dop: dow:

25 F05 MIJLOCE DE MĂSURĂ H04 ECHIPMENTE SPORTIVE EN 834:2013/C:2015 Heat cost allocators for the determination of the consumption of room heating radiators - ppliances with electrical energy supply doa: dop: dow: F08 STRE SUPRFEŢELOR EN ISO :2015 Geometrical product specifications (GPS) - Filtration Part 1: Overview and basic concepts (ISO :2015) EN ISO :2015 Geometrical product specifications (GPS) - Filtration Part 20: Linear profile filters: Basic concepts (ISO :2015) F12 SISTEME DE PRELUCRRE INFORMŢIEI EN :2015 Identification card systems - Surface transport applications - Part 1: Elementary data types, general code lists and general data elements EN :2015 Identification card systems - Surface transport applications - Part 2: Transport and travel payment related data elements and code lists CEN/TR :2015 Geographic information - Spatial data infrastructures Part 5: Validation and testing doa: dop: dow: EN 15722:2015 Intelligent transport systems - ESafety - ECall minimum set of data EN 16062:2015 Intelligent transport systems - ESafety - ecall high level application requirements (HLP) using GSM/UMTS circuit switched networks EN 16072:2015 Intelligent transport systems - ESafety - Pan-European ecall operating requirements CEN/TS :2015 Public transport - Communication between contactless readers and fare media - Part 1: Implementation requirements for ISO/IEC doa: dop: dow: CEN/TS :2015 Public transport - Communication between contactless readers and fare media - Part 2: Test plan for ISO/IEC doa: dop: dow: CEN ISO/TS 19321:2015 Intelligent transport systems - Cooperative ITS - Dictionary of in-vehicle information (IVI) data structure (ISO/TS 19321:2015) doa: dop: dow: F15 ÎNCERCRE MTERILELOR, ÎN GENERL EN ISO 16946:2015 Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Specification for step wedge calibration block (ISO 16946:2015) EN 13089:2011+1:2015 Mountaineering equipment - Ice-tools - Safety requirements and test methods EN 14619:2015 Roller sports equipment - Kick scooters - Safety requirements and test methods EN 16630:2015 Permanently installed outdoor fitness equipment - Safety requirements and test methods I06 RECIPIENTE SUB PRESIUNE EN 764-1:2015 Pressure equipment - Part 1: Vocabulary CEN/TR :2015 Unfired pressure vessels - Example of application doa: dop: dow: I11 MŞINI-UNELTE EN :2012+1:2015 Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 17: Manual horizontal cutting cross-cut sawing machines with one saw unit (radial arm saws) EN 16474:2015 Plastics and rubber machines - Tyre curing machines - Safety requirements I13 CONTINERE DE GZ CEN/TS 16765:2015 LPG equipment and accessories - Environmental considerations for CEN/TC 286 standards doa: dop: dow: I15 ECHIPMENT PENTRU INDUSTRI PETROLIERĂ EN 14161:2011+1:2015 Petroleum and natural gas industries - Pipeline transportation systems (ISO 13623:2009 modified) EN ISO 17945:2015 Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Metallic materials resistant to sulfide stress cracking in corrosive petroleum refining environments (ISO 17945:2015) I23 POMPE EN ISO 14414:2015 Pump system energy assessment (ISO/SME 14414:2015) I35 ECHIPMENTE PENTRU CTIVITĂŢILE RECRETIVE ŞI DE DIVERTISMENT EN 13782:2015 Temporary structure - Tents - Safety M01 OŢEL EN :2015 Designation systems for steels - Part 2: Numerical system 23

26 EN 16617:2015 Pipework - Corrugated metal hose assemblies for combustible gas - Performance requirements, testing and marking M04 CUPRU CEN/TS 15656:2015 Copper and copper alloys - Determination of phosphorus content - Spectrophotometric method doa: dop: dow: M05 SUDRE EN ISO 2503:2009/1:2015 Gas welding equipment - Pressure regulators and pressure regulators with flow-metering devices for gas cylinders used in welding, cutting and allied processes up to 300 bar (30 MPa) (ISO 2503:2009/md 1:2015) EN ISO 5172:2006/2:2015 Gas welding equipment - Blowpipes for gas welding, heating and cutting - Specifications and tests (ISO 5172:2006/md 2:2015) EN ISO 7291:2010/1:2015 Gas welding equipment - Pressure regulators for manifold systems used in welding, cutting and allied processes up to 30 MPa (300 bar) (ISO 7291:2010/MD 1:2015) EN ISO 17658:2015 Welding - Imperfections in oxyfuel flame cuts, laser beam cuts and plasma cuts - Terminology (ISO 17658:2002) EN ISO :2015 Resistance welding - Weldability - Part 1: General requirements for the evaluation of weldability for resistance spot, seam and projection welding of metallic materials (ISO :2015) M08 LIJE UŞORE EN 1396:2015 luminium and aluminium alloys - Coil coated sheet and strip for general applications - Specifications M16 ÎNCERCĂRI MCNICE LE METLELOR EN ISO :2015 Metallic materials - Tensile testing - Part 3: Method of test at low temperature (ISO :2015) N02 COMBUSTIBIL SOLID EN ISO 16967:2015 Solid biofuels - Determination of major elements - l, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na and Ti (ISO 16967:2015) EN ISO 16993:2015 Solid biofuels - Conversion of analytical results from one basis to another (ISO 16993:2015) EN ISO 16994:2015 Solid biofuels - Determination of total content of sulfur and chlorine (ISO 16994:2015) N03 PRODUSE PETROLIERE CEN/TR 15745:2015 Liquid petroleum products - Determination of hydrocarbon types and oxygenates via multidimensional gas chromatography method - Round Robin research report doa: dop: dow: N05 TEXTILE EN ISO :2015 Geosynthetics - Part 1: Terms and definitions (ISO :2015) EN ISO :2015 Geosynthetics - Part 2: Symbols and pictograms (ISO :2015) EN 14574:2015 Geosynthetics - Determination of the pyramid puncture resistance of supported geosynthetics N06 CUCIUC EN 853:2015 Rubber hoses and hose assemblies - Wire braid reinforced hydraulic type - Specification EN 854:2015 Rubber hoses and hose assemblies - Textile reinforced hydraulic type - Specification EN 856:2015 Rubber hoses and hose assemblies - Rubber-covered spiral wire reinforced hydraulic type - Specification EN 857:2015 Rubber hoses and hose assemblies - Wire braid reinforced compact type for hydraulic applications - Specification N07 CHERESTE CEN/TR 16816:2015 End use performance of wood products - Utilisation and improvement of existing methods to estimate service life doa: dop: dow: N09 MTERILE PLSTICE EN ISO :2015 High-pressure decorative laminates - Composite elements - Part 1: Test methods (ISO :2000) EN ISO :2015 High-pressure decorative laminates - Composite elements - Part 2 : Specifications for composite elements with woodbased substrates for interior use (ISO :2005) EN ISO 13927:2015 Plastics - Simple heat release test using a conical radiant heater and a thermopile detector (ISO 13927:2015) N11 PLĂCI PE BZĂ DE LEMN EN 13986:2004+1:2015 Wood-based panels for use in construction - Characteristics, evaluation of conformity and marking doa: dop: dow:

27 N13 PIELE EN ISO 15701:2015 Leather - Tests for colour fastness - Colour fastness to migration into polymeric material (ISO 15701:2015) EN 15987:2015 Leather - Terminology - Key definitions for the leather trade EN ISO :2015 Leather - Chemical tests for the determination of certain azo colorants in dyed leathers - Part 1: Determination of certain aromatic amines derived from azo colorants (ISO :2015) N14 ŢEVI DE MTERIL PLSTIC EN ISO 3458:2015 Plastics piping systems - Mechanical joints between fittings and pressure pipes - Test method for leaktightness under internal pressure (ISO 3458:2015) EN ISO :2015 Thermoplastics pipes - Determination of tensile properties - Part 1: General test method (ISO :2015) S05 STOMTOLOGIE EN ISO :2015 Dentistry - Dental units - Part 2: ir, water, suction and wastewater systems (ISO :2015) S08 CLITTE ERULUI CEN/TS :2015 Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of PCDDs/PCDFs and dioxin-like PCBs Part 5: Long-term sampling of PCDDs/PCDFs and PCBs doa: dop: dow: S09 CLITTE PEI ŞI LIMENTĂRILOR CU PĂ EN 1113:2015 Sanitary tapware - Shower hoses for sanitary tapware for water supply systems of type 1 and type 2 - General technical specification EN 14368:2015 Products used for treatment of water intended for human consumption - Manganese dioxide coated limestone EN 14369:2015 Products used for treatment of water intended for human consumption - Iron-coated granular activated alumina CEN/TS 16692:2015 Water quality - Determination of tributyltin (TBT) in whole water samples - Method using solid phase extraction (SPE) with SPE disks and gas chromatography with triple quadrupole mass spectrometry doa: dop: dow: S10 IMPLNTURI CHIRURGICLE EN ISO 7439:2015 Copper-bearing contraceptive intrauterine devices - Requirements and tests (ISO 7439:2015) S20 COLECTRE, MNIPULRE ŞI TRNSPORTUL DEŞEURILOR EN :2011+1:2015 Refuse collection vehicles - General requirements and safety requirements - Part 1: Rear loaded refuse collection vehicles S25 DEZINFECTNTE CHIMICE ŞI NTISEPTICE EN 13697:2015 Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative nonporous surface test for the evaluation of bactericidal and/or fungicidal activity of chemical disinfectants used in food, industrial, domestic and institutional areas - Test method and requirements without mechanical action (phase 2, step 2) EN 14675:2015 Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of virucidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in the veterinary area - Test method and requirements (Phase 2, step 1) EN 16615:2015 Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative test method for the evaluation of bactericidal and yeasticidal activity on non-porous surfaces with mechanical action employing wipes in the medical area (4- field test) - Test method and requirements (phase 2, step 2) S27 DEŞEURI-CRCTERIZRE, TRTRE ŞI EVCURE EN 14742:2015 Characterization of sludges - Laboratory chemical conditioning procedure EN 15002:2015 Characterization of waste - Preparation of test portions from the laboratory sample EN 15863:2015 Characterization of waste - Leaching behaviour test for basic characterization - Dynamic monolithic leaching test with periodic leachant renewal, under fixed conditions CEN/TR 16394:2014/C:2015 Characterization of sludges - Protocol for preparing synthetic suspensions doa: dop: dow: S99 DIVERSE EN 455-2:2015 Medical gloves for single use - Part 2: Requirements and testing for physical properties EN 455-3:2015 Medical gloves for single use - Part 3: Requirements and testing for biological evaluation T01 CONSTRUCŢII NVLE ŞI STRUCTURI MRITIME EN ISO 18854:2015 Small craft - Reciprocating internal combustion engines exhaust emission measurement - Test-bed measurement of gaseous and particulate exhaust emissions (ISO 18854:2015) 25

28 T02 ERONUTICĂ T14 MBLJE EN :2015 erospace series - Connectors, electrical, rectangular, with sealed and non-sealed rear, plastic housing, locking device, operating temperatures -55 C to 175 C - Part 006: Male coding and attachment System for mounting on fixed housing (receptacle) - Product standard EN :2015 erospace series - Connectors, electrical, circular, scoopproof, triple start threaded coupling, operating temperature 175 C or 200 C continuous - Part 006: Protective cover for receptacle - Product standard EN :2015 erospace series - Connectors, electrical, circular, scoopproof, triple start threaded coupling, operating temperature 175 C or 200 C continuous - Part 007: Protective cover for plug - Product standard EN :2015 erospace series - Cables, optical 125 µm diameter cladding - Part 101: Tight structure 62,5 µm core GI fibre 0,9 mm outside diameter - Product standard T08 INSTLŢII DE RIDICT EN :2015 Cranes - General design - Part 1: General principles and requirements EN :2015 Roll containers - Part 4: Performance requirements T16 SCENSORE ŞI SCĂRI RULNTE EN 81-72:2015 Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Part 72: Firefighters lifts doa: dop: dow: EN ISO :2015 Energy performance of lifts, escalators and moving walks - Part 2: Energy calculation and classification for lifts (elevators) (ISO :2015) EN ISO :2015 Energy performance of lifts, escalators and moving walks - Part 3: Energy calculation and classification of escalators and moving walks (ISO :2015) T18 PLTFORME DE RIDICRE EN 1808:2015 Safety requirements for suspended access equipment - Design calculations, stability criteria, construction - Examinations and tests T20 CONSTRUCŢII FEROVIRE (TREN ŞI TRMVIE) EN 16494:2015 Railway applications - Requirements for ERTMS Trackside Boards STNDRDE EUROPENE CENELEC PROBTE În perioada U01 26 STRUCTURI DE INFORMŢIE, DOCUMENTŢIE ŞI SIMBOLURI GRFICE EN :2015 Standardized product ontology register and transfer by spreadsheets - Part 3: Interface for Common Information Model doa: dop: dow: U12 FIBILITTE EN 62740:2015 Root cause analysis (RC) doa: dop: dow: U19 INTERFERENŢE RDIO, CEM EN :2015 Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus Part 2: Immunity - Product family standard doa: dop: dow: EN :2015 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-30: Testing and measurement techniques - Power quality measurement methods doa: dop: dow: V02 ECHIPMENTE PENTRU MĂSURĂRI ELECTRICE CLC/TS :2015 Electricity metering data exchange - Part 4: Lower layer PLC profile using SMITP B-PSK modulation doa: dop: dow: CLC/TS :2015 Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 8: SMITP B-PSK PLC communication profile for neighbourhood networks - Including: The Original-SMITP PLC B-PSK communication profile, The Original-SMITP Local data exchange profile and The Original-SMITP IP communication profile doa: dop: dow: CLC/TS 50590:2015 Electricity metering data exchange - Lower layer PLC profile using daptive Multi Carrier Spread-Spectrum (MC-SS) modulation doa: dop: dow: CLC/TS :2015 Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 8-4: Narrow-band OFDM PRIME PLC communication profile for neighbourhood networks doa: dop: dow:

29 CLC/TS :2015 Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 8-5: Narrow-band OFDM G3-PLC communication profile for neighbourhood networks doa: dop: dow: CLC/TS :2015 Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 8-7: MC-SS PLC communication profile for neighbourhood networks doa: dop: dow: V06 CONDENSTORE ŞI REZISTORE EN :2015 Blank Detail Specification: Fixed low power wirewound surface mount (SMD) resistors doa: dop: dow: EN :2015 Detail specification: Fixed low power wirewound surface mount (SMD) resistors - Rectangular - Stability classes 0,5; 1; 2 doa: dop: dow: V09 SEMICONDUCTORE EN :2011/1:2015 Semiconductor devices - Discrete devices Part 5-5: Optoelectronic devices - Photocouplers doa: dop: dow: V15 ECHIPMENTE ELECTROMEDICLE EN :2015 Medical devices - Part 1: pplication of usability engineering to medical devices doa: dop: dow: V16 REGULTORE DE PROCES EN 61285:2015 Industrial-process control - Safety of analyzer houses doa: dop: dow: EN :2015 OPC unified architecture - Part 10: Programs doa: dop: dow: EN 62708:2015 Document kinds for Electrical and Instrumentation Projects in the Process Industry doa: dop: dow: V17 ECHIPMENTE PENTRU MĂSURĂRI ELECTRONICE EN :2015 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-051: Particular requirements for laboratory equipment for mixing and stirring doa: dop: dow: EN :2015 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-061: Particular requirements for laboratory atomic spectrometers with thermal atomization and ionization doa: dop: dow: V21 SISTEME DE LRMĂ EN :2015 larm and electronic security systems - Part 11-2: Electronic access control systems - pplication guidelines doa: dop: dow: EN :2014/C:2015 Video surveillance systems for use in security applications - Part 1-2: System requirements Performance requirements for video transmission doa: dop: dow: EN :2015 Video surveillance systems for use in security applications - Part 4: pplication guidelines doa: dop: dow: V24 ECHIPMENT PENTRU TEHNOLOGI INFORMŢIEI ŞI SISTEME ŞI ECHIPMENTE UDIO, VIDEO ŞI UDIO - VIZULE CLC/TR :2015 Information technology - Cabling installation Part 99-1: Remote powering doa: dop: dow: EN :2010/1:2015 General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building utomation and Control Systems (BCS) - Part 2: Environmental conditions doa: dop: dow: W03 ECHIPMENTE PENTRU TRCŢIUNE ELECTRICĂ EN :2015 Railway applications - Technical parameters of train detection systems for the interoperability of the trans-european railway system - Part 1: Track circuits doa: dop: dow: EN :2015 Railway pplications - Technical parameters of train detection systems for the interoperability of the trans-european railway system - Part 2: xle counters doa: dop: dow: W04 LINII ELECTRICE ERIENE EN :2015 Overhead electrical lines exceeding C 1 kv Part 2-19: National Normative spects (NN) for CZECH REPUBLIC (based on EN :2012) doa: dop: dow: W13 ECHIPMENTE ELECTRICE PENTRU TMOSFERĂ EXPLOZIVĂ CLC/TR :2015 Explosive atmospheres - Part 32-1: Electrostatic Hazards - Guidance doa: dop: dow: CLC/TR :2015 Explosive atmospheres - Part 33: Equipment protection by special protection 's' doa: dop: dow: EN :2015 Explosive atmospheres - Part 18: Equipment protection by encapsulation "m" doa: dop: dow: EN :2015 Explosive atmospheres - Part 32-2: Electrostatics hazards - Tests doa: dop: dow: EN :2015 Explosive atmospheres - Part 5: Equipment protection by powder filling "q" doa: dop: dow:

30 W16 LĂMPI ŞI CORPURI DE ILUMINT EN 62776:2015 Double-capped LED lamps designed to retrofit linear fluorescent lamps - Safety specifications doa: dop: dow: W20 RELEE ELECTRICE EN :2015 Electromechanical elementary relays - Part 1: General and safety requirements doa: dop: dow: EN :2015 Electromechanical elementary relays - Part 3: Relays with forcibly guided (mechanically linked) contacts doa: dop: dow: W23 CONDUCTORE DE BOBINJ EN :2015 Specifications for particular types of winding wires Part 40: Glass-fibre braided resin or varnish-impregnated, bare or enamelled rectangular copper wire, temperature index 200 doa: dop: dow: W24 SISTEME DE COMNDĂ L DISTNŢĂ EN :2015 Framework for energy market communications Part 451-5: Problem statement and status request business processes, contextual and assembly models for European market doa: dop: dow: W25 PERFORMNŢELE PRTELOR ELECTROCSNICE CLC/TS 50594:2015 Tumble dryers for commercial use - Methods for measuring the performance doa: dop: dow: CLC/TS 50640:2015 Clothes washing machines for commercial use - Methods for measuring the performance doa: dop: dow: EN 61591:1997/12:2015 Household range hoods and other cooking fume extractors - Methods for measuring performance doa: dop: dow: EN :2015 Surface cleaning appliances - Part 3: Wet carpet cleaning appliances - Methods for measuring the performance doa: dop: dow: W26 PRTE ELECTRICE DE UZ CSNIC ŞI UNELTE ELECTRICE CRE OPEREZĂ CU MOTORE EN :2015 Household and similar electrical appliances - Safety Part 2-5: Particular requirements for dishwashers doa: dop: dow: EN :2015 Household and similar electrical appliances - Safety Part 2-6: Particular requirements for stationary cooking ranges, hobs, ovens and similar appliances doa: dop: dow: EN :2015 Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-9: Particular requirements for hand-held tappers and threaders doa: dop: dow: W33 PRTJ DE COMUTŢIE DE JOSĂ TENSIUNE EN :2015 Low-voltage switchgear and controlgear - Controller-device interfaces (CDIs) - Part 3: DeviceNet doa: dop: dow: W34 SIGURNŢE FUZIBILE DE JOSĂ TENSIUNE EN :2006/2:2015 Miniature fuses - Part 1: Definitions for miniature fuses and general requirements for miniature fuse-links doa: dop: dow: STNDRDE EUROPENE ETSI PROBTE În perioada TS V6.2.0:2015 Comitet Tehnic ETSI: SCP TEC Smart Cards; Test specification for the UICC pplication Programming Interface (PI) for Java Card(TM) (Release 6) TS V7.0.0:2015 Comitet Tehnic ETSI: SCP TEC Smart Cards; Test specification for the UICC pplication Programming Interface (PI) for Java Card(TM) (Release 7) TS V9.4.0:2015 Comitet Tehnic ETSI: SCP TEST Smart Cards; Test specification for UICC pplication Programming Interface for Java Card for Contactless pplications; Test Environment and nnexes (Release 9) TR V1.1.1:2015 Comitet Tehnic ETSI: STQ MOBILE Speech and multimedia Transmission Quality (STQ); Quality of Service aspects of voice communication in an LTE environment TS V1.1.1:2015 Comitet Tehnic ETSI: BRODCS MD; Object-Based udio Immersive Sound Metadata and Bitstream TS V1.1.1:2015 Comitet Tehnic ETSI: SES SCN Satellite Earth Stations and Systems (SES); GNSS based location systems; Part 1: Functional requirements TS V1.1.1:2015 Comitet Tehnic ETSI: SES SCN Satellite Earth Stations and Systems (SES); GNSS based location systems; Part 2: Reference rchitecture TR V1.1.1:2015 Comitet Tehnic ETSI: SmartM2M Machine-to-Machine communications (M2M); Impact of Smart City ctivity on IoT Environment 28

31 TS V1.1.1:2015 Comitet Tehnic ETSI: ERM TG34 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Test Specification for the RFID Interoperability Test Event in Brazil May 2013 TS V1.1.1:2015 Comitet Tehnic ETSI: MSG Mobile Standards Group (MSG); ecall HLP Conformance Testing bstract Test Suite (TS) and Protocol Implementation extra Information for Testing (PIXIT) TS V1.1.1:2015 Comitet Tehnic ETSI: SmartBN Smart Body rea Network (SmartBN); Low Complexity Medium ccess Control (MC) for SmartBN TS V1.1.1:2015 Comitet Tehnic ETSI: SmartBN Smart Body rea Network (SmartBan); Enhanced Ultra-Low Power Physical Layer TS V1.1.1:2015 Comitet Tehnic ETSI: TTM T2 ccess, Terminals, Transmission and Multiplexing (TTM); Plastic Optical Fibres; Part 1: Plastic Optical Fibre System Specifications for 100 Mbit/s and 1 Gbit/s; Sub-part 2: 1 Gbit/s and 100 Mbit/s physical layer for Plastic Optical Fibres TR V1.0.0:2015 Comitet Tehnic ETSI: onem2m rchitecture Part 1: nalysis of the architectures proposed for consideration by onem2m TR V1.0.0:2015 Comitet Tehnic ETSI: onem2m rchitecture Part 2: Study for the merging of architectures proposed for consideration by onem2m TR V1.0.0:2015 Comitet Tehnic ETSI: onem2m Study of Management Capability Enablement Technologies for Consideration by onem2m TS V12.8.0:2015 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP S IP Multimedia Subsystem (IMS); Stage 2 (3GPP TS version Release 12) TS V11.2.0:2015 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP S Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS); rchitecture and functional description (3GPP TS version Release 11) TS V12.5.0:2015 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP S Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS); rchitecture and functional description (3GPP TS version Release 12) TS V12.5.0:2015 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP S Circuit Switched (CS) fallback in Evolved Packet System (EPS); Stage 2 (3GPP TS version Release 12) TS V12.4.0:2015 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP S Proximity-based services (ProSe); Stage 2 (3GPP TS version Release 12) TS V12.5.0:2015 Multimedia Resource Function Controller (MRFC) - Multimedia Resource Function Processor (MRFP) Mp interface: Procedures descriptions (3GPP TS version Release 12) TS V12.7.0:2015 IP Multimedia Subsystem (IMS) pplication Level Gateway (IMS-LG) - IMS ccess Gateway (IMS-GW) interface: Procedures descriptions (3GPP TS version Release 12) TS V12.2.0:2015 IMS Restoration Procedures (3GPP TS version Release 12) TS V12.8.0:2015 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP S LTE; General Packet Radio Service (GPRS) enhancements for Evolved Universal Terrestrial Radio ccess Network (E- UTRN) access (3GPP TS version Release 12) TS V12.8.0:2015 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP S rchitecture enhancements for non-3gpp accesses (3GPP TS version Release 12) TS V12.4.0:2015 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP S LTE; Group Communication System Enablers for LTE (GCSE_LTE); Stage 2 (3GPP TS version Release 12) TS V12.3.0:2015 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP S rchitecture enhancements to facilitate communications with packet data networks and applications (3GPP TS version Release 12) TS V :2015 Mobile radio interface Layer 3 specification; Core network protocols; Stage 3 (3GPP TS version Release 11) TS V12.9.0:2015 Mobile radio interface Layer 3 specification; Core network protocols; Stage 3 (3GPP TS version Release 12) TS V12.1.0:2015 Telepresence using the IP Multimedia (IM) Core Network (CN) Subsystem (IMS); Stage 3 (3GPP TS version Release 12) 29

32 TS V12.5.0:2015 Conferencing using the IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem; Stage 3 (3GPP TS version Release 12) TS V10.5.0:2015 IP Multimedia Subsystem (IMS) Customized lerting Tones (CT); Protocol specification (3GPP TS version Release 10) TS V11.2.0:2015 IP Multimedia Subsystem (IMS) Customized lerting Tones (CT); Protocol specification (3GPP TS version Release 11) TS V12.1.0:2015 IP Multimedia Subsystem (IMS) Customized lerting Tones (CT); Protocol specification (3GPP TS version Release 12) TS V9.10.0:2015 IP Multimedia Subsystem (IMS) Customized lerting Tones (CT); Protocol specification (3GPP TS version Release 9) TS V :2015 IP multimedia call control protocol based on Session Initiation Protocol (SIP) and Session Description Protocol (SDP); Stage 3 (3GPP TS version Release 10) TS V :2015 IP multimedia call control protocol based on Session Initiation Protocol (SIP) and Session Description Protocol (SDP); Stage 3 (3GPP TS version Release 11) TS V12.8.0:2015 IP multimedia call control protocol based on Session Initiation Protocol (SIP) and Session Description Protocol (SDP); Stage 3 (3GPP TS version Release 12) TS V8.31.0:2015 IP multimedia call control protocol based on Session Initiation Protocol (SIP) and Session Description Protocol (SDP); Stage 3 (3GPP TS version Release 8) TS V9.23.0:2015 IP multimedia call control protocol based on Session Initiation Protocol (SIP) and Session Description Protocol (SDP); Stage 3 (3GPP TS version Release 9) TS V12.2.0:2015 3GPP system to Wireless Local rea Network (WLN) interworking; WLN User Equipment (WLN UE) to network protocols; Stage 3 (3GPP TS version Release 12) TS V :2015 IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem IP Multimedia Subsystem (IMS) service continuity; Stage 3 (3GPP TS version Release 10) TS V :2015 IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem IP Multimedia Subsystem (IMS) service continuity; Stage 3 (3GPP TS version Release 11) TS V12.8.0:2015 IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem IP Multimedia Subsystem (IMS) service continuity; Stage 3 (3GPP TS version Release 12) TS V12.2.0:2015 Wireless LN control plane protocol for trusted WLN access to EPC; Stage 3 (3GPP TS version Release 12) TS V12.7.0:2015 IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem Centralized Services (ICS); Stage 3 (3GPP TS version Release 12) TS V :2015 Non-ccess-Stratum (NS) protocol for Evolved Packet System (EPS); Stage 3 (3GPP TS version Release 11) TS V12.8.0:2015 Non-ccess-Stratum (NS) protocol for Evolved Packet System (EPS); Stage 3 (3GPP TS version Release 12) TS V12.8.0:2015 ccess to the 3GPP Evolved Packet Core (EPC) via non- 3GPP access networks; Stage 3 (3GPP TS version Release 12) TS V10.7.0:2015 ccess Network Discovery and Selection Function (NDSF) Management Object (MO) (3GPP TS version Release 10) TS V11.7.0:2015 ccess Network Discovery and Selection Function (NDSF) Management Object (MO) (3GPP TS version Release 11) 30

33 TS V12.8.0:2015 ccess Network Discovery and Selection Function (NDSF) Management Object (MO) (3GPP TS version Release 12) TS V12.2.0:2015 Proximity-services (ProSe) Management Objects (MO) (3GPP TS version Release 12) TS V12.2.0:2015 Proximity-services (ProSe) User Equipment (UE) to ProSe function protocol aspects; Stage 3 (3GPP TS version Release 12) TS V12.1.0:2015 IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem IP Multimedia Subsystem (IMS) inter-ue transfer; Stage 3 (3GPP TS version Release 12) TS V12.3.0:2015 Non-ccess Stratum (NS) configuration Management Object (MO) (3GPP TS version Release 12) TS V12.1.0:2015 Web Real-Time Communications (WebRTC) access to the IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem (IMS); Stage 3; Protocol specification (3GPP TS version Release 12) TS V8.18.0:2015 TISPN; IP Multimedia Call Control Protocol based on Session Initiation Protocol (SIP) and Session Description Protocol (SDP) Stage 3 [3GPP TS (Release 7), modified] (3GPP TS version Release 8) TS V12.6.0:2015 Communication Diversion (CDIV) using IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem; Protocol specification (3GPP TS version Release 12) TS V12.5.0:2015 Conference (CONF) using IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem; Protocol specification (3GPP TS version Release 12) TS V12.6.0:2015 Explicit Communication Transfer (ECT) using IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem; Protocol specification (3GPP TS version Release 12) TR V12.1.0:2015 Signalling flows for the session setup in the IP Multimedia core network Subsystem (IMS) based on Session Initiation Protocol (SIP) and Session Description Protocol (SDP); Stage 3 (3GPP TR version Release 12) TS V12.7.0:2015 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); User Equipment (UE) radio transmission and reception (FDD) (3GPP TS version Release 12) TS V :2015 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Requirements for support of radio resource management (FDD) (3GPP TS version Release 11) TS V12.7.0:2015 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Requirements for support of radio resource management (FDD) (3GPP TS version Release 12) TS V12.2.0:2015 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Physical layer procedures (FDD) (3GPP TS version Release 12) TS V12.1.0:2015 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Physical layer; Measurements (FDD) (3GPP TS version Release 12) TS V12.1.0:2015 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Physical layer; Measurements (TDD) (3GPP TS version Release 12) TS V12.5.0:2015 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); User Equipment (UE) procedures in idle mode and procedures for cell reselection in connected mode (3GPP TS version Release 12) TS V12.5.0:2015 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UE Radio ccess capabilities (3GPP TS version Release 12) TS V :2015 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Radio Resource Control (RRC); Protocol specification (3GPP TS version Release 10) TS V :2015 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Radio Resource Control (RRC); Protocol specification (3GPP TS version Release 11) TS V12.4.0:2015 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRN Iu interface Radio ccess Network pplication Part (RNP) signalling (3GPP TS version Release 12) 31

34 TS V12.4.0:2015 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRN Iur interface Radio Network Subsystem pplication Part (RNSP) signalling (3GPP TS version Release 12) TS V11.4.0:2015 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRN Iur interface user plane protocols for Common Transport Channel data streams (3GPP TS version Release 11) TS V12.4.0:2015 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRN Iub interface Node B pplication Part (NBP) signalling (3GPP TS version Release 12) TS V12.2.0:2015 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRN Iuant interface: pplication part (3GPP TS version Release 12) TS V12.4.0:2015 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRN Iuh interface Home Node B (HNB) pplication Part (HNBP) signalling (3GPP TS version Release 12) TS V :2015 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP S IP Multimedia Subsystem (IMS); Multimedia telephony; Media handling and interaction (3GPP TS version Release 10) TS V :2015 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP S IP Multimedia Subsystem (IMS); Multimedia telephony; Media handling and interaction (3GPP TS version Release 11) TS V12.9.0:2015 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP S IP Multimedia Subsystem (IMS); Multimedia telephony; Media handling and interaction (3GPP TS version Release 12) TS V9.14.0:2015 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP S IP Multimedia Subsystem (IMS); Multimedia telephony; Media handling and interaction (3GPP TS version Release 9) TS V12.5.0:2015 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP S Speech and video telephony terminal acoustic test specification (3GPP TS version Release 12) TS V12.1.0:2015 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP S NSI-C code for the daptive Multi-Rate - Wideband (MR- WB) speech codec (3GPP TS version Release 12) TS V12.1.0:2015 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP S Speech codec speech processing functions; daptive Multi- Rate - Wideband (MR-WB) speech codec; NSI-C code (3GPP TS version Release 12) TS V :2015 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP S Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS); Protocols and codecs (3GPP TS version Release 10) TS V :2015 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP S Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS); Protocols and codecs (3GPP TS version Release 11) TS V12.5.0:2015 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP S Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS); Protocols and codecs (3GPP TS version Release 12) TS V12.2.0:2015 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP S Codec for Enhanced Voice Services (EVS); NSI C code (fixed-point) (3GPP TS version Release 12) TS V12.1.0:2015 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP S Codec for Enhanced Voice Services (EVS); NSI C code (floating-point) (3GPP TS version Release 12) TS V12.2.0:2015 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP S Codec for Enhanced Voice Services (EVS); Test sequences (3GPP TS version Release 12) TS V12.2.0:2015 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP S Codec for Enhanced Voice Services (EVS); Error concealment of lost packets (3GPP TS version Release 12) TR V12.2.0:2015 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP S Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS) user service guidelines (3GPP TR version Release 12) TR V12.1.0:2015 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP S Codec for Enhanced Voice Services (EVS); Performance characterization (3GPP TR version Release 12) TS V12.8.0:2015 T command set for User Equipment (UE) (3GPP TS version Release 12) TS V12.8.0:2015 Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); General Packet Radio Service (GPRS); GPRS Tunnelling Protocol (GTP) across the Gn and Gp interface (3GPP TS version Release 12) 32

35 TS V12.9.0:2015 Interworking between the Public Land Mobile Network (PLMN) supporting packet based services and Packet Data Networks (PDN) (3GPP TS version Release 12) TS V10.7.0:2015 Optimal media routeing within the IP Multimedia Subsystem (IMS); Stage 3 (3GPP TS version Release 10) TS V11.6.0:2015 Optimal media routeing within the IP Multimedia Subsystem (IMS); Stage 3 (3GPP TS version Release 11) TS V12.2.0:2015 Optimal media routeing within the IP Multimedia Subsystem (IMS); Stage 3 (3GPP TS version Release 12) TS V11.6.0:2015 Generic uthentication rchitecture (G); Zh and Zn Interfaces based on the Diameter protocol; Stage 3 (3GPP TS version Release 11) TS V12.1.0:2015 Generic uthentication rchitecture (G); Zh and Zn Interfaces based on the Diameter protocol; Stage 3 (3GPP TS version Release 12) TS V :2015 Interworking between the IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem and Circuit Switched (CS) networks (3GPP TS version Release 10) TS V :2015 Interworking between the IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem and Circuit Switched (CS) networks (3GPP TS version Release 11) TS V12.7.0:2015 Interworking between the IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem and Circuit Switched (CS) networks (3GPP TS version Release 12) TS V8.26.0:2015 Interworking between the IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem and Circuit Switched (CS) networks (3GPP TS version Release 8) TS V9.20.0:2015 Interworking between the IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem and Circuit Switched (CS) networks (3GPP TS version Release 9) TS V :2015 Inter-IMS Network to Network Interface (NNI) (3GPP TS version Release 10) TS V :2015 Inter-IMS Network to Network Interface (NNI) (3GPP TS version Release 11) TS V12.7.0:2015 Inter-IMS Network to Network Interface (NNI) (3GPP TS version Release 12) TS V9.20.0:2015 Inter-IMS Network to Network Interface (NNI) (3GPP TS version Release 9) TS V12.8.0:2015 Cell Broadcast Centre interfaces with the Evolved Packet Core; Stage 3 (3GPP TS version Release 12) TS V10.3.0:2015 Location Services (LCS); Evolved Packet Core (EPC) LCS Protocol (ELP) between the Gateway Mobile Location Centre (GMLC) and the Mobile Management Entity (MME); SLg interface (3GPP TS version Release 10) TS V11.2.0:2015 Location Services (LCS); Evolved Packet Core (EPC) LCS Protocol (ELP) between the Gateway Mobile Location Centre (GMLC) and the Mobile Management Entity (MME); SLg interface (3GPP TS version Release 11) TS V12.5.0:2015 Location Services (LCS); Evolved Packet Core (EPC) LCS Protocol (ELP) between the Gateway Mobile Location Centre (GMLC) and the Mobile Management Entity (MME); SLg interface (3GPP TS version Release 12) TS V9.6.0:2015 Location Services (LCS); Evolved Packet Core (EPC) LCS Protocol (ELP) between the Gateway Mobile Location Centre (GMLC) and the Mobile Management Entity (MME); SLg interface (3GPP TS version Release 9) 33

36 TS V12.3.0:2015 Location Services (LCS); Diameter-based SLh interface for Control Plane LCS (3GPP TS version Release 12) TS V12.2.0:2015 Representational State Transfer (REST) reference point between pplication Function (F) and Protocol Converter (PC) (3GPP TS version Release 12) TS V :2015 Policy and Charging Control (PCC); Reference points (3GPP TS version Release 11) TS V :2015 Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Policy and Charging Control (PCC); Reference points (3GPP TS version Release 11) TS V12.8.0:2015 Policy and Charging Control (PCC); Reference points (3GPP TS version Release 12) TS V :2015 Policy and charging control signalling flows and Quality of Service (QoS) parameter mapping (3GPP TS version Release 10) TS V :2015 Policy and charging control signalling flows and Quality of Service (QoS) parameter mapping (3GPP TS version Release 11) TS V12.7.0:2015 Policy and charging control signalling flows and Quality of Service (QoS) parameter mapping (3GPP TS version Release 12) TS V8.18.0:2015 Policy and charging control signalling flows and Quality of Service (QoS) parameter mapping (3GPP TS version Release 8) TS V9.15.0:2015 Policy and charging control signalling flows and Quality of Service (QoS) parameter mapping (3GPP TS version Release 9) TS V :2015 Policy and charging control over Rx reference point (3GPP TS version Release 10) TS V :2015 Policy and charging control over Rx reference point (3GPP TS version Release 11) TS V12.7.0:2015 Policy and charging control over Rx reference point (3GPP TS version Release 12) TS V :2015 Policy and Charging Control (PCC) over S9 reference point; Stage 3 (3GPP TS version Release 11) TS V12.7.0:2015 Policy and Charging Control (PCC) over S9 reference point; Stage 3 (3GPP TS version Release 12) TS V12.5.0:2015 IP Multimedia (IM) Subsystem Cx and Dx Interfaces; Signalling flows and message contents (3GPP TS version Release 12) TS V12.5.0:2015 Cx and Dx interfaces based on the Diameter protocol; Protocol details (3GPP TS version Release 12) TS V :2015 Diameter applications; 3GPP specific codes and identifiers (3GPP TS version Release 10) TS V :2015 Diameter applications; 3GPP specific codes and identifiers (3GPP TS version Release 11) TS V12.8.0:2015 Diameter applications; 3GPP specific codes and identifiers (3GPP TS version Release 12) TS V9.18.0:2015 Diameter applications; 3GPP specific codes and identifiers (3GPP TS version Release 9) TS V12.5.0:2015 Interconnection Border Control Functions (IBCF) - Transition Gateway (TrGW) interface, Ix interface; Stage 3 (3GPP TS version Release 12) 34

37 TS V12.7.0:2015 Evolved Packet System (EPS); 3GPP EPS interfaces (3GPP TS version Release 12) TS V12.8.0:2015 3GPP Evolved Packet System (EPS); Evolved General Packet Radio Service (GPRS) Tunnelling Protocol for Control plane (GTPv2-C); Stage 3 (3GPP TS version Release 12) TS V12.6.0:2015 Proxy Mobile IPv6 (PMIPv6) based Mobility and Tunnelling protocols; Stage 3 (3GPP TS version Release 12) TS V12.3.0:2015 Evolved Packet System (EPS); 3GPP Sv interface (MME to MSC, and SGSN to MSC) for SRVCC (3GPP TS version Release 12) TS V10.6.0:2015 Service Level Interworking (SLI) for messaging services (3GPP TS version Release 10) TS V11.2.0:2015 Service Level Interworking (SLI) for messaging services (3GPP TS version Release 11) TS V12.1.0:2015 Service Level Interworking (SLI) for messaging services (3GPP TS version Release 12) TS V8.4.0:2015 Service Level Interworking (SLI) for messaging services (3GPP TS version Release 8) TS V9.3.0:2015 Service Level Interworking (SLI) for messaging services (3GPP TS version Release 9) TS V12.8.0:2015 IP Multimedia (IM) Subsystem Sh interface; Signalling flows and message contents (3GPP TS version Release 12) TS V12.5.0:2015 Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Multimedia Resource Function Controller (MRFC) - Multimedia Resource Function Processor (MRFP) Mp interface; Stage 3 (3GPP TS version Release 12) TS V12.6.0:2015 IMS pplication Level Gateway (IMS-LG) - IMS ccess Gateway (IMS-GW); Iq Interface; Stage 3 (3GPP TS version Release 12) TS V12.2.0:2015 Proximity-services (ProSe) function to ProSe application server aspects (PC2); Stage 3 (3GPP TS version Release 12) TS V12.2.0:2015 Proximity-services (ProSe) function to Home Subscriber Server (HSS) aspects; Stage 3 (3GPP TS version Release 12) TS V12.2.0:2015 Inter-Proximity-services (Prose) function signalling aspects; Stage 3 (3GPP TS version Release 12) TS V10.4.0:2015 IP Multimedia Subsystem (IMS) pplication Server (S) service data descriptions for S interoperability (3GPP TS version Release 10) TS V11.3.0:2015 IP Multimedia Subsystem (IMS) pplication Server (S) service data descriptions for S interoperability (3GPP TS version Release 11) TS V12.3.0:2015 IP Multimedia Subsystem (IMS) pplication Server (S) service data descriptions for S interoperability (3GPP TS version Release 12) TS V8.7.0:2015 IP Multimedia Subsystem (IMS) pplication Server (S) service data descriptions for S interoperability (3GPP TS version Release 8) TS V9.4.0:2015 IP Multimedia Subsystem (IMS) pplication Server (S) service data descriptions for S interoperability (3GPP TS version Release 9) TS V12.4.0:2015 Tsp interface protocol between the MTC Interworking Function (MTC-IWF) and Service Capability Server (SCS) (3GPP TS version Release 12) 35

38 TS V12.2.0:2015 Group Communication System Enablers for LTE (GCSE_LTE); MB2 reference point; Stage 3 (3GPP TS version Release 12) TS V11.2.0:2015 UICC-terminal interface; Physical and logical characteristics (3GPP TS version Release 11) TS V12.7.0:2015 Characteristics of the Universal Subscriber Identity Module (USIM) application (3GPP TS version Release 12) TS V11.3.0:2015 Characteristics of the Hosting Party Subscription Identity Module (HPSIM) application (3GPP TS version Release 11) TS V12.1.0:2015 Characteristics of the Hosting Party Subscription Identity Module (HPSIM) application (3GPP TS version Release 12) TS V12.7.0:2015 Universal Subscriber Identity Module (USIM) pplication Toolkit (UST) (3GPP TS version Release 12) TS V12.2.0:2015 UICC-terminal interface; Universal Subscriber Identity Module (USIM) application test specification (3GPP TS version Release 12) TS V10.8.0:2015 Mobile Equipment (ME) conformance test specification; Universal Subscriber Identity Module pplication Toolkit (UST) conformance test specification (3GPP TS version Release 10) TS V11.9.0:2015 Mobile Equipment (ME) conformance test specification; Universal Subscriber Identity Module pplication Toolkit (UST) conformance test specification (3GPP TS version Release 11) TS V12.3.0:2015 Mobile Equipment (ME) conformance test specification; Universal Subscriber Identity Module pplication Toolkit (UST) conformance test specification (3GPP TS version Release 12) TS V9.7.0:2015 Mobile Equipment (ME) conformance test specification; Universal Subscriber Identity Module pplication Toolkit (UST) conformance test specification (3GPP TS version Release 9) TS V10.2.0:2015 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP S Telecommunication management; Fault Management; Part 1: 3G fault management requirements (3GPP TS version Release 10) TS V11.1.0:2015 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP S Telecommunication management; Fault Management; Part 1: 3G fault management requirements (3GPP TS version Release 11) TS V12.2.0:2015 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP S Telecommunication management; Fault Management; Part 1: 3G fault management requirements (3GPP TS version Release 12) TS V8.1.0:2015 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP S Telecommunication management; Fault Management; Part 1: 3G fault management requirements (3GPP TS version Release 8) TS V9.1.0:2015 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP S Telecommunication management; Fault Management; Part 1: 3G fault management requirements (3GPP TS version Release 9) TS V10.4.0:2015 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP S Telecommunication management; Fault Management; Part 2: larm Integration Reference Point (IRP): Information Service (IS) (3GPP TS version Release 10) TS V11.2.0:2015 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP S Telecommunication management; Fault Management; Part 2: larm Integration Reference Point (IRP): Information Service (IS) (3GPP TS version Release 11) TS V12.2.0:2015 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP S Telecommunication management; Fault Management; Part 2: larm Integration Reference Point (IRP): Information Service (IS) (3GPP TS version Release 12) TS V8.2.0:2015 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP S Telecommunication management; Fault Management; Part 2: larm Integration Reference Point (IRP): Information Service (IS) (3GPP TS version Release 8) TS V9.2.0:2015 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP S Telecommunication management; Fault Management; Part 2: larm Integration Reference Point (IRP): Information Service (IS) (3GPP TS version Release 9) 36

39 TS V12.9.0:2015 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP S Telecommunication management; Charging management; Packet Switched (PS) domain charging (3GPP TS version Release 12) TS V10.3.0:2015 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP S Telecommunication management; Charging management; Wireless Local rea Network (WLN) charging (3GPP TS version Release 10) TS V11.2.0:2015 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP S Telecommunication management; Charging management; Wireless Local rea Network (WLN) charging (3GPP TS version Release 11) TS V8.2.0:2015 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP S Telecommunication management; Charging management; Wireless Local rea Network (WLN) charging (3GPP TS version Release 8) TS V9.2.0:2015 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP S Telecommunication management; Charging management; Wireless Local rea Network (WLN) charging (3GPP TS version Release 9) TS V :2015 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP S Telecommunication management; Charging management; IP Multimedia Subsystem (IMS) charging (3GPP TS version Release 10) TS V :2015 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP S Telecommunication management; Charging management; IP Multimedia Subsystem (IMS) charging (3GPP TS version Release 11) TS V12.7.0:2015 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP S Telecommunication management; Charging management; IP Multimedia Subsystem (IMS) charging (3GPP TS version Release 12) PROIECTE DE STNDRDE EUROPENE CEN SUPUSE NCHETEI PUBLICE În perioada Proiectele de standarde de mai jos sunt supuse anchetei publice. supra acestor proiecte poate face observaţii orice persoană fizică sau juridică, pe adresa electronică a sociaţiei de Standardizare din România, Proiectele pot fi obţinute de la SRO precizând indicativul şi titlul standardului. Termenul limită până la care se pot trimite comentarii este cu 30 zile calendaristice înainte de termenul limită de vot (dea), indicat după fiecare proiect. Pentru proiectele aflate în faza de vot formal, identificate prin indicativul Fpr XXXXX, comentariile pot fi numai de natură editorială. 05 SERVICII DE ÎNTREŢINERE B09 PROTECŢIE TERMICĂ pren Mentenanţă. Linii directoare pentru pregătirea contractelor de mentenanţă dea: B02 STRUCTURI FprEN 1858 Coşuri de fum. Componente. Blocuri canal de beton cu pereţi simpli sau cu mai mulţi pereţi dea: pren Conservarea patrimoniului cultural. Procesul de conservare. Luarea deciziei, planificarea şi punerea în aplicare dea: B08 UŞI ŞI FERESTRE pren Feronerie pentru clădiri. Mânerul uşilor mecatronice. Cerinţe şi metode de încercare dea: FprEN Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din vată minerală (MW). Specificaţie dea: FprEN Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă elastomerică flexibilă (FEF). Specificaţie dea: FprEN Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din sticlă celulară (CG). Specificaţie dea: FprEN Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din silicat de calciu (CS). Specificaţie dea:

40 FprEN Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificaţie dea: FprEN Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă rigidă de poliuretan (PUR) şi din spumă de poliizocianurat (PIR). Specificaţie dea: FprEN Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din polistiren expandat (EPS). Specificaţie dea: FprEN Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă de polietilenă (PEF). Specificaţie dea: FprEN Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă fenolică (PF). Specificaţie dea: pren ISO Punţi termice în clădiri. Coeficientul liniar de transmitere termică. Metode simplificate şi valori implicite dea: FprEN Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate din perlit expandat (EP) şi din vermiculit exfoliat (EV). Specificaţie dea: pren Produse de izolare termică pentru clădiri. Determinarea rezistenţei la tragere a plăcilor de ancorare prin produse de izolare termică dea: pren Produse de izolare termică pentru clădiri. Determinarea comportamentului hidrotermic al sistemelor de izolare termică exterioare cu tencuieli (ETICS) dea: pren Produse de izolare termică pentru echipamentul clădirilor şi instalaţii industriale. Determinarea rezistenţei la foc cu funingine a produselor de izolare termică destinate utilizării în coşurile de fum dea: B12 ZIDĂRII FprCEN/TR Ghid pentru aplicarea metodelor statistice pentru determinarea proprietăţilor produselor de zidărie dea: B26 CONSTRUCŢI ŞI ÎNTREŢINERE DRUMURILOR pren Mixturi asfaltice. Metode de încercare. Partea 13: Măsurarea temperaturii dea: C01 PRODUSE LIMENTRE pren Produse alimentare. Determinarea acidului domoic din scoici crude, peşte crud şi midii fierte prin cromatografie de lichide de înaltă performanţă HPLC cu fază inversă cuplată cu detecţie UV dea: pren Produse alimentare. Determinarea saxitoxinei şi dc-saxitoxinei din moluşte. Metoda HPLC cu derivatizare pre-coloană prin oxidare la peroxid sau periodat dea: pren Produse alimentare. Determinarea conţinutului de carbamat de etil în rachiul de fructe cu sâmburi, rachiul de marc de fructe şi alte băuturi alcoolice. Metoda GC-MS dea: pren Produse alimentare. Determinarea conţinutului de benzen în băuturile racoritoare, alte băuturi şi alimente pentru sugari pe bază de legume prin cromatografie în fază gazoasă cu spaţiu de cap cuplată la spectrometrie de masă (HS-GC-MS) dea: pren Igiena alimentară. Producţia şi distribuirea băuturilor calde din aparate de bauturi calde. Cerinţe de igienă, încercarea migraţiei dea: C13 ÎNGRĂŞĂMINTE EN 16318:2013/pr1 Îngrăşăminte. Determinarea microelementelor. Determinarea cromului (VI) prin spectrofotometrie (metoda ) şi prin cromatografie ionică cu detecţie spectrofotometrică (metoda B) dea: C18 DEZIVI pren dezivi pentru structuri portante din lemn. Metode de încercare. Partea 8: Încercări de încărcare statică a epruvetelor în planul de lipire multiplu în forfecarea prin îndoire dea: pren dezivi pentru structuri portante din lemn alţii decât fenolici şi aminoplastici. Metode de încercare. Partea 1: Încercăre de încărcare tensionată de lungă durată perpendicular pe linia de legătură în diferite condiţii climatice cu eprubete încărcate perpendicular pe linia de lipire (încercare Glasshouse) dea: pren dezivi pentru structuri portante din lemn alţii decât fenolici şi aminoplastici. Metode de încercare. Partea 3: Încercări de deformare prin alunecare în condiţii climatice ciclice cu epruvete încărcate în forfecarea prin îndoire dea: pren dezivi pentru structuri portante din lemn, alţii decât fenolici şi aminoplastici. Metode de încercare. Partea 4: Determinarea timpului de asamblare deschis în condiţii de referinţă dea: pren dezivi pentru structuri portante din lemn, alţii decât fenolici şi aminoplastici. Metode de încercare. Partea 5: Determinarea timpului de presare minim în condiţii de referinţă dea:

41 pren dezivi. dezivi monocomponenţi poliuretanici (PUR) pentru structuri portante din lemn. Clasificare şi cerinţe de performanţă dea: C22 PRODUSE PE BZE BIO pren Produse de origine biologică. Conţinutul biologic. Partea 2: Determinarea conţinutului bio folosind metoda bazată pe bilanţul material dea: F08 STRE SUPRFEŢELOR pren ISO Specificaţii geometrice pentru produse (GPS). Starea suprafeţei: real. Partea 72: format fişier XML x3p dea: F12 SISTEME DE PRELUCRRE INFORMŢIEI pren Transport public. Model de date de referinţă. Partea 1: Concepte comune dea: pren Telematică pentru circulaţie şi transport rutier. Transport public. Modele de date de referinţă. Partea 2: Reţeaua de transport public dea: pren Telematică pentru circulaţie şi transport rutier. Transport public. Modele de date de referinţă. Partea 3: Informaţii orare şi programarea vehiculelor dea: FprCEN ISO/TS Informatică medicală. Modele clinice detaliate, caracteristici şi procese (ISO/DTS 13972:2015) dea: FprCEN ISO/TS Colectarea electronică a taxei. Proceduri de încercare pentru echipamentele de bord şi fixe. Partea 1: Descrierea procedurilor de încercare dea: FprCEN/TS Sisteme de transport inteligent. Specificaţii DTEX II de schimb de date pentru managementul traficului şi informare rutieră. Partea 6: Publicaţii de parcare dea: FprCEN/TS Transport public. Schimb de date de reţea şi orar (NeTEx). Partea 3: Format de schimb de informaţii de călătorie privitor la reţeaua de transport public dea: FprCEN ISO/TS Informatică medicală. Cerinţe pentru o codare internaţională, care poate fi citită automat, a identificatorilor pachetelor de produse medicinale (ISO/TS 16791:2014) dea: F23 TEHNOLOGI DE ECONOMISIRE ENERGIEI EN 16325:2013/Fpr1 Garanţia originii privind energia. Garanţia originii pentru energie electrică dea: H15 JUCĂRII FprEN 71-5 Siguranţa jucăriilor. Partea 5: Jocuri chimice (seturi) altele decât trusele pentru experienţe chimice dea: pren Securitatea jucăriilor. Partea 12: N-Nitrozamine şi substanţe N-nitrozabile dea: FprCEN/TR 15071:2015 Securitatea jucăriilor. Traduceri naţionale ale avertismentelor şi instrucţiunilor de utilizare din seria EN 71 dea: H18 CZNE PENTRU ÎNCĂLZIRE CENTRLĂ FprEN parate de uz casnic care produc apă caldă menajeră care utilizează combustibili gazoşi. Partea 5: Evaluarea consumului energetic al aparatelor cu gaz combinate cu o pompă de căldură electrică dea: pren parate de uz casnic care produc apă caldă menajeră care utilizează combustibili gazoşi. Partea 4: Evaluarea consumului energetic al aparatelor cu gaz care produc combinat căldură şi electricitate (mchp) care produc apă caldă şi electricitate dea: H30 ECHIPMENT PENTRU COPII pren rev rticole de puericultura. Metode pentru determinarea eliberării de N-nitrozabile din tetine şi suzete de elastomeri sau de cauciuc dea: H33 ÎNCĂLŢĂMINTE (EXCLUSIV ÎNCĂLŢĂMINTE DE PROTECŢIE) FprCEN/TR Încălţăminte. Linii directorare în industria de încălţăminte pentru substanţele de îngrijorare foarte mare (anexa XIV din RECH) dea: I06 RECIPIENTE SUB PRESIUNE EN 15776:2011/Fpr1 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Cerinţe de proiectare şi execuţie pentru recipiente sub presiune şi părţi sub presiune turnate din fontă cu o alungire la rupere mai mică sau egală cu 15 % dea: I08 MŞINI GRICOLE pren ISO Maşini agricole. Securitate. Partea 5: Maşini de prelucrat solul cu organe acţionate de motor dea: pren ISO Maşini agricole. Securitate. Partea 8: Maşini de administrat îngrăşăminte solide dea: pren ISO Maşini agricole. Securitate. Partea 9: Semănători dea: pren Maşini pentru grădinărit. Maşini pentru prăşit şi scarificatoare. Securitate dea:

42 I11 MŞINI-UNELTE pren Maşini pentru cauciuc şi materiale plastice. Maşini de mărunţire. Partea 1: Cerinţe de securitate referitoare la maşinile de mărunţire cu lame şi cu valţuri dea: I13 CONTINERE DE GZ FprEN Echipamente şi accesorii pentru GPL. Sisteme de conducte şi suporturi. GPL in fază lichidă şi de vapori dea: I20 TEHNIC FRIGULUI pren Camere frigorifice. Definitie, performanţe de izolare termică şi metode de încercare. Partea 1: Kituri de camere frigorifice prefabricate dea: I30 DISTRIBUŢI ERULUI pren Performanţa energetică a clădirilor. Modulul M4-3. Partea 11: Calculul sarcinii de răcire de proiectare dea: M01 OŢEL pren rev Corniere cu aripi egale şi inegale din oţel pentru construcţii. Partea 1: Dimensiuni dea: pren Ţevi din oţel nealiat pentru sudare, filetare şi alte metode de îmbinare. Cerinţe şi metode de încercare dea: M05 SUDRE pren ISO Securitatea maşinilor de tăiere termică dea: pren ISO Materiale consumabile pentru sudare. Sârmă tubulară pentru sudarea cu arc electric în mediu de gaz protector şi fără protecţie a oţelurilor de înaltă rezistenţă. Clasificare dea: M16 ÎNCERCĂRI MCNICE LE METLELOR FprEN ISO 643 Oţeluri. Determinarea micrografică a mărimii grăuntelui aparent dea: pren ISO Materiale metalice. Încercarea de duritate Knoop. Partea 1: Metoda de încercare dea: pren ISO Materiale metalice. Încercarea de duritate Knoop. Partea 2: Verificarea şi etalonarea maşinilor de încercare dea: pren ISO Materiale metalice. Încercarea de duritate Knoop. Partea 3: Etalonarea mostrelor etalon dea: pren ISO Materiale metalice. Încercarea de duritate Knoop. Partea 4: Tabele de valori de duritate dea: pren ISO Materiale metalice. Încercarea de penetrare utilizată pentru determinarea durităţii şi parametrilor materialelor. Partea 4: Metodă de încercare pentru acoperiri metalice şi nemetalice dea: N02 COMBUSTIBIL SOLID pren ISO Biocombustibili solizi. Determinarea conţinutului de particule fine în cantităţi de granule dea: N03 PRODUSE PETROLIERE FprCEN/TR Carburanţi pentru automobile. Comustibil Diesel. Încercarea operabilităţii la rece şi corelarea performanţei combustibilului dea: FprCEN/TR Produse petroliere lichide. Investigaţie privind metoda de încercare pentru măsurarea stabilităţii la oxidare a amestecurilor Diesel şi FME- / Diesel prin Numărul cid după îmbătrânire dea: N05 TEXTILE pren ISO 1421 Suporturi textile acoperite cu cauciuc sau mase plastice. Determinarea rezistenţei la tracţiune şi a alungirii la rupere dea: pren ISO Suporturi textile acoperite cu cauciuc sau materiale plastice. Determinarea rezistenţei la rupere. Partea 1: Metode cu viteză de rupere constantă dea: pren ISO rev Suporturi textile acoperite cu cauciuc sau mase plastice. Determinarea rezistenţei la abraziune. Partea 1: parat de încercare la abraziune tip Taber dea: N06 CUCIUC pren ISO 6134 rev Furtunuri şi furtunuri cu racorduri la capete, de cauciuc, pentru abur saturat dea: pren ISO 6803 rev Furtunuri şi furtunuri cu racorduri la capete, de cauciuc sau materiale plastice. Încercarea la impulsuri de presiune hidraulică, fără flexiuni dea: S04 ÎMBRĂCĂMINTE ŞI ECHIPMENTE DE PROTECŢIE pren ISO Mănuşi de protecţie împotriva produselor chimice şi microorganismelor periculoase. Partea 1: Terminologie şi cerinţe de performanţă pentru riscuri chimice dea: pren ISO Mănuşi de protecţie împotriva produselor chimice şi microorganismelor periculoase. Partea 5: Terminologie şi cerinţe de performanţă pentru riscuri de la microorganisme dea:

43 S05 STOMTOLOGIE pren ISO 1797 Stomatologie. Cozi pentru instrumente dentare rotative, oscilante şi cu mişcare alternativă dea: pren ISO rev Implanturi chirurgicale. Produse metalice. Partea 3: liaj deformabil titan-aluminiu 6 -vanadiu 4 dea: S06 VIBRŢII ŞI ŞOCURI EN ISO 8041:2005/pr1:2015 Răspunsul uman la vibraţii. paratură de măsurare dea: S09 CLITTE PEI ŞI LIMENTĂRILOR CU PĂ pren rev Influenţa produselor pe bază de ciment asupra apei potabile. Metode de testare. Partea 1: Influenţa produselor fabricate pe bază de ciment asupra parametrilor organoleptici dea: pren rev Influenţa produselor pe bază de ciment asupra apei potabile. Metode de testare. Partea 3: Migrarea substanţelor din produsele prefabricate pe bază de ciment dea: EN :2011/Fpr1 Securitatea alimentării cu apă potabilă. Linii directoare pentru gestionarea riscului şi a crizei. Partea 1: Gestionarea crizei dea: S10 IMPLNTURI CHIRURGICLE pren ISO rev Implanturi cardiovasculare. Dispozitive endovasculare. Partea 1: Proteze endovasculare dea: S21 LBORTORE MEDICLE, PTOLOGIE CLINICĂ ŞI BIOSECURITTE FprCEN/TS Teste de diagnostic molecular in vitro. Specificaţii relative la procese preanalitice pentru sângele venos total. Partea 2: DN genomic izolat dea: FprCEN/TS Teste de diagnostic molecular in vitro. Specificaţii relative la procese preanalitice pentru sângele venos total. Partea 3: DN liber circulant izolat din plasmă dea: S25 DEZINFECTNTE CHIMICE ŞI NTISEPTICE EN 13727:2012+1:2013/Fpr2:2015 ntiseptice şi dezinfectante chimice. Încercarea cantitativă a suspensiei pentru evaluarea activităţii bactericide în domeniul medical. Metodă de încercare şi cerinţe (fază 2, etapă 1) dea: S27 DEŞEURI-CRCTERIZRE, TRTRE ŞI EVCURE pren Caracterizarea deşeurilor. Conţinut de halogen şi sulf. rderea oxigenului în sisteme închise şi metode de determinare dea: S99 DIVERSE FprEN ISO Calitatea fluidelor de dializă pentru hemodializă şi terapii asociate dea: T01 CONSTRUCŢII NVLE ŞI STRUCTURI MRITIME pren ISO Nave mici. Sistem de propulsie electric. dea: T16 SCENSORE ŞI SCĂRI RULNTE FprCEN/TS Securitatea scărilor şi trotuarelor rulante. Partea 4: Interpretări relative la familia de standarde EN 115 dea: T20 CONSTRUCŢII FEROVIRE (TREN ŞI TRMVIE) pren plicaţii feroviare. Cutii de osii. Rulmenţi dea: pren plicaţii feroviare. Cutii de osii. Unsori lubrifiante dea: pren plicaţii feroviare. Cutii de osii. Încercări de performanţă dea: pren plicaţii feroviare. Cale. Metode de încercare pentru sistemele de prindere. Partea 10: Încercarea de încărcare a probei pentru rezistenţa la smulgere dea: EN 15839:2012/Fpr1 plicaţii feroviare. Încercări pentru omologarea caracteristicilor dinamice ale vehiculelor feroviare. Vagoane de marfă. Încercarea siguranţei circulaţiei vagoanelor de marfă supuse la forţe longitudinale de compresiune dea: pren plicaţii feroviare. Cabina conducătorului. Partea 2: Integrarea afişajelor, comenzilor şi indicatoarelor dea: FprCEN/TS plicaţii feroviare. Cale. Dispozitive de reducere a zgomotului. Metodă de încercare pentru determinarea performanţelor acustice. Partea 7: Caracteristici extrinseci. Valori in situ ale pierderii prin inserare dea: pren plicaţii feroviare. Cerinţe şi principii generale pentru asigurarea unei sarcini utile în transportul feroviar de marfă dea:

44 PROIECTE DE STNDRDE EUROPENE CENELEC SUPUSE NCHETEI PUBLICE În perioada Proiectele de standarde de mai jos sunt supuse anchetei publice. supra acestor proiecte poate face observaţii orice persoană fizică sau juridică, pe adresa electronică a sociaţiei de Standardizare din România, Proiectele pot fi obţinute de la SRO precizând indicativul şi titlul standardului. Termenul limită până la care se pot trimite comentarii este cu 30 zile calendaristice înainte de termenul limită de vot (dea), indicat după fiecare proiect. Pentru proiectele aflate în faza de vot formal, identificate prin indicativul Fpr XXXXX, comentariile pot fi numai de natură editorială. U01 STRUCTURI DE INFORMŢIE, DOCUMENTŢIE ŞI SIMBOLURI GRFICE FprEN :2015 Dicţionar de date IEC comun. (IEC DDC). Linii directore ale calităţii dea: U04 FLUIDE ELECTROIZOLNTE FprEN 60836:2015 Specificaţii pentru lichide siliconice electroizolante noi pentru utilizări electrotehnice dea: U10 ÎNCERCĂRI L ÎNLTĂ TENSIUNE FprEN 61180:2015 Tehnici de încercare la înaltă tensiune pentru echipamentele de joasă tensiune. Definiţii, prescripţii şi proceduri referitoare la încercări, echipamente de încercare dea: U19 INTERFERENŢE RDIO, CEM FprEN :2015 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4: Tehnici de încercare şi măsurare. Secţiunea 10: Încercare de imunitate la câmp magnetic oscilant amortizat. Standard de bază în CEM dea: FprEN :2015 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4-9: Tehnici de încercare şi măsurare. Încercare de imunitate la câmp magnetic de impuls. Standard de bază CEM dea: V02 ECHIPMENTE PENTRU MĂSURĂRI ELECTRICE FprEN :2015 Echipamente de măsurare a energiei electrice. Suită DLMS/COSEM. Partea 7-5: Profile de transmisie de date locale pentru reţele locale dea: V06 CONDENSTORE ŞI REZISTORE FprEN :2015 Condensatoare fixe utilizate în echipamente electronice. Partea 20: Specificaţie intermediară. Condensatoare fixe de curent continuu pentru montare pe suprafaţă cu dielectric din folie de sulfură de polifenilen metalizată dea: FprEN :2015 Condensatoare fixe utilizate în echipamente electronice. Partea 24: Specificaţie intermediară. Condensatoare electrolitice fixe cu tantal pentru montare pe suprafaţă cu electrolit solid din polimer conductor dea: FprEN :2015 Condensatoare fixe utilizate în echipamente electronice. Partea 25: Specificaţie intermediară. Condensatoare electrolitice fixe cu aluminiu pentru montare pe suprafaţă cu electrolit solid din polimer conductor dea: FprEN :2015 Condensatoare fixe utilizate în echipamente electronice. Partea 4: Specificaţie intermediară. Condensatoare electrolitice cu aluminiu şi electrolit solid (MnO2) şi nesolid dea: V09 SEMICONDUCTORE EN :2002/Fpr2:2015 Dispozitive cu semiconductoare. Partea 16-1: Circuite integrate pentru microunde. mplificatoare dea: FprEN :2015 Dispozitive cu semiconductoare. Încercări mecanice şi climatice. Partea 44: Metoda de încercare prin iradiere cu fascicul de neutroni cu efect la un singur eveniment (SEE) pentru dispozitive semiconductoare dea: FprEN :2015 Dispozitive semiconductoare. Interfaţă cu semiconductoare pentru comunicaţia prin corpul uman. Partea 3: Tipul funcţional şi condiţiile sale de funcţionare dea: FprEN :2015 Dispozitive semiconductoare. Dispozitive semiconductoare pentru recuperarea şi producerea energiei. Partea 2: Recuperarea energiei termoelectrice bazate pe putere termoelectrică dea: V11 DISPOZITIVE PIEZOELECTRICE FprEN :2015 Măsurarea parametrilor rezonatoarelor de cuarţ. Partea 8: Dispozitiv de încercare pentru rezonatoare cu cuarţ montate pe suprafaţă dea: FprEN :2015 Duplexoare cu undă acustică de suprafaţă (US) şi undă acustică de volum (UV) în regim de asigurare a calităţii. Partea 1: Specificaţie generică dea: V16 REGULTORE DE PROCES FprEN :2015 Robinete de reglare a proceselor industriale. Partea 4: Inspecţie şi încercări individuale dea:

45 FprEN :2015 Măsurare şi comandă în procesele industriale. Structuri de date şi elemente în cataloagele de echipamente de proces. Partea 21: Liste de proprietăţi (LOP) ale valvelor automatizate pentru schimburile electronice de date. Structuri generale dea: FprEN :2015 Măsurare şi comandă în procesele industriale. Structuri şi de date elemente în cataloagele de echipamente de proces. Partea 22: Liste de proprietăţi (LOP) ale ansamblurilor de corpuri de valve pentru schimburile electronice de date dea: FprEN :2015 Măsurare şi comandă în procesele industriale. Structuri şi elemente de date în cataloagele de echipamente de proces. Partea 23: Liste de proprietăţi (LOP) ale acţionărilor pentru schimburile electronice de date dea: FprEN :2015 Măsurare şi comandă în procesele industriale. Structuri şi elemente de date în cataloagele de echipamente de proces. Partea 24-1: Liste de proprietăţi (LOP) ale poziţionoarelor pentru schimburile electronice de date dea: FprEN :2015 Condiţii de referinţă şi proceduri de încercare ale traductoarelor de măsurare industriale şi de proces. Partea 1: Proceduri generale pentru toate tipurile de traductoare dea: FprEN :2015 Condiţii de referinţă şi proceduri de încercare ale traductoarelor de măsurare industriale şi de proces. Partea 2: Proceduri specifice pentru traductoare de presiune dea: FprEN :2015 Condiţii de referinţă şi proceduri de încercare ale traductoarelor de măsurare industriale şi de proces. Partea 3: Proceduri specifice pentru traductoare de temperatură dea: V17 ECHIPMENTE PENTRU MĂSURĂRI ELECTRONICE FprEN :2015 Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de laborator. Partea 2-040: Cerinţe particulare pentru sterilizatoare şi aparate de dezinfecţie/spălare utilizate pentru tratarea materialelor de uz medical dea: V21 SISTEME DE LRMĂ CLC/FprTS Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracţiei. Partea 5-1: Interconexiuni. Cerinţe pentru interconectarea cu fir a echipamentelor I&HS situate în spaţii supravegheate dea: pren :2015 Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă socială. Partea 5-7: Linii directoare de aplicaţie dea: FprEN :2015 Sisteme de comunicaţie internă în clădiri. Partea 1-1: Cerinţe generale dea: V22 INSTRUMENTE PENTRU NVIGŢIE FprEN 61174:2015 Echipamente şi sisteme de navigaţie şi radiocomunicaţii maritime. Sisteme de vizualizare a hărţilor electronice şi informaţiilor (ECDIS). Reguli de exploatare şi funcţionare, metode de încercare şi rezultate impuse dea: V24 ECHIPMENT PENTRU TEHNOLOGI INFORMŢIEI ŞI SISTEME ŞI ECHIPMENTE UDIO, VIDEO ŞI UDIO - VIZULE FprEN :2015 Sisteme electronice pentru locuinţe şi clădiri industriale (HBES). Partea 5-3: Medii şi straturi dependente de medii. Radiofrecvenţă pentru clasa 1 HEBS dea: V28 FIBRE OPTICE pren 50582:2015 Metodă de încercare pentru rezistenţa la foc a cablurilor de fibră optică fără protecţie utilizate în circuite de urgenţă (diametru mai mic sau egal de 20 mm) dea: FprEN :2015 Fibre optice. Partea 2-30: Specificaţie de produs. Specificaţie intermediară pentru fibre multimod din categoria 3 dea: FprEN :2015 Cabluri cu fibre optice. Partea 1-1: Specificaţie generică. Generalităţi dea: FprEN :2015 Cabluri cu fibre optice. Partea 3-70: Specificaţie de familie pentru cablurile cu fibre optice de exterior pentru desfăşurare rapidă/multiplă dea: FprEN :2015 Dispozitive de interconexiune şi componente pasive cu fibre optice. Metode fundamentale de încercare şi de măsurare. Partea 2-47: Încercări - Şocuri termice dea: FprEN :2015 Dispozitive de interconectare şi componente pasive pentru fibre optice. Fiabilitate. Partea 9-1: Calificarea componentelor optice pasive dea: FprEN :2015 Module dinamice. Partea 1-2: Standarde de performanţă. Compensator de dispersie cromatică (neconectorizat) dea: W03 ECHIPMENTE PENTRU TRCŢIUNE ELECTRICĂ FprEN :2015 Echipament electronic feroviar. Reţeaua de Comunicare a trenurilor (TCN). Partea 2-3: Profilul de comunicare TCN dea: W05 TRNSFORMTORE DE PUTERE FprEN :2015 Transformatoare de putere. Partea 57: Transformatoare cu decalaj de fază imersate în lichid dea:

46 W06 PRTJ DE COMUTŢIE DE ÎNLTĂ TENSIUNE FprEN :2015 parataj de înaltă tensiune. Partea 212: nsamblu compact de echipamente pentru substaţii de distribuţie (CESD) dea: W09 CUMULTORE FprEN 60623:2015 cumulatoare alcaline sau alte acumulatoare cu electrolit neacid. Elemente nichel-cadmiu, individuale, reîncărcabile, deschise dea: FprEN :2015 cumulatoare (exceptând litiu) pentru propulsia vehiculelor rutiere electrice. Partea 4: Cerinţe de securitate ale celulelor şi modulelor cu hidrură de nichel-metal dea: FprEN :2015 cumulatoare cu ioni de litiu pentru propulsarea vehiculelor rutiere. Partea 3: Cerinţe de securitate dea: W10 ELECTRONICĂ DE PUTERE FprEN :2015 cţionări electrice de putere cu viteza variabilă. Partea 2: Cerinţe generale. Specificaţii de dimensionare pentru sisteme de acţionare de putere cu frecvenţa variabilă de curent alternativ şi tensiune joasă dea: W11 CCESORII ELECTRICE FprEN :201X/Fpr:201X Întreruptoare pentru instalaţii electrice fixe de uz casnic şi similar. Part 2-5: Cerinţe particulare. Întreruptoare şi accesorii asociate pentru utilizare în sistemele electronice ale locuinţelor şi ale clădirilor (HBES) dea: FprEN :2015 parate electrice mici. Întreruptoare automate pentru protecţia la supracurenţi pentru instalaţii casnice şi similare. Partea 2: Întreruptoare automate pentru funcţionare în curent alternativ şi în curent continuu dea: FprEN :2015 Întreruptoare pentru aparate. Partea 1: Reguli generale dea: FprEN :2015 Întreruptoare pentru aparate. Partea 1-1: Cerinţe pentru întreruptoare mecanice dea: FprEN :2015 Întreruptoare pentru aparate. Partea 1-2: Cerinţe pentru întreruptoare electronice dea: W13 ECHIPMENTE ELECTRICE PENTRU TMOSFERĂ EXPLOZIVĂ FprEN :2015 tmosfere explozive. Partea 29-1: Detectoare de gaze. Cerinţe de performanţă ale detectoarelor de gaze inflamabile dea: W15 CONDENSTORE DE PUTERE FprEN :2015 Condensatoare serie pentru reţele electrice. Partea 1: Generalităţi dea: W16 LĂMPI ŞI CORPURI DE ILUMINT EN :1993/Fpr54:2015 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 1: Socluri pentru lămpi dea: EN :1993/Fpr49:2015 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 2: Dulii dea: EN :1993/Fpr51:2015 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 2: Dulii dea: EN :1993/Fpr50:2015 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 3: Calibre dea: EN :1993/Fpr52:2015 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 3: Calibre dea: EN 61048:2006/Fpr1:2015 parate auxiliare pentru lămpi. Condensatoare utilizate în circuitele lămpilor fluorescente tubulare şi altor lămpi cu descărcare. Prescripţii generale şi de securitate dea: W24 SISTEME DE COMNDĂ L DISTNŢĂ FprEN :2015 Integrarea de aplicaţii la companiile de distribuţie a energiei electrice. Interfeţe de sistem pentru managementul distribuţiei. Partea 6: Interfeţe pentru mentenanţă şi construire dea: W25 PERFORMNŢELE PRTELOR ELECTROCSNICE FprEN :2015 parate electrice de gătit pentru utilizări casnice. Partea 1: Maşini de gătit, cuptoare, cuptoare cu vapori şi grătare. Metode pentru măsurarea performanţelor dea: FprEN :2015/Fpr:2015 parate electrice de gătit pentru utilizări casnice. Partea 1: Maşini de gătit, cuptoare, cuptoare cu vapori şi grătare. Metode pentru măsurarea performanţelor dea: W26 PRTE ELECTRICE DE UZ CSNIC ŞI UNELTE ELECTRICE CRE OPEREZĂ CU MOTORE pren :2015 Unelte electrice cu motor. Procedură de măsurare a prafului. Partea 2-11: Cerinţe particulare pentru ferăstraie cu ghidare şi ferăstraie sabie dea: pren :2015 Unelte electrice cu motor. Procedură de măsurare a prafului. Partea 2-14: Cerinţe particulare pentru raboteze dea:

47 pren :2015 Unelte electrice cu motor. Procedură de măsurare a prafului. Partea 2-17: Cerinţe particulare pentru rindele de adâncime şi trimmere dea: pren :2015 Unelte electrice cu motor. Procedură de măsurare a prafului. Partea 2-19: Cerinţe particulare pentru masini de mortezat dea: pren :2015 Unelte electrice cu motor. Procedură de măsurare a prafului. Partea 2-5: Cerinţe particulare pentru ferăstraie circulare dea: EN :2015/1:2015 (fragment 1) parate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-40: Prescripţii particulare pentru pompe de căldură, aparate de aer condiţionat şi dezumidificatoare dea: EN :2015/1:2015 (fragment 2) parate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-40: Prescripţii particulare pentru pompe de căldură, aparate de aer condiţionat şi dezumidificatoare dea: EN :2015/Fpr1:2015 {fragment 3} parate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-40: Prescripţii particulare pentru pompe de căldură, aparate de aer condiţionat şi dezumidificatoare dea: FprEN :2015 Unelte electrice cu motor portabile, transportabile şi maşini pentru gazon şi grădină. Securitate. Partea 2-14: Prescripţii particulare pentru raboteze portabile dea: FprEN :2015/Fpr:2015 Unelte electrice cu motor portabile, transportabile şi maşini pentru gazon şi grădină. Securitate. Partea 2-14: Prescripţii particulare pentru raboteze portabile dea: FprEN :2015 Unelte electrice portabile cu motor, unelte transportabile şi maşini pentru grădină şi gazon. Securitate. Partea 3-12: Prescripţii particulare pentru maşini de filetat transportabile dea: Z99 NEDETERMINT pren 50645:2015 Cerinţe de proiectare ecologică pentru transformatoare de mică putere dea: FprEN 62568:2015 Linii aeriene. Metode de încercare la oboseală a conductoarelor dea: PROIECTE DE STNDRDE EUROPENE ETSI SUPUSE NCHETEI PUBLICE În perioada Proiectele de standarde de mai jos sunt supuse anchetei publice. supra acestor proiecte poate face observaţii orice persoană fizică sau juridică, pe adresa electronică a sociaţiei de Standardizare din România, Proiectele pot fi obţinute de la SRO precizând indicativul şi titlul standardului. Termenul limită până la care se pot trimite comentarii este cu 30 zile calendaristice înainte de termenul limită de vot (dea), indicat după fiecare proiect.. EN V1.6.1 Comitet Tehnic ETSI: BRODCS Digital Video Broadcasting (DVB); DVB specification for data broadcasting dea: EN V1.2.1 Comitet Tehnic ETSI: ERM TG26 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Technical characteristics and methods of measurement for fixed and portable VHF equipment operating on 121,5 MHz and 123,1 MHz dea:

48 STNDRDIZRE INTERNŢIONLĂ Informaţiile din această secţiune se referă la activitatea din cadrul Organizaţiei Internaţionale de Standardizare (ISO) şi a Comisiei Electrotehnice Internaţionale (CEI). În vederea unei mai mari operativităţi, titlurile standardelor şi proiectelor de standarde internaţionale se publică în versiunea originală (engleză). STNDRDE INTERNŢIONLE CEI PROBTE În perioada IEC/CISPR COMITET INTERNŢIONL SPECILIZT ÎN INTERFERENŢ RDIO IEC/TC 21 ELEMENTE GLVNICE SECUNDRE ŞI CUMULTORE CISPR 16:2015 OC CISPR 16 ONLINE COLLECTION Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods CISPR 24:2010 CSV Information technology equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of measurement CISPR 24:2010/1:2015 mendment 1 - Information technology equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of measurement IEC/TC 8 46 SPECTE LE SISTEMULUI DE FURNIZRE ENERGIEI ELECTRICE IEC :2015 Use case methodology - Part 2: Definition of the templates for use cases, actor list and requirements list IEC TS 62749:2015 ssessment of power quality - Characteristics of electricity supplied by public networks IEC/TC 14 TRNSFORMTORE DE PUTERE IEC 60076:2015 OC IEC ONLINE COLLECTION Power transformers IEC :2015 Power transformers - Part 15: Gas-filled power transformers IEC/TC 17 PRTJ ELECTRIC IEC :2014/C1:2015 Corrigendum 1 - High-voltage switchgear and controlgear - Part 202: High-voltage/low-voltage prefabricated substation IEC/TC 20 CBLURI ELECTRICE IEC :2015 Electric cables - Calculation of the current rating Part 2-1: Thermal resistance - Calculation of the thermal resistance IEC :2015 RLV Electric cables Calculation of the current rating Part 2-1: Thermal resistance Calculation of thermal resistance IEC :2015 Electrical test methods for electric cables - Part 3: Test methods for partial discharge measurements on lengths of extruded power cables IEC :2015 RLV Electrical test methods for electric cables Part 3: Test methods for partial discharge measurements on lengths of extruded power cables IEC :2015 Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 1: General safety information IEC/TC 22 SISTEME ŞI ECHIPMENTE PENTRU ELECTRONIC DE PUTERE IEC TS 62578:2015 Power electronics systems and equipment - Operation conditions and characteristics of active infeed converter (IC) applications including design recommendations for their emission values below 150 khz IEC/TC 23 CCESORII ELECTRICE IEC 62080:2001/2:2015 mendment 2 - Sound signalling devices for household and similar purposes IEC 62080:2001+1:2008 CSV Sound signalling devices for household and similar purposes IEC/TC 27 ÎNCĂLZIRE ELECTRICĂ INDUSTRILĂ IEC 60398:2015 Installations for electroheating and electromagnetic processing General performance test methods IEC/TC 34 LĂMPI ŞI ECHIPMENTUL SOCIT IEC TR :2015 Equipment for general lighting purposes - EMC immunity requirements - Part 1: n objective voltage fluctuation immunity test method IEC 62560:2011 CSV Self-ballasted LED-lamps for general lighting services by voltage > 50 V - Safety specifications IEC 62560:2011/1:2015 mendment 1 - Self-ballasted LED-lamps for general lighting services by voltage > 50 V - Safety specifications IEC 62811:2015 C and/or DC-supplied electronic controlgear for discharge lamps (excluding fluorescent lamps) - Performance requirements for low frequency square wave operation IEC/TC 40 CONDENSTORE ŞI REZISTORE ELECTRONICE IEC :2015 Packaging of components for automatic handling Part 2: Tape packaging of components with unidirectional leads on continuous tapes

49 IEC :2015 Fixed capacitors for use in electronic equipment Part 19: Sectional specification: Fixed metallized polyethyleneterephthalate film dielectric surface mount d.c. capacitors IEC :2015 Fixed capacitors for use in electronic equipment Part 23: Sectional specification - Fixed metallized polyethylene naphthalate film dielectric surface mount d.c. capacitors IEC/TC 44 SIGURNŢ PRTELOR - SPECTE ELECTROTEHNICE IEC :2012/C1:2015 Corrigendum 1 Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Part 1: General requirements and tests IEC/TC 45 PRTURĂ NUCLERĂ IEC :2015 Nuclear powers plants - Instrumentation and control important to safety - Management of ageing of sensors and transmitters - Part 1: Pressure transmitters IEC/TC 46 CBLURI, CONDUCTORE, GHIDURI DE UNDĂ, CONECTORE DE RDIOFRECVENŢĂ, COMPONENTE ŞI CCESORII PSIVE PENTRU MICROUNDE ŞI RDIOFRECVENŢĂ IEC :2015 Generic cabling systems - Specification for the testing of balanced communication cabling in accordance with ISO/IEC Part 2-25: Work area cord with M12 4 poles connectors - Blank detail specification IEC :2015 Metallic communication cable test methods Part 4-4: Electromagnetic compatibility (EMC) - Test method for measuring of the screening attenuation as up to and above 3 GHz, triaxial method IEC/TC 49 DISPOZITIVE PIEZOELECTRICE ŞI DIELECTRICE PENTRU REGLJUL ŞI SELECŢI FRECVENŢEI IEC :2015 Surface mounted piezoelectric devices for frequency control and selection - Standard outlines and terminal lead connections - Part 3: Metal enclosures IEC/TC 57 CONDUCERE SISTEMELOR ELECTRICE DE PUTERE ŞI SCHIMBUL DE INFORMŢII SOCIT IEC :2015 Energy management system application program interface (EMS-PI) - Part 452: CIM model exchange specification IEC TR :2015 Systems interface between customer energy management system and the power management system - Part 2: Use cases and requirements IEC/TC 59 PTITUDINILE DE FUNCŢIONRE LE PRTELOR ELECTROCSNICE IEC TS 62835:2015 Electric toasters for household and similar use - Methods and measurements for improving accessibility IEC/TC 61 SECURITTE PRTELOR ELECTRICE DE UZ CSNIC IEC :2015 Household and similar electrical appliances - Safety Part 2-103: Particular requirements for drives for gates, doors and windows IEC :2009/2:2015 mendment 2 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-27: Particular requirements for appliances for skin exposure to optical radiation IEC :2009+1:2012 CSV Household and similar electrical appliances - Safety Part 2-27: Particular requirements for appliances for skin exposure to optical radiation IEC :2002/2:2015 mendment 2 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-58: Particular requirements for commercial electric dishwashing machines IEC :2002+1:2008 CSV Household and similar electrical appliances - Safety Part 2-58: Particular requirements for commercial electric dishwashing machines IEC :2015 Household and similar electrical appliances - Safety Part 2-80: Particular requirements for fans IEC :2015 RLV Household and similar electrical appliances Safety Part 2-80: Particular requirements for fans IEC :2015 Household and similar electrical appliances - Safety Part 2-81: Particular requirements for foot warmers and heating mats IEC/TC 62 ECHIPMENTE ELECTROMEDICLE IEC :2009 CSV Medical electrical equipment - Part 2-54: Particular requirements for the basic safety and essential performance of X-ray equipment for radiography and radioscopy IEC :2009/1:2015 mendment 1 - Medical electrical equipment - Part 2-54: Particular requirements for the basic safety and essential performance of X-ray equipment for radiography and radioscopy IEC TR :2015 Medical electrical equipment - Part 4-3: Guidance and interpretation - Considerations of unaddressed safety aspects in the third edition of IEC and proposals for new requirements IEC/TC 65 MĂSURĂ ŞI COMNDĂ ÎN PROCESELE INDUSTRILE IEC :2011/C1:2015 Corrigendum 1 - Industrial-process control valves Part 2-1: Flow capacity - Sizing equations for fluid flow under installed conditions IEC PS 62948:2015 Industrial networks - Wireless communication network and communication profiles - WI-F IEC PS 62953:2015 Industrial communication networks - Fieldbus specifications - DS-net IEC/TC 68 MTERILE MGNETICE PRECUM LIJELE ŞI OŢELURILE IEC :2015 Magnetic materials - Part 5: Permanent magnet (magnetically hard) materials - Methods of measurement of magnetic properties 47

50 IEC :2015 RLV Magnetic materials Part 5: Permanent magnet (magnetically hard) materials Methods of measurement of magnetic properties IEC/TC 72 COMENZI UTOMTE PENTRU PRTE DE UZ CSNIC IEC :2015 utomatic electrical controls - Part 2-12: Particular requirements for electrically operated door locks IEC :2015 utomatic electrical controls - Part 2-6: Particular requirements for automatic electrical pressure sensing controls including mechanical requirements IEC/TC 73 CURENŢI DE SCURTCIRCUIT IEC TR :2015 Short-circuit currents - Calculation of effects - Part 2: Examples of calculation IEC/TC 88 TURBINE EOLIENE IEC 61400:2015 OC IEC ONLINE COLLECTION Wind turbines IEC/TC 89 ÎNCERCĂRI PRIVIND RISCURILE DE FOC IEC :2015 Fire hazard testing - Part 11-20: Test flames W flame test method IEC/TC 91 TEHNOLOGI SMBLĂRII COMPONENTELOR ELECTRONICE IEC 60194:2015 Printed board design, manufacture and assembly - Terms and definitions IEC :2015 Test methods for electrical materials, printed boards and other interconnection structures and assemblies - Part 2-721: Test methods for materials for interconnection structures - Measurement of relative permittivity and loss tangent for copper clad laminate at microwave frequency using a split post dielectric resonator IEC/TC 100 SISTEME ŞI ECHIPMENTE UDIO, VIDEO ŞI MULTIMEDI IEC :2003 CSV Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 7-1: Hybrid Fibre Coax Outside Plant status monitoring - Physical (PHY) layer specification IEC :2003/1:2015 mendment 1 - Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 7-1: Hybrid Fibre Coax Outside Plant status monitoring - Physical (PHY) Layer Specification IEC 62889:2015 Digital video interface - Gigabit video interface for multimedia systems IEC/TC 101 ELECTROSTTICĂ IEC :2003 CSV Electrostatics - Part 4-1: Standard test methods for specific applications - Electrical resistance of floor coverings and installed floors IEC :2003/1:2015 mendment 1 - Electrostatics - Part 4-1: Standard test methods for specific applications - Electrical resistance of floor coverings and installed floors IEC/TC 107 CONDUCERE PROCESELOR PENTRU ERONVE IEC TS :2015 Process management for avionics - Management plan Part 1: Preparation and maintenance of an electronic components management plan IEC TS :2015 Process management for avionics - Electronic components for aerospace, defence and high performance (DHP) applications - Part 1: General requirements for high reliability integrated circuits and discrete semiconductors IEC/TC 110 DISPOZITIVE DE FIŞRE PLNE IEC :2015 Liquid crystal display devices - Part 2: Liquid crystal display modules - Sectional specification IEC :2015 Liquid crystal display devices - Part 3: Liquid crystal display (LCD) cells - Sectional specification IEC :2015 Liquid crystal display devices - Part 3-1: Liquid crystal display (LCD) cells - Blank detail specification IEC/TC 112 EVLURE ŞI CLIFICRE MTERILELOR IZOLTORE ELECTRICE ŞI SISTEMELOR IEC TR :2015 Electrical insulation systems - Procedures for thermal evaluation - Part 2: Selection of the appropriate test method for evaluation and classification of electrical insulation systems IEC/TC 114 ENERGIE MRINĂ. CONVERTORE DE ENRGIE VLURILOR ŞI MREELOR IEC TS :2015 Marine energy - Wave, tidal and other water current converters Part 201: Tidal energy resource assessment and characterization 48

51 STNDRDE INTERNŢIONLE ISO PROBTE În perioada ISO/REMCO COMITET MTERILE DE REFERINŢĂ ISO/TR 79:2015 Reference materials - Examples of reference materials for qualitative properties IULTCS UNIUNE INTERNŢIONLĂ SOCIETĂŢILOR TEHNICIENILOR ŞI CHIMIŞTILOR PIELRI ISO 15701:2015 Leather -- Tests for colour fastness -- Colour fastness to migration into polymeric material ISO/IEC JTC 1 TEHNOLOGI INFORMŢIEI ISO/IEC 2382:2015 Information technology -- Vocabulary ISO/IEC/IEEE E:2013/1:2015 Galois Counter Mode -- dvanced Encryption Standard-256 (GCM-ES-256) Cipher Suite ISO/IEC/IEEE E:2013/2:2015 Extended Packet Numbering ISO/IEC/IEEE :2015 Information technology -- Telecommunications and information exchange between systems -- Local and metropolitan area networks -- Specific requirements -- Part 22: Cognitive Wireless RN Medium ccess Control (MC) and Physical Layer (PHY) Specifications: Policies and Procedures for Operation in the TV Bands ISO/IEC TR 12182:2015 Systems and software engineering -- Framework for categorization of IT systems and software, and guide for applying it ISO/IEC :2015 Information technology -- Home electronic system (HES) architecture -- Part 5-7: Intelligent Grouping and 3 Resource Sharing -- Remote ccess System rchitecture ISO/IEC 15414:2015 Information technology -- Open distributed processing -- Reference model -- Enterprise language ISO/IEC 17821:2015 Information technology -- Specification of low power wireless mesh network over channel-hopped TDM links ISO/IEC :2015 Information technology -- Security techniques -- Time-stamping services -- Part 4: Traceability of time sources ISO/IEC/IEEE 18880:2015 Information technology -- Ubiquitous green community control network protocol ISO/IEC 19678:2015 Information Technology -- BIOS Protection Guidelines ISO/IEC 19831:2015 Cloud Infrastructure Management Interface (CIMI) Model and RESTful HTTP-based Protocol -- n Interface for Managing Cloud Infrastructure ISO/IEC :2014/2:2015 FU and FN descriptions for HEVC ISO/IEC :2011/1:2015 Conformance and reference software for widget extension and UI ISO/IEC :2014/1:2015 dditional technologies for MPEG Media Transport (MMT) ISO/IEC :2015 Information technology -- High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments -- Part 10: MPEG Media Transport Forward Error Correction (FEC) codes ISO/IEC :2015 Information technology -- High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments -- Part 5: Reference software for high efficiency video coding ISO/IEC :2015 Information technology -- High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments Part 8: Conformance Specification for HEVC ISO/IEC TR :2015 Information technology -- Dynamic adaptive streaming over HTTP (DSH) -- Part 3: Implementation Guidelines ISO/IEC :2015 Information technology -- Machine readable test data for biometric testing and reporting -- Part 1: Test reports ISO/IEC :2015 Information technology -- User interface -- Gesture-based interfaces across devices and methods -- Part 1: Framework ISO/IEC TS 38501:2015 Information technology -- Governance of IT -- Implementation guide ISO/TC 6 HÂRTIE, CRTON ŞI CELULOZĂ ISO 699:2015 Pulps -- Determination of alkali resistance ISO 3260:2015 Pulps -- Determination of chlorine consumption (Degree of delignification) ISO/TC 8 NVE ŞI TEHNOLOGIE MRITIMĂ ISO 18215:2015 Ships and marine technology -- Vessel machinery operations in polar waters -- Guidelines ISO/TC 10 DOCUMENTŢIE TEHNICĂ DE PRODUS ISO :2015 Process diagrams for power plants -- Part 2: Graphical symbols ISO/TC 22 VEHICULE RUTIERE ISO 3537:2015 Road vehicles -- Safety glazing materials -- Mechanical tests ISO :2015 Road vehicles -- Circuit breakers -- Part 3: Miniature circuit breakers with tabs (Blade type), Form CB11 ISO 16505:2015 Road vehicles -- Ergonomic and performance aspects of Camera Monitor Systems -- Requirements and test procedures 49

52 ISO :2015 Road vehicles -- Implementation of World-Wide Harmonized On-Board Diagnostics (WWH-OBD) communication requirements -- Part 6: External test equipment ISO/TC 23 ISO 8084:2003/1:2015 TRCTORE ŞI MTERILE GRICOLE ŞI FORESTIERE ISO :2015 Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Serial control and communications data network -- Part 7: Implement messages application layer ISO/TC 24 SITE, CERNERE ŞI LTE METODE DE SEPRRE GRNULOMETRICĂ ISO 17867:2015 Particle size analysis -- Small-angle X-ray scattering ISO 7291:2010/1:2015 ISO 11745:2010/1:2015 ISO 16237:2015 Mechanical joining -- Destructive testing of joints -- Specimen dimensions and test procedure for cross-tension testing of single joints ISO :2015 Resistance welding -- Weldability -- Part 1: General requirements for the evaluation of weldability for resistance spot, seam and projection welding of metallic materials ISO/TC 45 ELSTOMERI ŞI PRODUSE PE BZĂ DE ELSTOMERI ISO 18517:2015 Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Hardness testing -- Introduction and guide ISO/TC 27 COMBUSTIBILI MINERLI SOLIZI ISO/TC 61 MTERILE PLSTICE ISO 602:2015 Coal -- Determination of mineral matter ISO/TC 28 PRODUSE PETROLIERE ŞI LUBRIFINŢI ISO 17786:2015 Dimethyl ether (DME) for fuels -- Determination of high temperature (105 C) evaporation residues -- Mass analysis method ISO/TC 29 SCULE MICI ISO 3317:2015 ssembly tools for screws and nuts -- Square drive adaptor with hexagon or cylindrical flat drive, for power socket wrenches ISO 7738:2015 ssembly tools for screws and nuts -- Combination wrenches - Lengths of wrenches and maximum thickness of heads ISO/TC 30 MĂSURRE DEBITULUI FLUIDELOR ÎN CONDUCTE ÎNCHISE ISO 10790:2015 Measurement of fluid flow in closed conduits -- Guidance to the selection, installation and use of Coriolis flowmeters (mass flow, density and volume flow measurements) ISO/TC 34 ISO 8455:2011/1:2015 ISO/TC 37 PRODUSE LIMENTRE TERMINOLOGIE ŞI LTE RESURSE LINGVISTICE ISO 17100:2015 Translation services -- Requirements for translation services ISO/TC 38 TEXTILE ISO 18066:2015 Textiles -- Manmade filament yarns -- Determination of shrinkage in boiling water ISO/TC 42 FOTOGRFIE ISO 17957:2015 Photography -- Digital cameras -- Shading measurements ISO/TC 44 ISO 2503:2009/1:2015 ISO 5172:2006/2:2015 SUDRE ŞI PROCEDEE CONEXE ISO 13927:2015 Plastics -- Simple heat release test using a conical radiant heater and a thermopile detector ISO :2015 Plastics -- Film and sheeting -- Determination of water vapour transmission rate -- Part 5: Pressure sensor method ISO :2015 Plastics -- Film and sheeting -- Determination of water vapour transmission rate -- Part 6: tmospheric pressure ionization mass spectrometer method ISO :2015 Plastics -- Film and sheeting -- Determination of water vapour transmission rate -- Part 7: Calcium corrosion method ISO :2015 Plastics -- Biobased content -- Part 1: General principles ISO :2015 Plastics -- Biobased content -- Part 2: Determination of biobased carbon content ISO :2015 Plastics -- Biobased content -- Part 3: Determination of biobased synthetic polymer content ISO/TC 67 MTERILE, ECHIPMENT ŞI STRUCTURI MRINE PENTRU INDUSTRIILE PETROLULUI ŞI GZELOR NTURLE ISO/TR 17177:2015 Petroleum and natural gas industries -- Guidelines for the marine interfaces of hybrid LNG terminals ISO 17945:2015 Petroleum, petrochemical and natural gas industries -- Metallic materials resistant to sulfide stress cracking in corrosive petroleum refining environments ISO/TC 71 BETON, BETON RMT ŞI BETON PRECOMPRIMT ISO 18319:2015 Fibre-reinforced polymer (FRP) reinforcement for concrete structures -- Specifications of FRP sheets ISO/TC 76 PRTURĂ DE TRNSFUZIE, PERFUZIE, INJECŢIE, PENTRU UTILIZRE MEDICLĂ ŞI FRMCEUTICĂ ISO :2015 Prefilled syringes -- Part 4: Glass barrels for injectables and sterilized subassembled syringes ready for filling 50

53 ISO :2015 Prefilled syringes -- Part 7: Packaging systems for sterilized subassembled syringes ready for filling ISO/TC 84 DISPOZITIVE PENTRU DMINISTRRE PRODUSELOR MEDICLE ŞI CTETERE INTRVSCULRE ISO :2015 Intravascular catheters -- Sterile and single-use catheters -- Part 6: Subcutaneous implanted ports ISO/TC 91 GENŢI CTIVI DE SUPRFŢĂ ISO 16560:2015 Surface active agents -- Determination of polyethylene glycol content in nonionic ethoxylated surfactants -- HPLC method ISO/TC 94 SECURITTE PERSONEI- ÎMBRĂCĂMINTE ŞI ECHIPMENTE DE PROTECŢIE ISO/TS :2015 Respiratory protective devices -- Human factors Part 2: nthropometrics ISO/TC 106 STOMTOLOGIE ISO 24234:2015 Dentistry -- Dental amalgam ISO/TC 108 VIBRŢII ŞI ŞOCURI MECNICE ISO :2015 Mechanical vibration and shock -- Experimental determination of mechanical mobility -- Part 2: Measurements using singlepoint translation excitation with an attached vibration exciter ISO :2015 Mechanical vibration -- Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts -- Part 21: Horizontal axis wind turbines with gearbox ISO :2015 Condition monitoring and diagnostics of machines -- Data interpretation and diagnostics techniques -- Part 2: Data-driven applications ISO 18129:2015 Condition monitoring and diagnostics of machines -- pproaches for performance diagnosis ISO/TC 115 POMPE ISO/SME 14414:2015 Pump system energy assessment ISO/TC 119 METLURGI PULBERILOR ISO 14317:2015 Sintered metal materials excluding hardmetals -- Determination of compressive yield strength ISO/TC 121 ECHIPMENTE PENTRU NESTEZIE ŞI RENIMRE ISO 18835:2015 Inhalational anaesthesia systems -- Draw-over anaesthetic systems ISO/TC 130 TEHNOLOGIE GRFICĂ ISO :2015 Graphic technology -- Colour data exchange format Part 1: Relationship to CxF3 (CxF/X) ISO/TC 131 SISTEME HIDRULICE ŞI PNEUMETICE ISO 10762:2015 Hydraulic fluid power -- Mounting dimensions for cylinders, 10 MPa (100 bar) series ISO/TC 135 EXMINĂRI NEDISTRUCTIVE ISO 16946:2015 Non-destructive testing -- Ultrasonic testing -- Specification for step wedge calibration block ISO 18249:2015 Non-destructive testing -- coustic emission testing -- Specific methodology and general evaluation criteria for testing of fibrereinforced polymers ISO/TC 147 CLITTE PEI ISO 9697:2015 Water quality -- Gross beta activity in non-saline water -- Test method using thick source ISO/TC 156 COROZIUNE METLELOR ŞI LIJELOR ISO 17224:2015 Corrosion of metals and alloys -- Test method for high temperature corrosion testing of metallic materials by application of a deposit of salt, ash, or other substances ISO 17245:2015 Corrosion of metals and alloys -- Test method for high temperature corrosion testing of metallic materials by immersing in molten salt or other liquids under static conditions ISO 17248:2015 Corrosion of metals and alloys -- Test method for high temperature corrosion testing of metallic materials by embedding in salt, ash, or other solids ISO/TC 164 ÎNCERCĂRI MECNICE LE METLELOR ISO :2015 Metallic materials -- Tensile testing -- Part 3: Method of test at low temperature ISO/TC 172 OPTICĂ ŞI FOTONICĂ ISO :2015 Endoscopes - Medical endoscopes and endotherapy devices -- Part 2: Particular requirements for rigid bronchoscopes ISO :2015 Optics and photonics -- Environmental test methods Part 11: Mould growth ISO 16971:2015 Ophthalmic instruments -- Optical coherence tomograph for the posterior segment of the human eye ISO :2015 Microscopes -- Designation of microscope objectives Part 3: Spectral transmittance ISO 19045:2015 Ophthalmic optics -- Contact lens care products -- Method for evaluating canthamoeba encystment by contact lens care products ISO/TC 188 NVE MICI ISO 18854:2015 Small craft -- Reciprocating internal combustion engines exhaust emission measurement -- Test-bed measurement of gaseous and particulate exhaust emissions 51

54 ISO/TC 201 NLIZE CHIMICE DE SUPRFŢĂ ISO 18118:2015 Surface chemical analysis -- uger electron spectroscopy and X-ray photoelectron spectroscopy -- Guide to the use of experimentally determined relative sensitivity factors for the quantitative analysis of homogeneous materials ISO/TC 204 SISTEME INTELIGENTE DE TRNSPORT ISO :2015 Intelligent transport systems -- Vehicle interface for provisioning and support of ITS services -- Part 2: Unified gateway protocol (UGP) requirements and specification for vehicle ITS station gateway (V-ITS-SG) interface ISO/TR 17424:2015 Intelligent transport systems -- Cooperative systems -- State of the art of Local Dynamic Maps concepts ISO/TS 19321:2015 Intelligent transport systems -- Cooperative ITS -- Dictionary of in-vehicle information (IVI) data structures ISO 26684:2015 Intelligent transport systems (ITS) -- Cooperative intersection signal information and violation warning systems (CIWS) -- Performance requirements and test procedures ISO/TC 212 LBORTORE DE NLIZE BIOLOGICE MEDICLE ŞI SISTEME DE DIGNOSTICRE IN VITRO ISO/TS 17518:2015 Medical laboratories -- Reagents for staining biological material Guidance for users ISO/TC 213 SPECIFICŢII ŞI VERIFICĂRI DIMENSIONLE ŞI GEOMETRICE LE PRODUSELOR ISO :2015 Geometrical product specifications (GPS) -- Filtration Part 1: Overview and basic concepts ISO :2015 Geometrical product specifications (GPS) -- Filtration Part 20: Linear profile filters: Basic concepts ISO :2015 Geometrical product specifications (GPS) -- Filtration Part 29: Linear profile filters: Spline wavelets ISO/TC 215 INFORMTICĂ MEDICLĂ ISO :2015 Health informatics -- Medical waveform format Part 1: Encoding rules ISO/TC 238 Biocombustibili solizi ISO 16967:2015 Solid biofuels -- Determination of major elements -- l, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na and Ti ISO/TC 254 SECURITTE PLIMBĂRILOR DE GREMENT ŞI DISPOZITIVELOR DE GREMENT ISO :2015 Safety of amusement rides and amusement devices Part 2: Operation and use ISO/TC 256 PIGMENŢI, COLORNŢI ŞI MTERILE DE UMPLUTURĂ ISO :2015 Pigments and extenders -- Methods of dispersion and assessment of dispersibility in plastics -- Part 1: General introduction ISO :2015 Pigments and extenders -- Methods of dispersion and assessment of dispersibility in plastics -- Part 2: Determination of colouristic properties and ease of dispersion in plasticized polyvinyl chloride by two-roll milling ISO :2015 Pigments and extenders -- Methods of dispersion and assessment of dispersibility in plastics -- Part 3: Determination of colouristic properties and ease of dispersion of black and colour pigments in polyethylene by two-roll milling ISO :2015 Pigments and extenders -- Methods of dispersion and assessment of dispersibility in plastics -- Part 4: Determination of colouristic properties and ease of dispersion of white pigments in polyethylene by two-roll milling ISO :2015 Pigments and extenders -- Methods of dispersion and assessment of dispersibility in plastics -- Part 5: Determination by filter pressure value test ISO :2015 Pigments and extenders -- Methods of dispersion and assessment of dispersibility in plastics -- Part 6: Determination by film test ISO/TS :2015 Health informatics -- Categorial structures of clinical findings in traditional medicine -- Part 1: Traditional Chinese, Japanese and Korean medicine 52

55 PROIECTE DE STNDRDE INTERNŢIONLE CEI SUPUSE NCHETEI PUBLICE În perioada Buletinul Standardizării Mai 2015 Proiectele de standarde de mai jos sunt supuse anchetei publice. supra acestor proiecte poate face observaţii orice persoană fizică sau juridică, pe adresa electronică a sociaţiei de Standardizare din România, Proiectele pot fi obţinute de la SRO precizând indicativul şi titlul standardului. Termenul limită până la care se pot trimite comentarii este cu 30 zile calendaristice înainte de termenul limită de vot (dea), indicat după fiecare proiect. IEC/TC 3 STRUCTURI DE INFORMRE, DOCUMENTŢIE ŞI SIMBOLURI GRFICE IEC /Ed.1 IEC Common Data Dictionary (IEC CDD) Quality guidelines Data limita de vot: IEC/TC 9 ECHIPMENTE ŞI SISTEME ELECTRICE PENTRU TRCŢIUNE ELECTRICĂ IEC Ed.2 mendment 1 to IEC Ed.2, Railway applications - Fixed installations - D.c. switchgear - Part 3: Indoor d.c. disconnectors, switch-disconnectors and earthing switches Data limita de vot: IEC Ed.1 mendment 1 to IEC Ed.1, Railway applications - Fixed installations - DC switchgear - Part 4: Outdoor d.c. disconnectors, switch-disconnectors and earthing switches Data limita de vot: IEC/TC 13 MĂSURRE ENERGIEI ELECTRICE, TRIFE ŞI CONTROLUL SRCINII IEC /ED1 ELECTRICITY METERING DT EXCHNGE - THE DLMS/COSEM SUITE - Part 7-5: Local data transmission profiles for Local Networks (LN) Data limita de vot: IEC/TC 14 TRNSFORMTORE DE PUTERE IEC Ed.1 Power transformers - Part : Liquid immersed phaseshifting transformers Data limita de vot: IEC/TC 17 PRTJ ELECTRIC IEC Ed.1 High-voltage switchgear and controlgear - Part 212: Compact Equipment ssemblies for Distribution Substation (CEDS) Data limita de vot: IEC/TC 18 INSTLŢIILE ELECTRICE LE NVELOR ŞI LE UNITĂŢILOR MOBILE ŞI FIXE DE PE MRE ISO Small craft - Electrical propulsion system Data limita de vot: IEC/TC 21 ELEMENTE GLVNICE SECUNDRE ŞI CUMULTORE IEC Secondary cells and batteries containing alkaline or other nonacid electrolytes - Vented nickel-cadmium prismatic rechargeable single cells Data limita de vot: IEC Secondary batteries (except lithium) for the propulsion of electric road vehicles - Safety requirements of nickel-metal hydride cells and modules Data limita de vot: IEC Secondary lithium-ion cells for the propulsion of electrical road vehicles - Part 3: Safety requirements Data limita de vot: IEC/TC 23 CCESORII ELECTRICE IEC Ed.2 Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations - Part 2: Circuit-breakers for a.c. and d.c. operation Data limita de vot: IEC Ed.4 Switches for appliances - Part 1: General requirements Data limita de vot: IEC Ed.1 Switches for appliances - Part 1-1: Requirements for mechanical switches Data limita de vot: IEC Ed.1 Switches for appliances - Part 1-2: Requirements for electronic switches Data limita de vot: IEC/TC 31 ECHIPMENTE PENTRU TMOSFERĂ EXPLOZIVĂ IEC /Ed2 Explosive atmospheres - Part 29-1: Gas detectors - Performance requirements of detectors for flammable gases Data limita de vot: IEC/TC 34 LĂMPI ŞI ECHIPMENTUL SOCIT IEC Ed.3 Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamp caps - mendment 54; Part 2: Lampholders - mendment 51; Part 3: Gauges - mendment 52 Data limita de vot: IEC/TC 40 CONDENSTORE ŞI REZISTORE ELECTRONICE IEC Ed.5 Fixed capacitors for use in electronic equipment Part 4: Sectional specification - Fixed aluminium electrolytic capacitors with solid (MnO2) and non-solid electrolyt Data limita de vot:

56 IEC/TC 45 PRTURĂ NUCLERĂ IEC Ed.3 Nuclear power plants - Control rooms - Supplementary control room for reactor shutdown without access to the main control room Data limita de vot: IEC/TC 47 DISPOZITIVE CU SEMICONDUCTORE IEC Ed.1 md 2 Semiconductor devices - Part 16-1: Microwave integrated circuits - mplifiers Data limita de vot: IEC Ed.2 md 1 Semiconductor devices - Discrete devices - Part 4: Microwave diodes and transistors Data limita de vot: IEC Ed.1 Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods Part 44: Neutron beam irradiated single event effect (SEE) test method for semiconductor devices Data limita de vot: IEC Ed.1 Semiconductor devices - Semiconductor interface for human body communication - Part 3: Functional type and its operational conditions Data limita de vot: IEC Ed.1 Semiconductor devices - Semiconductor devices for energy harvesting and generation - Part 2: Thermo power based thermoelectric energy harvesting Data limita de vot: IEC/TC 49 DISPOZITIVE PIEZOELECTRICE ŞI DIELECTRICE PENTRU REGLJUL ŞI SELECŢI FRECVENŢEI IEC Ed.2 Measurement of quartz crystal unit parameters - Part 8 : Test fixture for surface mounted quartz crystal units Data limita de vot: IEC/TC 57 CONDUCERE SISTEMELOR ELECTRICE DE PUTERE ŞI SCHIMBUL DE INFORMŢII SOCIT IEC/IEEE Ed.1 Communication Networks and Systems for Power Utility utomation - Part 9-3: Precision Time Protocol - Profile for Power Utility utomation Data limita de vot: IEC/TC 59 PTITUDINILE DE FUNCŢIONRE LE PRTELOR ELECTROCSNICE IEC Ed.2 Household electric cooking appliance - Part 1: Ranges, ovens, steam ovens and grills - Method for measuring performance Data limita de vot: IEC/TC 61 SECURITTE PRTELOR ELECTRICE DE UZ CSNIC IEC f2/Ed5 Household and similar electrical appliances - Safety Part 2-40: Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers Data limita de vot: IEC f1/Ed5 Household and similar electrical appliances - Safety Part 2-40: Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers Data limita de vot: IEC f3/Ed5 Household and similar electrical appliances - Safety Part 2-40: Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers Data limita de vot: IEC/TC 62 ECHIPMENTE ELECTROMEDICLE ISO Medical Electrical Equipment - Part 2-74: Particular requirements for basic safety and essential performance of respiratory humidifying equipment Data limita de vot: IEC/TC 65 MĂSURĂ ŞI COMNDĂ ÎN PROCESELE INDUSTRILE IEC , Ed. 4 Industrial-process control valves - Part 4: Inspection and routine testing Data limita de vot: IEC Ed 1.0 Reference conditions and procedures for testing industrial and process measurement transmitters - Part 1: General procedures for all types of transmitters Data limita de vot: IEC Ed 1.0 Reference conditions and procedures for testing industrial and process measurement transmitters - Part 2: Specific procedures for pressure transmitters Data limita de vot: IEC Ed 1.0 Reference conditions and procedures for testing industrial and process measurement transmitters - Part 3: Specific procedures for temperature transmitters Data limita de vot: IEC/TC 77 COMPTIBILITTE ELECTROMGNETICĂ IEC Electromagnetic Compatibilty (EMC) - Part 4-10: Testing and measurement techniques -Damped oscillatory magnetic field immunity test Data limita de vot: IEC Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 4-9: Testing and measurement techniques - Pulse magnetic field immunity test Data limita de vot: IEC/TC 79 SISTEME DE LRMĂ ŞI SECURITTE ELECTRONICĂ IEC Ed.1 Building intercom systems - Part 1-1: General requirements Data limita de vot: IEC/TC 86 FIBRE OPTICE IEC /Ed4 Optical fibre cables - Part 1-1: Generic specification - General Data limita de vot: IEC /Ed1 Optical Cables: Part 3.70:-Family specification for outdoor optical fibre cables for rapid/multiple deployment Data limita de vot: IEC /Ed4 Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-47: Tests - Thermal shocks Data limita de vot:

57 IEC/TC 100 SISTEME ŞI ECHIPMENTE UDIO, VIDEO ŞI MULTIMEDI IEC Ed1 md 1 Multimedia systems and equipment - Colour measurement and management - Part 2-4: Colour management - Extendedgamut YCC colour space for video applications - xvycc Data limita de vot: IEC/TC 110 DISPOZITIVE DE FIŞRE PLNE IEC Ed.1 Laser display devices - Part 5-2: Optical measuring methods of speckle contrast Data limita de vot: IEC/TC 116 SECURITTE UNELTELOR ELECTRICE CU MOTOR PORTBILE IEC /Ed Electric Motor-Operated Hand-Held Tools, Transportable Tools and Lawn and Garden Machinery - Safety - Part 3-12: Particular requirements for transportable threading machines Data limita de vot: PROIECTE DE STNDRDE INTERNŢIONLE ISO SUPUSE NCHETEI PUBLICE În perioada Proiectele de standarde de mai jos sunt supuse anchetei publice. supra acestor proiecte poate face observaţii orice persoană fizică sau juridică, pe adresa electronică a sociaţiei de Standardizare din România, Proiectele pot fi obţinute de la SRO precizând indicativul şi titlul standardului. Termenul limită până la care se pot trimite comentarii este cu 30 zile calendaristice înainte de termenul limită de vot (dea), indicat după fiecare proiect. ISO/IEC JTC 1 TEHNOLOGI INFORMŢIEI ISO/TC 4 RULMENŢI ISO/IEC DIS Information technology -- Database languages -- SQL multimedia and application packages -- Part 3: Spatial Data limita de vot: ISO/IEC /D5 New Profiles and Levels for MPEG-4 udio Descriptor Data limita de vot: ISO/IEC DIS utomatic identification and data capture techniques Bar code print quality test specification -- Linear symbols Data limita de vot: ISO/IEC DIS Information technology -- Security techniques -- Information security management for inter-sector and inter-organizational communications Data limita de vot: ISO/IEC DIS Information technology -- Security techniques -- Network security -- Part 6: Securing wireless IP network access Data limita de vot: ISO/IEC DIS Information Technology -- Biometrics presentation attack detection -- Part 1: Framework Data limita de vot: ISO/IEC DIS Information technology -- Digitally recorded media for information interchange and storage mm Triple Layer (100,0 Gbytes single side disk and 200,0 Gbytes double sided disk) and Quadruple Layer (128,0 Gbytes single sided disk) BD Recordable disk Data limita de vot: ISO/DIS Rolling bearings -- Measuring methods for vibration Part 1: Fundamentals Data limita de vot: ISO/DIS Rolling bearings -- Measuring methods for vibration -- Part 2: Radial ball bearings with cylindrical bore and outside surface Data limita de vot: ISO/TC 8 NVE ŞI TEHNOLOGIE MRITIMĂ ISO/DIS Shipbuilding -- Ship screw propellers -- Manufacturing tolerances -- Part 1: Propellers of diameter greater than 2,50 m Data limita de vot: ISO/DIS Ships and marine technology -- Servicing of inflatable lifesaving appliances -- Part 1: General Data limita de vot: ISO/DIS Ships and marine technology -- Servicing of inflatable lifesaving appliances -- Part 2: Inflatable life rafts Data limita de vot: ISO/DIS Ships and marine technology -- Servicing of inflatable lifesaving appliances -- Part 3: Inflatable lifejackets Data limita de vot: ISO/DIS Ships and marine technology -- Servicing of inflatable lifesaving appliances -- Part 4: Marine evacuation systems Data limita de vot: ISO/DIS Ships and marine technology -- Servicing of inflatable lifesaving appliances -- Part 5: Inflated rescue boats Data limita de vot:

58 ISO/DIS Ships and marine technology -- Guidelines for the operation and installation of voyage data recorders (VDR) Data limita de vot: ISO/TC 10 DOCUMENTŢIE TEHNICĂ DE PRODUS ISO/DIS Technical product documentation (TPD) -- Indication of dimensions and tolerances -- Part 1: General principles Data limita de vot: ISO/TC 17 OŢEL ISO/DIS Steel -- Determination of the thickness of surface-hardened layers Data limita de vot: ISO/TC 22 VEHICULE RUTIERE ISO/DIS Internal combustion engines -- Piston rings -- Part 1: Keystone rings made of cast iron Data limita de vot: ISO/DIS Internal combustion engines -- Piston rings -- Part 3: Keystone rings made of steel Data limita de vot: ISO/DIS Internal combustion engines -- Piston rings -- Part 3: Coilspring-loaded oil control rings made of steel Data limita de vot: ISO/DIS Road vehicles -- Transport information and control systems -- Detection-Response Task (DRT) for assessing attentional effects of cognitive load in driving Data limita de vot: ISO/TC 23 TRCTORE ŞI MTERILE GRICOLE ŞI FORESTIERE ISO/DIS gricultural machinery -- Safety -- Part 5: Power-driven soilworking machines Data limita de vot: ISO/DIS gricultural machinery -- Safety -- Part 8: Solid fertilizer distributors Data limita de vot: ISO/DIS gricultural machinery -- Safety -- Part 9: Seed drills Data limita de vot: ISO 21628:2008/D1 Data limita de vot: ISO/TC 28 PRODUSE PETROLIERE ŞI LUBRIFINŢI ISO/DIS Lubricants, industrial oils and related products (class L) -- Family H (Hydraulic systems) -- Specifications for hydraulic fluids in categories HETG, HEPG, HEES and HEPR Data limita de vot: ISO/TC 34 PRODUSE LIMENTRE ISO 27608:2010/D1 Data limita de vot: ISO/TC 35 VOPSELE ŞI LCURI ISO/DIS Paints and varnishes -- Wedge-cut method for determination of film thickness (scribe and drill method) Data limita de vot: ISO/TC 44 SUDRE ŞI PROCEDEE CONEXE ISO/DIS Safety of thermal cutting machines Data limita de vot: ISO/DIS Welding consumables -- Tubular cored electrodes for gasshielded and non-gasshielded metal arc welding of highstrength steels -- Classification Data limita de vot: ISO/TC 45 ELSTOMERI ŞI PRODUSE PE BZĂ DE ELSTOMERI ISO/DIS 1421 Rubber- or plastics-coated fabrics -- Determination of tensile strength and elongation at break Data limita de vot: ISO/DIS Rubber- or plastics-coated fabrics -- Determination of tear resistance -- Part 1: Constant rate of tear methods Data limita de vot: ISO/DIS Rubber- or plastics-coated fabrics -- Determination of abrasion resistance -- Part 1: Taber abrader Data limita de vot: ISO/DIS 6134 Rubber hoses and hose assemblies for saturated steam -- Specification Data limita de vot: ISO/DIS 6803 Rubber or plastics hoses and hose assemblies -- Hydraulicpressure impulse test without flexing Data limita de vot: ISO/TC 68 SERVICII FINNCIRE ISO/DIS Core Banking -- Mobile Financial Services -- Part 1: General framework Data limita de vot: ISO/DIS Core banking -- Mobile Financial Services -- Part 2: Security and data protection for mobile financial services Data limita de vot: ISO/DIS Core Banking -- Mobile Financial Services -- Part 3: Financial application lifecycle management Data limita de vot: ISO/DIS Core Banking -- Mobile Financial Services -- Part 4: Mobile payments-to-person Data limita de vot: ISO/DIS Core Banking -- Mobile Financial Services -- Part 5: Mobile Payments to Business Data limita de vot:

59 ISO/TC 76 PRTURĂ DE TRNSFUZIE, PERFUZIE, INJECŢIE, PENTRU UTILIZRE MEDICLĂ ŞI FRMCEUTICĂ ISO/DIS Prefilled syringes -- Part 8: Requirements and test methods for finished prefilled syringes Data limita de vot: ISO/TC 89 PLĂCI PE BZ DE LEMN ISO/DIS Wood-based panels -- Particleboard Data limita de vot: ISO/DIS Wood-based panels -- Dry-process fibreboard Data limita de vot: ISO/TC 94 SECURITTE PERSONEI- ÎMBRĂCĂMINTE ŞI ECHIPMENTE DE PROTECŢIE ISO/DIS Protective gloves against dangerous chemicals and microorganisms -- Part 1: Terminology and performance requirements for chemical risks Data limita de vot: ISO/DIS Protective gloves against dangerous chemicals and microorganisms -- Part 5: Terminology and performance requirements for micro-organisms risks Data limita de vot: ISO/TC 106 STOMTOLOGIE ISO/DIS 1797 Dentistry -- Shanks for rotary, oscillating and reciprocating instruments Data limita de vot: ISO/DIS Dentistry -- Laboratory cutters -- Part 1: Steel laboratory cutters Data limita de vot: ISO/TC 108 ISO 8041:2005/D1 Data limita de vot: VIBRŢII ŞI ŞOCURI MECNICE ISO/DIS Condition monitoring and diagnostics of machine systems -- Data processing, communication and presentation Part 4: Presentation Data limita de vot: ISO/TC 121 ECHIPMENTE PENTRU NESTEZIE ŞI RENIMRE ISO/DIS Medical Electrical Equipment -- Part 2-74: Particular requirements for basic safety and essential performance of respiratory humidifying equipment Data limita de vot: ISO/TC 127 MŞINI DE TERSMENT ISO :2008/D1 Data limita de vot: ISO/DIS Earth-moving machinery -- Electrical safety of machines utilising electric drives and related components and systems -- Part 1: General Requirements Data limita de vot: ISO/DIS Earth-moving machinery -- Electrical safety of machines ut ilising electric drives and related components and systems -- Part 2: Particular requirements for externally-powered machines Data limita de vot: ISO/DIS Earth-moving machinery -- Electrical safety of machines ut ilising electric drives and related components and systems -- Part 3: Particular requirements for self-powered machines Data limita de vot: ISO/TC 130 TEHNOLOGIE GRFICĂ ISO/DIS Graphic technology -- Ink, paper and labels -- Requirements on hot alkali penetration and resistance Data limita de vot: ISO :2012/D1 Data limita de vot: ISO/TC 133 SISTEME ŞI DESEMNRE MRIMILOR IMBRCMINTEI - IN ŞTEPTRE ISO/DIS Clothing -- Digital fittings -- Part 2: Vocabulary and terminology used for attributes of the virtual human body Data limita de vot: ISO/TC 150 IMPLNTURI CHIRURGICLE ISO/DIS Cardiovascular implants and extracorporeal systems -- Centrifugal blood pumps Data limita de vot: ISO/DIS Cardiovascular implants -- Endovascular devices Part 1: Endovascular prostheses Data limita de vot: ISO/TC 163 PERFORMNŢ TERMICĂ ŞI UTILIZRE ENERGIEI TERMICE ÎN CLĂDIRI ISO/DIS Thermal bridges in building construction -- Linear thermal transmittance -- Simplified methods and default values Data limita de vot: ISO/TC 164 ÎNCERCĂRI MECNICE LE METLELOR ISO/DIS Metallic materials -- Knoop hardness test -- Part 1: Test method Data limita de vot: ISO/DIS Metallic materials -- Knoop hardness test -- Part 2: Verification and calibration of testing machines Data limita de vot: ISO/DIS Metallic materials -- Knoop hardness test -- Part 3: Calibration of reference blocks Data limita de vot: ISO/DIS Metallic materials -- Knoop hardness test -- Part 4: Table of hardness values Data limita de vot: ISO/DIS Metallic materials -- Instrumented indentation test for hardness and materials parameters -- Part 4: Test method for metallic and non-metallic coatings Data limita de vot:

60 ISO/TC 172 OPTICĂ ŞI FOTONICĂ ISO/DIS Optics and photonics -- Environmental test methods Part 9: Solar radiation and weathering Data limita de vot: ISO/DIS Optics and photonics -- Preparation of drawings for optical elements and systems -- Part 9: Surface treatment and coating Data limita de vot: ISO/TC 173 PRODUSE JUTĂTORE PENTRU PERSONE CU DEFICIENŢE SU HNDICP ISO/DIS ccessible design -- Shape and colour of a flushing button and a call button, and their arrangement with a paper dispenser installed on the wall in public restroom Data limita de vot: ISO/DIS ccessible design -- uditory guiding signals in public facilities Data limita de vot: ISO/TC 188 NVE MICI ISO/DIS Small craft -- Electric propulsion system Data limita de vot: ISO/TC 213 SPECIFICŢII ŞI VERIFICĂRI DIMENSIONLE ŞI GEOMETRICE LE PRODUSELOR ISO/DIS Geometrical product specifications (GPS) -- Surface texture: real -- Part 72: XML file format x3p Data limita de vot: ISO/TC 238 Biocombustibili solizi ISO/DIS Solid biofuels -- Determination of fines content in quantities of pellets Data limita de vot: ISO/TC 244 CUPTORE INDUSTRILE ŞI ECHIPMENTE TERMICE SOCITE ISO/DIS Industrial furnaces and associated processing equipment -- Safety -- Part 1: General requirements Data limita de vot: ISO/TC 257 EVLURE ECONOMIILOR DE ENERGIE ISO/DIS General technical rules for measurement, calculation and verification of energy savings of projects Data limita de vot: ISO/TC 260 ISO/DIS Human resource management -- Guidelines on recruitment Data limita de vot: ISO/TC 268 DEZVOLTRE DURBILĂ ÎN COMUNITĂŢI ISO/DIS Sustainable development of communities -- Management systems -- Requirements with guidance for resilience and smartness Data limita de vot:

61 Centrul pentru Schimb de Informaţii pentru Standarde În prezenta rubrică sunt publicate notificările referitoare la standarde şi reglementări tehnice, adresate Secretariatului O.M.C. în temeiul cordului referitor la Barierele Tehnice în Calea Comerţului (TBT). Rubrica răspunde totodată şi obligaţiilor referitoare la transparenţă menţionate în art. 2 al cordului TBT. Notificări referitoare la proiecte de standarde primite de Secretariatul OMC până la data de frica de Sud G/TBT/N/ZF/188 mendments to the Compulsory Specification for Circuit-Breakers (VC 8036) G/TBT/N/ZF/189 Regulations relating to the grading, packing and marking of litchis intended for sale in the Republic of South frica rabia Saudită G/TBT/N/SU/847 G/TBT/N/BHR/385 G/TBT/N/BHR/386 G/TBT/N/BHR/387 G/TBT/N/BHR/388 G/TBT/N/BHR/389 G/TBT/N/BHR/390 G/TBT/N/BHR/391 G/TBT/N/BHR/392 G/TBT/N/BHR/393 G/TBT/N/BHR/394 G/TBT/N/BHR/395 G/TBT/N/BHR/396 G/TBT/N/CN/445 G/TBT/N/CN/446 The Kingdom of Saudi rabia/the Cooperation Council for the rab States of the Gulf Draft Technical Regulation for "Milk Powders nd Cream Powder", Bahrain Canned mangoes Chilled Beef, Buffalo, Mutton and Goat Meat Danbo Cheese Dried Okra Extraction Solvents and Its Residue Limits in the Production of Foodstuffs and Food Ingredients Fresh Beef, Buffalo, Mutton, Goat and Camel Meat General Standard for Fruit Juices and Nectars Honey Milk Powders and Cream Powder Oriental Sweets Peanut Butter Wheat Flour Canada Technical Standards Document No. 120, Tire Selection and Rims for Motor Vehicles With a GVWR of More Than kg. Revision 2 Regulations mending Certain Regulations dministered and Enforced by the Canadian Food Inspection gency Chile G/TBT/N/CHL/301 G/TBT/N/CHL/302 G/TBT/N/CHL/303 PE No. 3/13, Draft safety analysis and/or test protocol for electrical products - Flexible metallic conduits PC No. 83/1, Draft safety analysis and/or test protocol for liquid fuel products for domestic tumble dryers PC No. 83/1-2, Draft analysis and/or test protocol for the energy efficiency of gas products. Tumble dryers China G/TBT/N/CHN/1077 Fire fighting vehicles Part 6: Compressed-air foam fire fighting vehicle Ecuador

62 G/TBT/N/ECU/316 G/TBT/N/ECU/317 G/TBT/N/ECU/318 Draft Technical Regulation of the Ecuadorian Standardization Institute (PRTE INEN) No. 262, "Walking aids manipulated by both arms" Draft Technical Regulation of the Ecuadorian Standardization Institute (PRTE INEN) No. 271, "Surgical gloves and examination/procedure gloves for medical use" Draft Technical Regulation of the Ecuadorian Standardization Institute (PRTE INEN) No. 287, "ssistive products for walking manipulated by one arm" Emiratele rabe Unite G/TBT/N/RE/259 Draft of UE GCC Technical Regulation "Milk Powders and Cream Powder" Kuwait G/TBT/N/KWT/271 "Milk Powders and Cream Powder " Oman G/TBT/N/OMN/206 Extraction Solvents and Its Residue Limits in the Production Foodstuffs and Food Ingredients Philippine G/TBT/N/PHL/192 G/TBT/N/QT/386 G/TBT/N/QT/387 G/TBT/N/QT/388 Department dministrative Order No. 14-2, Series of 2014 or the Implementing Guidelines for the Mandatory Certification of udio & Video Products covered by Philippine National Standards IEC 60065:2007 udio, Video, and Similar Electronic pparatus Safety Requirements Qatar Wheat Flour Milk Powders and Cream Powder Beef, Buffalo, Mutton and Goat Meat, Chilled and Frozen Uganda G/TBT/N/UG/483 FDUS ES 349:2014, Liquid glucose (glucose syrup) Specification. G/TBT/N/UG/484 FDUS ES 350:2014, Hard-boiled sweets - Specification G/TBT/N/UG/485 FDUS ES 352:2014, Chewing gum and bubble gum - Specification G/TBT/N/UG/486 FDUS ES 818:2014, Sugar cane jaggery - Specification G/TBT/N/UG/487 FDUS ES 819:2014, Molasses for Industrial use - Specification G/TBT/N/UG/488 FDUS ES 820:2014, Dextrose monohydrate (glucose powder) - Specification G/TBT/N/US/990 G/TBT/N/US/991 G/TBT/N/US/992 G/TBT/N/US/993 G/TBT/N/US/994 G/TBT/N/US/995 Statele Unite ale mericii National Organic Program; Origin of Livestock Significant New Use Rules on Certain Chemical Substances mendments to Registration of Food Facilities Federal Motor Vehicle Safety Standards; Motorcycle Helmets Pipeline Safety: Plastic Pipe Rule Safety Standard for rchitectural Glazing Materials Responsabil Punct de Informare OMC / SRO Diana Dorobanţu, Tel:

63 Deveniţi membru SRO CUM! FCILITĂŢI CORDTE MEMBRILOR SRO CCES PRIORITR L SERVICIILE OFERITE DE SRO REDUCERI DE TRIFE 25% din preţul abonamentului la standardele române, indiferent de mărimea acestuia 30% din preţul aplicaţiei la achiziţionarea produsului InfoStandard WEB 10 % din valoarea tarifului pentru cursurile organizate de SRO, inclusiv în sistem e-learning 25 % din tariful perceput la certificarea unui produs (acordarea dreptului de utilizare a mărcilor naţionale de conformitate cu standardele naţionale, respectiv marca SR sau marca SR-S) pentru următoarele etape: solicitare iniţială, elaborare şi semnare contract, analiza documentaţiei solicitantului, redactare raport final, eliberare, eliberare Licenţă pentru certificare. În limita sumei de 5 % din valoarea cotizaţiei anuale, achitată integral pentru anul în curs, membrul SRO poate beneficia gratuit, la solicitarea acestuia, de orice serviciu oferit de SRO (preţul standardelor române comandate la SRO, aplicaţia Infostandard, Revista Standardizarea etc.). REDUCERE L TX DE MEMBRU ÎN COMITETELE TEHNICE LE SRO 50 lei+tv (faţă de 200 lei+tv) pentru persoane juridice fără scop lucrativ, cu excepţia persoanelor juridice fără scop lucrativ care promovează şi apără interese cu caracter social (de protecţie a muncii, familiei, copilului, a intereselor consumatorilor etc.), cultural, de protecţie a mediului, 200 lei+tv (faţă de 450 lei+tv) pentru persoane juridice constituite în vederea desfăşurării de activităţi cu scop lucrativ. * Pentru mai multe informaţii puteţi accesa site-ul SRO secţiunea Standardizare/condiţii devenire membru in CT SRO. PRODUSE/SERVICII GRTUITE Pentru membrii persoane juridice cu scop patrimonial, cât si pentru membrii Colegiului E (a căror cotizaţie este de 1700 lei /an) acordarea unui pachet de servicii anual alcătuit din principalele mijloace de informare în domeniul standardizării, care cuprinde punerea la dispoziţie a următoarelor publicaţii: Revistei Standardizarea format electronic; Buletinului Standardizării format electronic; InfoStandard monopost fără actualizare; Reclamă instituţională în revista Standardizarea (în limita a şase pagini de revistă/număr) Curs de iniţiere în domeniul standardizării naţionale pentru câte un reprezentant din partea fiecărui membru, în scopul unei mai bune cunoaşteri a sistemului de standardizare, a angrenajelor şi funcţionării lui. Nota: Membrii SRO beneficiază de facilităţi numai după achitarea integrală a cotizaţiei pe anul în curs.

64 Informaţii detaliate referitoare la standardele române se pot obţine consultând aplicaţia Infostandard Web cât şi publicaţiile SRO pe suport de hârtie: revista Standardizarea, Buletinul Standardizării. Procurarea standardelor române, a publicaţiilor şi a CD-urilor SRO se poate face la: SRO Direcţia Publicaţii, str. Mendeleev 21-25, sect. 1, Bucureşti, Serviciul bonamente Vânzări: tel: 021/ , fax: 021/ , 021/ sau în ţară la: Centrele Zonale de Informare în domeniul standardizării din: CCI LB Str. Frederic Mistral nr. 3 LB IULI cod Marius Felea CCIrad Str. Cloşca Nr. 5 rad cod ndrea Kranowsky CCI BRŞOV Bd M.Kogălniceanu Bl.1 K BRŞOV cod Sorina Blejan, Răzvan Kos , CCI CLUJ Str. Horea nr. 3 CLUJ-NPOC cod Lucia Boariu CI IŞI Bd. Carol I nr. 27 ISI cod Ilona Vitan CCI BISTRIŢ NĂSĂUD Str Petre Ispirescu nr. 15 BISTRIŢ cod Mihaela Cotoi CCI VÂLCE Str. Regina Maria nr. 7 RM VÂLCE cod Genoveva Chirca CCI MRMUREŞ Bd Unirii nr.16 BI-MRE cod Mihai Mărăşescu CCI MUREŞ Str. Primăriei nr. 1 TG MUREŞ cod Mihail Moldovan CCI TIMIŞOR Pţa Victoriei nr. 3 TIMIŞOR cod Cătălin Mirea CCI BCĂU Str. Libertăţii nr. 1 BCĂU cod Ştefan Popa CCI ILOMIŢ Str. Lujerului nr. 2 SLOBOZI ndreea Sfetcovici CCI SUCEV Str.Universităţii SUCEV Monica Horatau CCI BIHOR Str. Roman Ciorogariu 65 ORDE Mihaela Secară CCI GLŢI Str. Mihai Bravu nr.46 GLTI Mariana Ionescu CCI DOLJ Str. Brestei Nr.21 CRIOV Tereza Vladu Suvaiana SRO Bucureşti, Sector 1, Cod , Str. Mendeleev nr Tel: 021/ Fax: 021/ SRO 2015 Editura Standardizarea 2015

BULETINUL STANDARDIZĂRII

BULETINUL STANDARDIZĂRII SRO BULETINUL STNDRDIZĂRII Publicaţie oficială a Organismului Naţional de Standardizare Iulie 2016 Direcţia Publicaţii Director Diana Dorobanţu Redactare şi tehnoredactare: Serviciul Producţie Management

More information

BULETINUL STANDARDIZĂRII

BULETINUL STANDARDIZĂRII BULETINUL STNDRDIZĂRII Publicaţie oficială a Organismului Naţional de Standardizare Februarie 2018 CUPRINS Direcţia Comercială Director Diana Dorobanţu Redactare şi tehnoredactare: Serviciul Producţie

More information

BULETINUL STANDARDIZĂRII

BULETINUL STANDARDIZĂRII SRO BULETINUL STNDRDIZĂRII Publicaţie oficială a Organismului Naţional de Standardizare Iulie 2015 SRO Direcţia Publicaţii Director Diana Dorobanţu Redactare şi tehnoredactare: Serviciul Producţie Management

More information

BULETINUL STANDARDIZĂRII

BULETINUL STANDARDIZĂRII SRO BULETINUL STNDRDIZĂRII Publicaţie oficială a Organismului Naţional de Standardizare Mai 2016 CUPRINS SRO Direcţia Publicaţii Director Diana Dorobanţu Redactare şi tehnoredactare: Serviciul Producţie

More information

BULETINUL STANDARDIZĂRII

BULETINUL STANDARDIZĂRII SRO BULETINUL STNDRDIZĂRII Publicaţie oficială a Organismului Naţional de Standardizare Octombrie 2015 SRO Direcţia Publicaţii Director Diana Dorobanţu Redactare şi tehnoredactare: Serviciul Producţie

More information

ORGANISMUL NAȚIONAL DE STANDARDIZARE.

ORGANISMUL NAȚIONAL DE STANDARDIZARE. ORGANISMUL NAȚIONAL DE STANDARDIZARE www.asro.ro Definiție formulată în cadrul ITU A smart sustainable city is an innovative city that uses information and communication technologies (ICTs) and other means

More information

Standardizare pentru Smart City

Standardizare pentru Smart City Standardizare pentru Smart City Standardizarea influenţează pozitiv dezvoltarea oraşelor inteligente, sub rezerva aplicării standardelor europene şi internaţionale adecvate. În acest context, se disting

More information

BULETINUL STANDARDIZĂRII

BULETINUL STANDARDIZĂRII BULETINUL STNDRDIZĂRII Publicaţie oficială a Organismului Naţional de Standardizare Ianuarie 2018 CUPRINS Direcţia Comercială Director Diana Dorobanţu Redactare şi tehnoredactare: Serviciul Producţie Management

More information

BULETINUL STANDARDIZĂRII

BULETINUL STANDARDIZĂRII SRO BULETINUL STNDRDIZĂRII Publicaţie oficială a Organismului Naţional de Standardizare Decembrie 2016 CUPRINS Direcţia Publicaţii Director Diana Dorobanţu Redactare şi tehnoredactare: Serviciul Producţie

More information

BULETINUL STANDARDIZĂRII

BULETINUL STANDARDIZĂRII SRO BULETINUL STNDRDIZĂRII Publicaţie oficială a Organismului Naţional de Standardizare Mai 2017 Direcţia Comercială Director Diana Dorobanţu Redactare şi tehnoredactare: Serviciul Producţie Management

More information

BULETINUL STANDARDIZĂRII

BULETINUL STANDARDIZĂRII SRO BULEINUL SNDRDIZĂRII Publicaţie oficială a Organismului Naţional de Standardizare Decembrie 2017 CUPRINS SRO Direcţia Comercială Director Diana Dorobanţu Redactare şi tehnoredactare: Serviciul Producţie

More information

BULETINUL STANDARDIZĂRII

BULETINUL STANDARDIZĂRII SRO BULETINUL STNDRDIZĂRII Publicaţie oficială a Organismului Naţional de Standardizare Iulie 2017 SRO Direcţia Comercială Director Diana Dorobanţu Redactare şi tehnoredactare: Serviciul Producţie Management

More information

PROIECTE DE STANDARDE INTERNAŢIONALE ISO SUPUSE ANCHETEI PUBLICE

PROIECTE DE STANDARDE INTERNAŢIONALE ISO SUPUSE ANCHETEI PUBLICE PROIECTE DE STANDARDE INTERNAŢIONALE ISO SUPUSE ANCHETEI PUBLICE ISO/IEC JTC 1 TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ISO/IEC 14496-10/DAmd 1 Additional supplemental enhancement information ISO/IEC 14496-12/DAmd 1 Compact

More information

BULETINUL STANDARDIZĂRII

BULETINUL STANDARDIZĂRII SRO BULETINUL STNDRDIZĂRII Publicaţie oficială a Organismului Naţional de Standardizare Iunie 2016 Direcţia Publicaţii Director Diana Dorobanţu Redactare şi tehnoredactare: Serviciul Producţie Management

More information

BULETINUL STANDARDIZĂRII

BULETINUL STANDARDIZĂRII SRO BULETINUL STNDRDIZĂRII Publicaţie oficială a Organismului Naţional de Standardizare Martie 2017 Direcţia Comercială Director Diana Dorobanţu Redactare şi tehnoredactare: Serviciul Producţie Management

More information

BULETINUL STANDARDIZĂRII

BULETINUL STANDARDIZĂRII SRO BULEINUL SNDRDIZĂRII Publicaţie oficială a Organismului Naţional de Standardizare Noiembrie 2017 SRO Direcţia Comercială Director Diana Dorobanţu Redactare şi tehnoredactare: Serviciul Producţie Management

More information

BULETINUL STANDARDIZĂRII

BULETINUL STANDARDIZĂRII SRO BULETINUL STNDRDIZĂRII Publicaţie oficială a Organismului Naţional de Standardizare Martie 2016 SRO Direcţia Publicaţii Director Diana Dorobanţu Redactare şi tehnoredactare: Serviciul Producţie Management

More information

Activitățile de acreditare ale RENAR

Activitățile de acreditare ale RENAR Activitățile de acreditare ale RENAR reprezintă domeniile pentru care RENAR are competența de a furniza servicii de acreditare. RENAR șia definit activitățile de acreditare în conformitate cu domeniul

More information

PROIECTE DE STANDARDE INTERNAŢIONALE ISO SUPUSE ANCHETEI PUBLICE

PROIECTE DE STANDARDE INTERNAŢIONALE ISO SUPUSE ANCHETEI PUBLICE PROIECTE DE STANDARDE INTERNAŢIONALE ISO SUPUSE ANCHETEI PUBLICE ISO/CASCO COMITETUL DE EVALUARE A CONFORMITĂŢII in-pipe noise source characteristics for a ship-used pump ISO/IEC DIS 17025 General requirements

More information

PROIECTE DE STANDARDE INTERNAŢIONALE ISO SUPUSE ANCHETEI PUBLICE

PROIECTE DE STANDARDE INTERNAŢIONALE ISO SUPUSE ANCHETEI PUBLICE PROIECTE DE STANDARDE INTERNAŢIONALE ISO SUPUSE ANCHETEI PUBLICE ISO/TMBG CONSILIUL DE MANAGEMENT TEHNIC ISO/IEC DIS 80079-34 Explosive atmospheres -- Part 34: Application of quality systems for ex product

More information

PROIECTE DE STANDARDE INTERNAŢIONALE ISO SUPUSE ANCHETEI PUBLICE

PROIECTE DE STANDARDE INTERNAŢIONALE ISO SUPUSE ANCHETEI PUBLICE PROIECTE DE STANDARDE INTERNAŢIONALE ISO SUPUSE ANCHETEI PUBLICE ISO/IEC JTC 1 TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ISO/IEC DIS 19479 Information technology for learning, education, and training -- Learner mobility

More information

Data încetării prezumţiei de conformitate a standardului înlocuit Tip Indicativ standard Titlu standard Standard înlocuit

Data încetării prezumţiei de conformitate a standardului înlocuit Tip Indicativ standard Titlu standard Standard înlocuit 14.06.2017 Standarde române care adoptă standarde europene privind echipamentele tehnice sub incidenţa directivei MD 2006/42/EC conform OJ C 183 din 2017-06-09 Tip Indicativ standard Titlu standard Standard

More information

PROIECTE DE STANDARDE INTERNAŢIONALE ISO SUPUSE ANCHETEI PUBLICE

PROIECTE DE STANDARDE INTERNAŢIONALE ISO SUPUSE ANCHETEI PUBLICE PROIECTE DE STANDARDE INTERNAŢIONALE ISO SUPUSE ANCHETEI PUBLICE ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 9594-1:2014/DA2 ISO/IEC 9594-2:2014/DA2 ISO/IEC 9594-3:2014/DA2 ISO/IEC 9594-6:2014/DA2 ISO/IEC 9594-8:2014/DA2 TEHNOLOGIA

More information

PROIECTE DE STANDARDE INTERNAŢIONALE ISO SUPUSE ANCHETEI PUBLICE

PROIECTE DE STANDARDE INTERNAŢIONALE ISO SUPUSE ANCHETEI PUBLICE PROIECTE DE STANDARDE INTERNAŢIONALE ISO SUPUSE ANCHETEI PUBLICE ISO/CASCO COMITETUL DE EVALUARE A CONFORMITĂŢII ISO/IEC DIS 17021-3 Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit and

More information

Data încetării prezumţiei de conformitate a standardului înlocuit. Indicativ standard Titlu standard Standard înlocuit

Data încetării prezumţiei de conformitate a standardului înlocuit. Indicativ standard Titlu standard Standard înlocuit 23.05.2017 Standarde române care adoptă standarde europene armonizate privind echipamente terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea mutuală a conformităţii acestora sub incidenţa directivei RTTE 2014/53/EU

More information

FORENSIC ERGONOMICS IN ROMANIA Forensic Ergonomics consultants are usually involved in cases where it is suspected that damages, injury or death resul

FORENSIC ERGONOMICS IN ROMANIA Forensic Ergonomics consultants are usually involved in cases where it is suspected that damages, injury or death resul International Journal of Criminal Investigation Volume 1 Issue 3 109-113 FORENSIC ERGONOMICS IN ROMANIA Abstract Octavian CIOBANU, Gr.T.Popa University of Medicine and Pharmacy, Iași (oct.ciobanu@gmail.com)

More information

Data încetării prezumţiei de conformitate a standardului înlocuit. Indicativ standard Titlu standard Standard înlocuit

Data încetării prezumţiei de conformitate a standardului înlocuit. Indicativ standard Titlu standard Standard înlocuit 03.01.2018 Standarde române care adoptă standarde europene armonizate privind echipamente terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea mutuală a conformităţii acestora sub incidenţa directivei RTTE 2014/53/EU

More information

PROIECTE DE STANDARDE INTERNAŢIONALE ISO SUPUSE ANCHETEI PUBLICE

PROIECTE DE STANDARDE INTERNAŢIONALE ISO SUPUSE ANCHETEI PUBLICE PROIECTE DE STANDARDE INTERNAŢIONALE ISO SUPUSE ANCHETEI PUBLICE IIW INSTITUTUL INTERNAŢIONAL DE SUDURĂ ISO/DIS 3690 Welding and allied processes -- Determination of hydrogen content in arc weld metal

More information

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 236 din Standarde moldovenești adoptate

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 236 din Standarde moldovenești adoptate # Indicativul standardului moldovenesc română rusă engleză Data adoptării standardului Indicativul standardului ICS1 ICS2 ICS3 european preluat Indicativul standardului moldovenesc înlocuit Data din care

More information

PROIECTE DE STANDARDE INTERNAŢIONALE ISO SUPUSE ANCHETEI PUBLICE

PROIECTE DE STANDARDE INTERNAŢIONALE ISO SUPUSE ANCHETEI PUBLICE PROIECTE DE STANDARDE INTERNAŢIONALE ISO SUPUSE ANCHETEI PUBLICE IULTCS UNIUNEA INTERNAŢIONALĂ A SOCIETĂŢILOR TEHNICIENILOR ŞI CHIMIŞTILOR PIELARI ISO/DIS 20701 Leather -- Tests for colour fastness --

More information

Anexa nr. 1 la Hotărîrea nr. 46 din Standarde moldovene adoptate

Anexa nr. 1 la Hotărîrea nr. 46 din Standarde moldovene adoptate Anexa nr. 1 la Hotărîrea nr. 46 din # Indicativul standardului moldovean Titlul standardului în limba română 1 SM EN 124-1:2016 de închidere pentru cămine scurgere în zone carosabile şi pietonale. Partea

More information

Application of European functional gas standards in WestMoldovatransgaz 市场调研讨论 ( ) Engineer-metrologist, SE WestMoldovatransgaz Ms.

Application of European functional gas standards in WestMoldovatransgaz 市场调研讨论 ( ) Engineer-metrologist, SE WestMoldovatransgaz Ms. Application of European functional gas standards in WestMoldovatransgaz 市场调研讨论 (20120405) Engineer-metrologist, SE WestMoldovatransgaz Ms. Kirilov Ana Introduction Legislative framework on natural gas

More information

PROIECTE DE STANDARDE INTERNAŢIONALE ISO SUPUSE ANCHETEI PUBLICE

PROIECTE DE STANDARDE INTERNAŢIONALE ISO SUPUSE ANCHETEI PUBLICE PROIECTE DE STANDARDE INTERNAŢIONALE ISO SUPUSE ANCHETEI PUBLICE IULTCS UNIUNEA INTERNAŢIONALĂ A SOCIETĂŢILOR TEHNICIENILOR ŞI CHIMIŞTILOR PIELARI ISO/DIS 4045 Leather -- Chemical tests -- Determination

More information

Indicativ standard Titlu standard Standard înlocuit

Indicativ standard Titlu standard Standard înlocuit 19.05.2016 Standarde române ce adoptă standarde europene armonizate referitoare la dispozitivele medicale sub incidenţa directivei MDD 93/42/EEC în conformitate cu OJ C 173 din 2016-05-13 Indicativ standard

More information

PROIECTE DE STANDARDE INTERNAŢIONALE ISO SUPUSE ANCHETEI PUBLICE

PROIECTE DE STANDARDE INTERNAŢIONALE ISO SUPUSE ANCHETEI PUBLICE PROIECTE DE STANDARDE INTERNAŢIONALE ISO SUPUSE ANCHETEI PUBLICE ISO/IEC JTC 1 TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ISO/IEC DIS 9798-2 Information technology -- Security techniques -- Entity authentication -- Part 2:

More information

PROIECTE DE STANDARDE INTERNAŢIONALE ISO SUPUSE ANCHETEI PUBLICE

PROIECTE DE STANDARDE INTERNAŢIONALE ISO SUPUSE ANCHETEI PUBLICE PROIECTE DE STANDARDE INTERNAŢIONALE ISO SUPUSE ANCHETEI PUBLICE IULTCS UNIUNEA INTERNAŢIONALĂ A SOCIETĂŢILOR TEHNICIENILOR ŞI CHIMIŞTILOR PIELARI ISO/DIS 18218-2 Leather -- Determination of ethoxylated

More information

THERMAL ANALYSIS OF TANKLESS HEATING SYSTEM

THERMAL ANALYSIS OF TANKLESS HEATING SYSTEM BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Volumul 64 (68), Numărul 2, 2018 Secţia ELECTROTEHNICĂ. ENERGETICĂ. ELECTRONICĂ THERMAL ANALYSIS OF

More information

DEVELOPMENT OF THE TEST METHODS OF THE CONVEYOR BELTS USED IN ENVIRONMENTS ENDANGERED BY EXPLOSION HAZARDS

DEVELOPMENT OF THE TEST METHODS OF THE CONVEYOR BELTS USED IN ENVIRONMENTS ENDANGERED BY EXPLOSION HAZARDS DEVELOPMENT OF THE TEST METHODS OF THE CONVEYOR BELTS USED IN ENVIRONMENTS ENDANGERED BY EXPLOSION HAZARDS Ph.D.Eng. Florin Adrian PĂUN INCD INSEMEX Petroşani, insemex@insemex.ro Ph.D.Eng. Mihaela PĂRĂIAN

More information

QoS Parameter Measurements based on fixed Data Transfer Times ETSI TR V1.1.1 (2009-

QoS Parameter Measurements based on fixed Data Transfer Times ETSI TR V1.1.1 (2009- 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ETSI TS 102 250-1 V2.2.1 (2011-04) Speech and multimedia Transmission Quality (STQ); QoS aspects for popular services in mobile networks;

More information

DOOR TESTING PROCEDURE FOR THE DETERMINATION OF QUALITY

DOOR TESTING PROCEDURE FOR THE DETERMINATION OF QUALITY 4 th Research/Expert Conference with International Participations QUALITY 2005, Fojnica, B&H, November 09 12, 2005. DOOR TESTING PROCEDURE FOR THE DETERMINATION OF QUALITY Virgil Grecu, Ph. D, Asoc.Professor

More information

Anexa nr. 1 la Hotărîrea nr. 303 din Standarde moldovene adoptate

Anexa nr. 1 la Hotărîrea nr. 303 din Standarde moldovene adoptate # Indicativul moldovean Titlul în limba română Titlul în limba rusă Titlul în limba engleză Data adoptării Indicativul român preluat ICS1 ICS2 ICS3 Indicativul moldovean înlocuit Data din care se anulează

More information

THE STRATEGIC VISION AND PLANNING FOR URBAN DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF THE EU COHESION POLICY SUMP BUCHAREST ILFOV

THE STRATEGIC VISION AND PLANNING FOR URBAN DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF THE EU COHESION POLICY SUMP BUCHAREST ILFOV THE STRATEGIC VISION AND PLANNING FOR URBAN DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF THE EU COHESION POLICY SUMP BUCHAREST ILFOV 2014-2030 Aura Raducu 1 Urban dimension of cohesion policy Cohesion Policy is the EU

More information

Anexa nr. 1 la Hotărîrea nr. 105 din Standarde moldovene adoptate

Anexa nr. 1 la Hotărîrea nr. 105 din Standarde moldovene adoptate Anexa nr. 1 la Hotărîrea nr. 105 din # Indicativul standardului moldovean Titlul standardului în limba română Titlul standardului în limba rusă Titlul standardului în limba engleză Data adoptării standardului

More information

Ciclu de funcționare pompă de caldură:

Ciclu de funcționare pompă de caldură: Ce este o pompă de căldură? Definiție tehnică: Pompa de căldură este un dispozitiv cu ajutorul căruia se poate transporta căldură de la o locație ("sursă") la o altă locație ("schimbător de căldură") folosind

More information

Companies from county / Companii din judetul: BACAU 3R DISTRIBUTION S.R.L. A & PROD S.R.L. Fiscal code / CUI: County / Judet:

Companies from county / Companii din judetul: BACAU 3R DISTRIBUTION S.R.L. A & PROD S.R.L. Fiscal code / CUI: County / Judet: Companies from county / Companii din judetul: 3R DISTRIBUTION S.R.L. Fiscal code / CUI: 22952762 COMANESTI Address / Adresa: STR. REPUBLICII 8 Cod 605200 Phone / Telefon: +40-234-374.287 +40-234-370.661

More information

Sistem electronic multi-circuit de distribuţie electrică, control şi monitorizare a sistemelor de însoţitori electrici, cu montare pe panou.

Sistem electronic multi-circuit de distribuţie electrică, control şi monitorizare a sistemelor de însoţitori electrici, cu montare pe panou. Sistem electronic multi-circuit de distribuţie electrică, control şi monitorizare a sistemelor de însoţitori electrici, cu montare pe panou CONDUCTĂ DE CABLU Module Card Rack COMUTATOR PRINCIPAL 800 mm

More information

EUROPEAN DIGITAL CITY BASED ON THE SVN CONCEPT ORASUL DIGITAL EUROPEAN DUPA CONCEPTUL SVN

EUROPEAN DIGITAL CITY BASED ON THE SVN CONCEPT ORASUL DIGITAL EUROPEAN DUPA CONCEPTUL SVN EUROPEAN DIGITAL CITY BASED ON THE SVN CONCEPT ORASUL DIGITAL EUROPEAN DUPA CONCEPTUL SVN Dorin FLOREA Mayor of Tirgu Mures City Vice-President of the Romanian Association of Municipalities Elected since

More information

HOTTY. POMPE DE CALDURA AER APA PENTRU EXTERIOR Temperaturi inalte - Eficienta ridicata

HOTTY. POMPE DE CALDURA AER APA PENTRU EXTERIOR Temperaturi inalte - Eficienta ridicata HOTTY POMPE DE CALDURA AER APA PENTRU EXTERIOR Temperaturi inalte - Eficienta ridicata FRE ON R7c Pf = 7,6 21,7 kw Pt = 9,1 24,8 kw Mod. 031 081 Temperatura maxima apa 60 C CALOR SRL - Str. Progresului

More information

CONSIDERATII PRIVIND INTRODUCEREA UNUI SISTEM DE STINGERE A INCENDIULUI IN STATIILE ELECTRICE DE TRANSFORMARE

CONSIDERATII PRIVIND INTRODUCEREA UNUI SISTEM DE STINGERE A INCENDIULUI IN STATIILE ELECTRICE DE TRANSFORMARE CONSIDERATII PRIVIND INTRODUCEREA UNUI SISTEM DE STINGERE A INCENDIULUI IN STATIILE ELECTRICE DE TRANSFORMARE CONSIDERATION ON FIRE SUPPRESSION SYSTEM IN SUBSTATIONS Vasile TABACARU Cezar CRISTIAN SC FDFEE

More information

Dryer User Manual Uscător Manual de utilizare DU 7133 GA _EN/

Dryer User Manual Uscător Manual de utilizare DU 7133 GA _EN/ Dryer User Manual Uscător Manual de utilizare DU 7133 GA0 2960311090_EN/210415.1617 Please read this user manual first! Dear ustomer, Thank you for prefering a Beko product. We hope that your product which

More information

Politici de marketing pentru KA locali. Cristina Colacel Coca-Cola HBC Romania SRL

Politici de marketing pentru KA locali. Cristina Colacel Coca-Cola HBC Romania SRL Politici de marketing pentru KA locali Cristina Colacel Coca-Cola HBC Romania SRL CE SPUN CONSUMATORII Toticonsumatoriidoresco comunicaremaibunain magazin Consumatorii tineri doresc mancare nu ingredienti

More information

FOCSANI. Emmanuel Crivat URBAN PLANNING & MODERNIZATION URBANISM SI MODERNIZARE

FOCSANI. Emmanuel Crivat URBAN PLANNING & MODERNIZATION URBANISM SI MODERNIZARE FOCSANI Emmanuel Crivat URBAN PLANNING & MODERNIZATION URBANISM SI MODERNIZARE Schita de IDEI - The draft of ideas Base théorique La théorie de la signification 2 Schita de IDEI - The draft of ideas Care

More information

THE SMART MOBILITY AND THE STRUCTURING OF AN INTELLIGENT AND RESILIENT URBAN SYSTEM MODEL

THE SMART MOBILITY AND THE STRUCTURING OF AN INTELLIGENT AND RESILIENT URBAN SYSTEM MODEL THE SMART MOBILITY AND THE STRUCTURING OF AN INTELLIGENT AND RESILIENT URBAN SYSTEM MODEL Assoc. prof. arch. Cerasella CRĂCIUN PhD Faculty of Urban Planning, Urban Landscape and Design Department, Ion

More information

OH110, OP110, HI110, HI112 Detectoare automate, Seria 110

OH110, OP110, HI110, HI112 Detectoare automate, Seria 110 OH110, OP110, HI110, HI112 Detectoare automate, Seria 110 Cerberus FIT Pentru linii de detectie colective si conventionale Procesarea semnalului cu algoritmi de detectie Seturi de parametri selectabile

More information

Raport IFLA Global Vision, Madrid Delegat RalucaTRIFU. #iflaglobalvision

Raport IFLA Global Vision, Madrid Delegat RalucaTRIFU. #iflaglobalvision Raport IFLA Global Vision, Madrid 2017 Delegat RalucaTRIFU ÎMPREUNĂ CREĂM VIITORUL! DISCUȚII GLOBALE VIZIUNEA IFLA 2017 IFLA a lansat IFLA Global Vision Obiectiv Crearea unui forum de discuții globale

More information

HEAT RECOVERY APPARATUS FOR THE LOCAL AIR TREATMENT

HEAT RECOVERY APPARATUS FOR THE LOCAL AIR TREATMENT BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LV (LIX), Fasc. 3, 2009 Secţia CONSTRUCŢII. ĂRHITECTURĂ HEAT RECOVERY APPARATUS FOR THE LOCAL

More information

Strategies and perceptions in planning for urban green infrastructures in Romania

Strategies and perceptions in planning for urban green infrastructures in Romania Strategies and perceptions in planning for urban green infrastructures in Romania Niță Mihai Răzvan, Gavrilidis Athanasios Alexandru, Onose Diana Andreea, Badiu Denisa Lavinia, Nastase Irina Iulia University

More information

GEPRO PROTECTIA LA INCENDIU

GEPRO PROTECTIA LA INCENDIU GEPRO PROTECTIA LA INCENDIU GEPRO AGENTI DE STINGERE PENTRU AEROPORTURI ICAO International Civil Aviation Organization Doc 9137 AN/898 AIRPORT SERVICES MANUAL PART 1 RESCUE AND FIRE FIGHTING Fourth Edition

More information

TECHNICAL SOLUTIONS APPLICABLE TO ELECTRICAL EQUIPMENTS DESIGNED FOR USE IN EXPLOSIVE GAS ATMOSPHERES

TECHNICAL SOLUTIONS APPLICABLE TO ELECTRICAL EQUIPMENTS DESIGNED FOR USE IN EXPLOSIVE GAS ATMOSPHERES TECHNICAL SOLUTIONS APPLICABLE TO ELECTRICAL EQUIPMENTS DESIGNED FOR USE IN EXPLOSIVE GAS ATMOSPHERES TECHNICAL SOLUTIONS APPLICABLE TO ELECTRICAL EQUIPMENTS DESIGNED FOR USE IN EXPLOSIVE GAS ATMOSPHERES

More information

EF6100+ Washing Machine User s Manual Masina de spalat automata Manual de utilizare. Numărul documentului _EN /

EF6100+ Washing Machine User s Manual Masina de spalat automata Manual de utilizare. Numărul documentului _EN / EF6100+ Washing Machine User s Manual Masina de spalat automata Manual de utilizare Numărul documentului 2820523556_EN / 29-05-13.(16:28) 1 Important instructions for safety and environment This section

More information

Hot Water Recirculation and Control, a Solution to Reduce Energy Consumption

Hot Water Recirculation and Control, a Solution to Reduce Energy Consumption Adriana Tokar, Arina Negoițescu ANALELE UNIVERSITĂŢII EFTIMIE MURGU REŞIŢA ANUL XXII, NR. 1, 2015, ISSN 1453-7397 Hot Water Recirculation and Control, a Solution to Reduce Energy Consumption For the energy

More information

1 Scheme electrice - SimuDemo. 1.1 Aer condiționat 1

1 Scheme electrice - SimuDemo. 1.1 Aer condiționat 1 1 Scheme electrice - SimuDemo 1.1 Aer condiționat 1 1.2 Aer condiționat 2 1.3 Camera frigorifica 1 1.4 Camera frigorifica 2 1.5 Camera frigorifica 3 1.5.1 Legenda camere frigorifice Acronim Denumire en

More information

DSB-F0901ELH-VKW DSB-F1201ELH-VKW DSB-F1801ELH-VKW DSB-F2401ELH-VKW

DSB-F0901ELH-VKW DSB-F1201ELH-VKW DSB-F1801ELH-VKW DSB-F2401ELH-VKW DSB-F0901ELH-VKW DSB-F1201ELH-VKW DSB-F1801ELH-VKW DSB-F2401ELH-VKW 6 Please scan the QR code to download the latest App software. The latest App software integrated air conditioner, dehumidifier and Portable

More information

Tronic 1000 T ES 035/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B

Tronic 1000 T ES 035/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B 6708075-00.V ES 035/050/080/00/0-4 M 0 WIV-B [pt] Manual de instalação e utilização [hu] Telepítési és kezelési kézikönyv 3 [bg] Ръководство за монтаж и експлоатация 4 [ro] Manual de instalare şi utilizare

More information

DOC # BEKO WML EE MANUAL EBOOK

DOC # BEKO WML EE MANUAL EBOOK 10 April, 2018 DOC # BEKO WML 15126 EE MANUAL EBOOK Document Filetype: PDF 154.92 KB 0 DOC # BEKO WML 15126 EE MANUAL EBOOK WML 15106 P price comparison Die WML 15126 NE. Garnitura usa hublou masina de

More information

Please read this user manual first! The user manual will help you use the product in a fast and safe way.

Please read this user manual first! The user manual will help you use the product in a fast and safe way. Please read this user manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been produced in modern plants and checked under the most meticulous quality control procedures, will provide you

More information

CABLE MOULDING MOVEMENT AND DYNAMISM IN ORNAMENT ART

CABLE MOULDING MOVEMENT AND DYNAMISM IN ORNAMENT ART Annals of the Academy of Romanian Scientists Series on Engineering Sciences ISSN 2066 8570 Volume 5, Number 2/2013 13 CABLE MOULDING MOVEMENT AND DYNAMISM IN ORNAMENT ART Ivan CISMARU 1, Camelia COŞEREANU

More information

DOC # BEKO CG970 MANUAL EBOOK

DOC # BEKO CG970 MANUAL EBOOK 22 November, 2017 DOC # BEKO CG970 MANUAL EBOOK Document Filetype: PDF 470.6 KB 0 DOC # BEKO CG970 MANUAL EBOOK First of all view first pages of the manual, you can find above. Please ensure this part

More information

MANUAL DE UTILIZARE USER S MANUAL POLIZOR DE BANC / BENCH GRINDER MD 3220

MANUAL DE UTILIZARE USER S MANUAL POLIZOR DE BANC / BENCH GRINDER MD 3220 MANUAL DE UTILIZARE USER S MANUAL POLIZOR DE BANC / BENCH GRINDER MD 3220 www.honest.ro 1 RO Va multumim pentru achizitionarea acestui produs EVOTOOLS, fabricat conform celor mai inalte standarde de siguranta

More information

Honeywell Romania HPS Bucharest

Honeywell Romania HPS Bucharest Honeywell Romania HPS Bucharest GES overview May 2014 A bit of History. 1885 -- an inventor named Albert Butz patented the furnace regulator and alarm. 1904, a young engineer named Mark Honeywell was perfecting

More information

Honeywell Romania HPS Bucharest

Honeywell Romania HPS Bucharest Honeywell Romania HPS Bucharest GES & AS overview April 2015 A bit of History. 1885 - an inventor named Albert Butz patented the furnace regulator and alarm. 1904, a young engineer named Mark Honeywell

More information

MANUAL DE UTILIZARE USER S MANUAL POLIZOR DE BANC / BENCH GRINDER MD

MANUAL DE UTILIZARE USER S MANUAL POLIZOR DE BANC / BENCH GRINDER MD MANUAL DE UTILIZARE USER S MANUAL POLIZOR DE BANC / BENCH GRINDER MD 3215-1 1 RO Va multumim pentru achizitionarea acestui produs BuildXell, fabricat conform celor mai inalte standarde de siguranta si

More information

Advanced Timber Drying Technology

Advanced Timber Drying Technology Made in UE We reserve the right to introduce without prior notice, modifications for improving the quality and performances of the products. Advanced Timber Drying Technology Advanced Timber Drying Technology

More information

STUDY ON VACUUM ATTACHMENT CUPS FOR A ROBOT WITH VERTICAL DISPLACEMENT

STUDY ON VACUUM ATTACHMENT CUPS FOR A ROBOT WITH VERTICAL DISPLACEMENT U.P.B. Sci. Bull., Series D, Vol. 72, Iss. 4, 2010 ISSN 1454-2358 STUDY ON VACUUM ATTACHMENT CUPS FOR A ROBOT WITH VERTICAL DISPLACEMENT Tudor Catalin APOSTOLESCU 1, Nicolae ALEXANDRESCU 2, Constantin

More information

RENAR Accreditation Activities

RENAR Accreditation Activities RENAR accreditation activities represent the scopes where RENAR has competence to provide accreditation services. RENAR defined its accreditation activities in accordance with the EA MLA scope (EA multilateral

More information

Inverter Air Conditioner Owner s Manual GRVPI 090 / GRVPI 091 GRVPI 120 / GRVPI 121 GRVPI 180 / GRVPI 181 GRVPI 240 / GRVPI 241

Inverter Air Conditioner Owner s Manual GRVPI 090 / GRVPI 091 GRVPI 120 / GRVPI 121 GRVPI 180 / GRVPI 181 GRVPI 240 / GRVPI 241 Inverter Air Conditioner Owner s Manual GRVPI 090 / GRVPI 091 GRVPI 120 / GRVPI 121 GRVPI 180 / GRVPI 181 GRVPI 240 / GRVPI 241 Please read this user manual first! Dear Customer, Thank you for preferring

More information

DIRECTIVE 98/34/EC REGISTER OF NEW NATIONAL STANDARDIZATION INITIATIVES NOTIFIED UNDER SUBSECTORS IN THE SCOPE OF CENELEC.

DIRECTIVE 98/34/EC REGISTER OF NEW NATIONAL STANDARDIZATION INITIATIVES NOTIFIED UNDER SUBSECTORS IN THE SCOPE OF CENELEC. DIRECTIVE 98/34/EC REGISTER OF NEW NATIONAL STANDARDIZATION INITIATIVES NOTIFIED UNDER SUBSECTORS IN THE SCOPE OF CENELEC September 2012 Issued on : 08 October 2012 Page 1 Directive 98/34/EC Information

More information

COMITET TEHNIC ASRO/CT 377 Medicale

COMITET TEHNIC ASRO/CT 377 Medicale Direcţia Standardizare Raport de activitate 2017 CMITET TEHNIC ASR/CT 377 Medicale 1 Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniile terminologiei, specificaţii, alergeni, metode de încercare, securitate,

More information

AACL BIOFLUX Aquaculture, Aquarium, Conservation & Legislation International Journal of the Bioflux Society

AACL BIOFLUX Aquaculture, Aquarium, Conservation & Legislation International Journal of the Bioflux Society AACL BIOFLUX Aquaculture, Aquarium, Conservation & Legislation International Journal of the Bioflux Society ISO/TC 234, Fisheries and Aquaculture 1 Ramona I. Costea 1 University of Agricultural Sciences

More information

SPECIFIC FEATURES OF THE RADICULAR SYSTEM FOR PLUM TREE SPECIES CENTENAR CULTIVATED ON THE GROUND BROWN-SCARLET LUVIC

SPECIFIC FEATURES OF THE RADICULAR SYSTEM FOR PLUM TREE SPECIES CENTENAR CULTIVATED ON THE GROUND BROWN-SCARLET LUVIC SPECIFIC FEATURES OF THE RADICULAR SYSTEM FOR PLUM TREE SPECIES CENTENAR CULTIVATED ON THE GROUND BROWN-SCARLET LUVIC PARTICULARITĂŢI ALE SISTEMULUI RADICULAR LA SOIUL DE PRUN CENTENAR CULTIVAT PE SOLUL

More information

Dryer. User Manual EN RO. Uscător. Manual de utilizare DS 8433 RX _EN/

Dryer. User Manual EN RO. Uscător. Manual de utilizare DS 8433 RX _EN/ Dryer User Manual Uscător Manual de utilizare DS 8433 RX EN RO 2960311514_EN/100517.1634 Please read this user manual first! Dear ustomer, Thank you for prefering a Beko product. We hope that your product

More information

REGISTER OF NEW NATIONAL STANDARDIZATION INITIATIVES NOTIFIED UNDER SUBSECTORS IN THE SCOPE OF CENELEC. February 2017

REGISTER OF NEW NATIONAL STANDARDIZATION INITIATIVES NOTIFIED UNDER SUBSECTORS IN THE SCOPE OF CENELEC. February 2017 REGISTER OF NEW NATIONAL STANDARDIZATION INITIATIVES NOTIFIED UNDER SUBSECTORS IN THE SCOPE OF CENELEC February 2017 Issued on : 3 March 2017 Page 1 Information Procedure on Standards Notifications registered

More information

Marina Mihaila OVERVIEW RESEARCH CONTINUITY PRIVIRE DE ANSAMBLU CONTINUITATEA CERCETARII

Marina Mihaila OVERVIEW RESEARCH CONTINUITY PRIVIRE DE ANSAMBLU CONTINUITATEA CERCETARII Marina Mihaila OVERVIEW RESEARCH CONTINUITY PRIVIRE DE ANSAMBLU CONTINUITATEA CERCETARII Description of main research and professional experience. My research is based on my architect profile, and focuses

More information

DIRECTIVE 98/34/EC REGISTER OF NEW NATIONAL STANDARDIZATION INITIATIVES NOTIFIED UNDER SUBSECTORS IN THE SCOPE OF CENELEC.

DIRECTIVE 98/34/EC REGISTER OF NEW NATIONAL STANDARDIZATION INITIATIVES NOTIFIED UNDER SUBSECTORS IN THE SCOPE OF CENELEC. DIRECTIVE 98/34/EC REGISTER OF NEW NATIONAL STANDARDIZATION INITIATIVES NOTIFIED UNDER SUBSECTORS IN THE SCOPE OF CENELEC January 2012 Issued on : 02 February 2012 Page 1 Directive 98/34/EC Information

More information

REGISTER OF NEW NATIONAL STANDARDIZATION INITIATIVES NOTIFIED UNDER SUBSECTORS IN THE SCOPE OF CENELEC. July 2017

REGISTER OF NEW NATIONAL STANDARDIZATION INITIATIVES NOTIFIED UNDER SUBSECTORS IN THE SCOPE OF CENELEC. July 2017 REGISTER OF NEW NATIONAL STANDARDIZATION INITIATIVES NOTIFIED UNDER SUBSECTORS IN THE SCOPE OF CENELEC July 2017 Issued on : 4 August 2017 Page 1 Information Procedure on Standards Notifications registered

More information

Operating and Maintenance Instructions

Operating and Maintenance Instructions Instrucțiuni de Exploatare și Întreținere Operating and Maintenance Instructions Model / Models: X-CYCLONE C 2-7 Comanda-Nr. Order No. Din 05/ 2013 As of 05/ 2013 www.facebook.com/reven.ro Producător /

More information

Split-type room air conditioner

Split-type room air conditioner Split-type room air conditioner User Manual BRVPF 090 BRVPF 091 BRVPF 120 BRVPF 121 BRVPG 090 BRVPG 091 BRVPG 120 BRVPG 121 EN RO Please read this user manual first! Dear Customer, Thank you for preferring

More information

REGISTER OF NEW NATIONAL STANDARDIZATION INITIATIVES NOTIFIED UNDER SUBSECTORS IN THE SCOPE OF CENELEC. May 2017

REGISTER OF NEW NATIONAL STANDARDIZATION INITIATIVES NOTIFIED UNDER SUBSECTORS IN THE SCOPE OF CENELEC. May 2017 REGISTER OF NEW NATIONAL STANDARDIZATION INITIATIVES NOTIFIED UNDER SUBSECTORS IN THE SCOPE OF CENELEC May 2017 Issued on : 2 June 2017 Page 1 Information Procedure on Standards Notifications registered

More information

Sesiunea ştiinţifică studenţească. Secţiunea III. Drept

Sesiunea ştiinţifică studenţească. Secţiunea III. Drept ! Sesiunea ştiinţifică studenţească Secţiunea III. Drept 23 martie 2018, 10.00-13.00 la sala 2013 13.30-16.30 la sala 0129 Comisia secţiunii: Prof. univ. dr. Raluca Dimitriu Conf. univ. dr. Ana Vidat Lect.

More information

REGISTER OF NEW NATIONAL STANDARDIZATION INITIATIVES NOTIFIED UNDER SUBSECTORS IN THE SCOPE OF CENELEC. April 2015

REGISTER OF NEW NATIONAL STANDARDIZATION INITIATIVES NOTIFIED UNDER SUBSECTORS IN THE SCOPE OF CENELEC. April 2015 REGISTER OF NEW NATIONAL STANDARDIZATION INITIATIVES NOTIFIED UNDER SUBSECTORS IN THE SCOPE OF CENELEC April 2015 Issued on 4 May 2015 Page 1 Information Procedure on Standards Notifications registered

More information

REGISTER OF NEW NATIONAL STANDARDIZATION INITIATIVES NOTIFIED UNDER SUBSECTORS IN THE SCOPE OF CENELEC. May 2018

REGISTER OF NEW NATIONAL STANDARDIZATION INITIATIVES NOTIFIED UNDER SUBSECTORS IN THE SCOPE OF CENELEC. May 2018 REGISTER OF NEW NATIONAL STANDARDIZATION INITIATIVES NOTIFIED UNDER SUBSECTORS IN THE SCOPE OF CENELEC May 2018 Issued on : 1 June 2018 Page 1 Information Procedure on Standards Notifications registered

More information

GREEN ROOFS/ROOF GARDENS. RESEARCH ON ROOF/TERRACE VEGETALIZATION; VEGETALIZATION SYSTEMS

GREEN ROOFS/ROOF GARDENS. RESEARCH ON ROOF/TERRACE VEGETALIZATION; VEGETALIZATION SYSTEMS Scientific Papers, Series B, Horticulture, Vol. LVI, 2012 ISSN Online 2286-1580, ISSN-L 2285-5653 GREEN ROOFS/ROOF GARDENS. RESEARCH ON ROOF/TERRACE VEGETALIZATION; VEGETALIZATION SYSTEMS Elisabeta DOBRESCU

More information

REGISTER OF NEW NATIONAL STANDARDIZATION INITIATIVES NOTIFIED UNDER SUBSECTORS IN THE SCOPE OF CENELEC. March 2014

REGISTER OF NEW NATIONAL STANDARDIZATION INITIATIVES NOTIFIED UNDER SUBSECTORS IN THE SCOPE OF CENELEC. March 2014 REGISTER OF NEW NATIONAL STANDARDIZATION INITIATIVES NOTIFIED UNDER SUBSECTORS IN THE SCOPE OF CENELEC March 2014 Issued on : 04 April 2014 Page 1 Information Procedure on Standards Notifications registered

More information

CURRICULUM VITAE Ruxandra-Malina PETRESCU-MAG Data si locul nasterii: Departamentul: Functia didactica:

CURRICULUM VITAE Ruxandra-Malina PETRESCU-MAG Data si locul nasterii: Departamentul: Functia didactica: CURRICULUM VITAE Ruxandra-Malina PETRESCU-MAG Data si locul nasterii: 10.05.1077, Cluj-Napoca Departamentul: Stiinta Mediului Functia didactica: Lector universitar Titlul stiintific, anul obtinerii, universitatea:

More information

REGISTER OF NEW NATIONAL STANDARDIZATION INITIATIVES NOTIFIED UNDER SUBSECTORS IN THE SCOPE OF CENELEC. February 2015

REGISTER OF NEW NATIONAL STANDARDIZATION INITIATIVES NOTIFIED UNDER SUBSECTORS IN THE SCOPE OF CENELEC. February 2015 REGISTER OF NEW NATIONAL STANDARDIZATION INITIATIVES NOTIFIED UNDER SUBSECTORS IN THE SCOPE OF CENELEC February 2015 Issued on : 6 March 2015 Page 1 Information Procedure on Standards Notifications registered

More information

Centrala detectie incendiu analog adresbila IRIS

Centrala detectie incendiu analog adresbila IRIS Centrala detectie incendiu analog adresbila IRIS Manual instalare si programare CUPRINS 1. INTRODUCERE... 5 1.1 Descriere Generala... 5 1.2 Specificatii Generale... 5 1.2.1 Specificatii tehnice generale...

More information

REGISTER OF NEW NATIONAL STANDARDIZATION INITIATIVES NOTIFIED UNDER SUBSECTORS IN THE SCOPE OF CENELEC. August 2015

REGISTER OF NEW NATIONAL STANDARDIZATION INITIATIVES NOTIFIED UNDER SUBSECTORS IN THE SCOPE OF CENELEC. August 2015 REGISTER OF NEW NATIONAL STANDARDIZATION INITIATIVES NOTIFIED UNDER SUBSECTORS IN THE SCOPE OF CENELEC August 2015 Issued on 4 September 2015 Page 1 Information Procedure on Standards Notifications registered

More information

REGISTER OF NEW NATIONAL STANDARDIZATION INITIATIVES NOTIFIED UNDER SUBSECTORS IN THE SCOPE OF CENELEC. November 2017

REGISTER OF NEW NATIONAL STANDARDIZATION INITIATIVES NOTIFIED UNDER SUBSECTORS IN THE SCOPE OF CENELEC. November 2017 REGISTER OF NEW NATIONAL STANDARDIZATION INITIATIVES NOTIFIED UNDER SUBSECTORS IN THE SCOPE OF CENELEC November 2017 Issued on : 1 December 2017 Page 1 Information Procedure on Standards Notifications

More information

Sistem de alarma wireless PNI Safe House PG300

Sistem de alarma wireless PNI Safe House PG300 Sistem de alarma wireless PNI Safe House PG300 Manual de utilizare Pentru a utiliza sistemul de alarma in mod corect va recomandam sa cititi complet acest manual. Configurarea si instalarea acestui sistem

More information

REGISTER OF NEW NATIONAL STANDARDIZATION INITIATIVES NOTIFIED UNDER SUBSECTORS IN THE SCOPE OF CENELEC. September 2015

REGISTER OF NEW NATIONAL STANDARDIZATION INITIATIVES NOTIFIED UNDER SUBSECTORS IN THE SCOPE OF CENELEC. September 2015 REGISTER OF NEW NATIONAL STANDARDIZATION INITIATIVES NOTIFIED UNDER SUBSECTORS IN THE SCOPE OF CENELEC September 2015 Issued on : 2 October 2015 Page 1 Information Procedure on Standards Notifications

More information